21 Mart 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28948

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanl (Tapu ve Kadastro Genel Mdrl)ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MDRL HUKUK MAVRL VE

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Genel Mdrlk hukuk maviri ve avukat kadrolarna ilk defa atanacaklarn giri snavlarna ve atanmalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Genel Mdrlk hukuk maviri ve avukat kadrolarna ilk defa atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin ek 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Tapu ve Kadastro Genel Mdrlnn bal olduu Bakan,

b) Genel Mdr: Tapu ve Kadastro Genel Mdrn,

c) Genel Mdrlk: Tapu ve Kadastro Genel Mdrln,

) Giri snav: Hukuk maviri ve avukat kadrolarna atanacaklar belirlemek zere, KPSS (B) sonularna gre Genel Mdrlke belirlenen yeterli puan alan adaylar arasnda yaplan yazl ve/veya szl blmlerden oluan snav,

d) KPSS (B) : (B) grubu kadrolara atanacaklar iin lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl (SYM) tarafndan yaplan Kamu Personel Seme Snavn,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seme Snav puan 3,

f) Snav Komisyonu: Hukuk Mavirlii ve Avukatlk Snav Komisyonunu,

ifade eder.

KNC BLM

Giri Snavna likin Esaslar

Snav Komisyonunun oluumu

MADDE 4 (1) Snav Komisyonu; Genel Mdr veya Genel Mdrn grevlendirdii Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, Birinci Hukuk Maviri, nsan Kaynaklar Dairesi Bakan ve Genel Mdr tarafndan Daire Bakanlar ve Hukuk Mavirleri arasndan seilecek iki ye olmak zere be asl ve hukuk mavirleri arasndan seilecek be yedek yeden oluur.

(2) Snav Komisyonunun bakan ve yeleri; kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katldklar snavda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

(3) Snav Komisyonu, ye tam saysyla toplanr ve oy okluu ile karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Snav Komisyonunun grevleri

MADDE 5 (1) Snav Komisyonu, giri snav ilannda yer alacak hususlarn tespit edilmesi, snavn yaplmas, itirazlarn incelenerek sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevli ve yetkilidir.

Giri snav

MADDE 6 (1) Genel Mdrlk hukuk maviri ve avukat kadrolarna giri snav ile atama yaplr. Giri snav, kadro ve ihtiya durumuna gre Genel Mdrlke uygun grlen zamanlarda Snav Komisyonu tarafndan yaplr. Giri snavnn, yazl ve szl olarak iki aamal veya yalnzca szl olarak yaplmasna Snav Komisyonunca karar verilir.

(2) Snav Komisyonunca kararlatrlmas halinde yazl snav; klasik ve test ya da klasik veya test usulnde yaplabilir. Snav Komisyonu, uygun grd takdirde yazl snav lme, Seme ve Yerletirme Merkezi, Milli Eitim Bakanl, niversiteler veya bu konuda uzmanlam dier kamu kurum ve kurulularna da yaptrabilir. Bu durumda snava ilikin hususlar, Genel Mdrlk ile snavn yaptrlaca kurulu arasnda yaplan protokolle belirlenir.

Giri snav duyurusu

MADDE 7 (1) Giri snavna katlma artlar, snavn ekli, snav tarihi ve yeri, KPSSP3 asgari puan, bavuru yeri ve tarihi, bavuru ekli, bavuruda istenecek belgeler, bavuru evraknn temin edilecei yerler, snav konular, atama yaplmas planlanan kadro says, snf ve dereceleri ve gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az otuz gn nce Resm Gazetede, Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Genel Mdrlk internet sayfasnda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 8 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerin aadaki artlar tamalar gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.

b) Hukuk fakltesi mezunu olmak.

c) Son bavuru tarihi itibaryla geerlilik sresi dolmam KPSSP3 puan trnden, Giri snav ilannda belirtilmi olan asgari puan alm olmak.

) Avukat kadrosu iin bavuru tarihinin son gn itibaryla avukatlk ruhsatnamesine sahip olmak.

Giri snav bavuru ilemleri

MADDE 9 (1) Giri snav bavurusu, ahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildii takdirde internet zerinden yaplabilir.

(2) Giri snavna katlmak isteyen adaylar, Genel Mdrlkten veya Genel Mdrlk internet adresinden temin edecekleri bavuru formuna aadaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya onayl rnei (eitimini yurtdnda tamamlam olanlar iin diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei).

b) KPSS sonu belgesinin bilgisayar kts.

c) zgemi.

) adet vesikalk fotoraf.

d) Avukat kadrosu iin avukatlk ruhsatnamesinin onayl rnei.

(3) kinci fkrada saylan belgelerin son bavuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mdrle teslim edilmesi arttr. Bu belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla adayn bulunduu yerdeki Genel Mdrlk tara tekilatnca da onaylanabilir.

(4) Posta ile yaplan bavurularda, ikinci fkradaki belgelerin Giri snav duyurusunda belirtilen son bavuru tarihine kadar Genel Mdrle ulam olmas gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

(5) Bu Ynetmelikte yer verilen Giri snavna ilikin i ve ilemler nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca yerine getirilir.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 10 (1) nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca, snav iin ngrlen sre ierisinde yaplan bavurular incelenerek adaylarn aranan artlar tayp tamadklar tespit edilir. stenilen artlardan herhangi birini tamad tespit edilen bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(2) Aranlan artlar tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan trnden en yksek puan alan adaydan balamak ve atama yaplmas planlanan kadro saysnn be katn gememek zere bir sralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan tr itibaryla en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da giri snavna arlr. Sralamaya giren adaylar Genel Mdrlk internet sitesinde duyurulur.

(3) Bavuru artlarn haiz olmayanlarn kendilerine ilikin bavuru ile ilgili belgeleri, giri snavna katlabileceklerin isim listesinin ilanndan itibaren otuz gn ierisinde istemeleri halinde, kendilerine elden teslim edilir ya da posta yoluyla adreslerine gnderilir.

Yazl snav ve konular

MADDE 11 (1) Giri snavnn yazl olarak yaplmas halinde sorular, genel kltr ve genel yetenek alannda yzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yzde yetmi orannda olmak zere hazrlanr.

(2) Snav sorularnn hangi konulardan oluaca hususu snav ilannda duyurulur.

(3) Yazl snavn deerlendirmesi yz tam puan zerinden yaplr. Snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak gerekir.

Szl snava ar

MADDE 12 (1) Yazl snavdan yz tam puan zerinden en az yetmi puan alan adaylarn; yalnzca szl snav yaplmas halinde ise ilanda belirtilen KPSSP3 puan trnden en yksek puandan balamak zere atama yaplmas planlanan kadro saysnn be kat kadar adayn isimleri (son sradaki adaya eit puan alanlar dhil), szl snav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilir.

Szl snav

MADDE 13 (1) Szl snavda adaylar;

a) Giri snav ilannda belirtilen konular ile birlikte Genel Mdrln faaliyet alanyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr dzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilirler.

(2) Adaylar, Snav Komisyonu yeleri tarafndan birinci fkrann (a) bendi iin elli puan, dier bentlerde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir.

(3) Szl snavda baarl saylabilmek iin, Snav Komisyonu yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Giri snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 14 (1) Snav Komisyonu; yazl ve szl snav sonucunda alnan notlarn aritmetik ortalamasn veya yalnzca szl snav yaplmas halinde szl snav notunu esas alarak baarl olanlarn listesini belirler. Ayrca giri snav ilannda belirtilen kadro saysnn en fazla yarsna kadar yedek liste tespit edilebilir. Asl ve yedek listelerinde sralama yaplrken, adaylarn giri snav puannn eit olmas halinde, yazl puan yksek olan adaya; yazl puannn da eit olmas halinde, KPSSP3 puan yksek olan adaya ncelik tannr. Snav Komisyonunun belirledii baar listesi nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna gnderilir.

(2) Snav duyurusunda atama yaplaca belirtilen kadro says kadar adayn giri snav baar puanna gre sraland isim listesi Genel Mdr onayna sunulur ve Genel Mdrn onaylad baar listesi Genel Mdrlk ilan panosunda ve Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir.

(3) Snav sonularnn ilan edilmesinden itibaren be gn iinde yazl olarak Snav Komisyonuna itiraz edilebilir. tirazlar, Snav Komisyonunca varsa szl snav tarihinden nce ve her halde en fazla yedi gn iinde incelenerek karara balanr. tiraz sonucu, adaya yazl olarak bildirilir.

(4) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak, sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez. Snavda baarl olanlarn says ilan edilen kadro saysndan daha az ise sadece baarl olanlar snav kazanm kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar iin daha sonraki snavlar iin kazanlm hak veya herhangi bir ncelik hakk tekil etmez.

Geree aykr beyan

MADDE 15 (1) Snav kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 16 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca saklanr.

NC BLM

Hukuk Maviri veya Avukat Kadrolarna Atanma ve Bildirim

Atamadan nce istenecek belgeler

MADDE 17 (1) Hukuk maviri veya Avukat kadrolarna atanmak zere yaplan giri snavnda baarl olan adaylardan aadaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan.

b) Drt adet vesikalk fotoraf.

c) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

) Salk asndan grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan.

d) Mal bildirimi.

Hukuk maviri veya avukat kadrolarna atanma

MADDE 18 (1) Giri snavn kazananlarn hukuk maviri veya avukat kadrolarna atanmalar ve adaylklarna ilikin ilemler, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayl Tapu ve Kadastro Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine gre yaplr.

(2) Gerekli belgeleri sresinde ibraz etmeyenlerin atamalar yaplmaz.

(3) Gerekli artlar tamad sonradan anlalanlarn atama ilemleri yaplmaz. Atamalar yaplm ise bu atamalar iptal edilir.

(4) Atama yaplmas iin kendilerine bildirilen sre iinde, belge ile ispat mmkn olan zorlayc sebepler olmakszn mracaat etmeyen veya atamas yapld halde sresi iinde greve balamayan adaylar atama ileminden vazgemi saylrlar ve snav sonular kazanlm hak saylmaz. Bunlardan belge ile ispat mmkn olan zorlayc sebepler nedeniyle greve balamama hali iki ay aanlarn atama ilemleri iptal edilir.

(5) Giri snavnda baarl olup greve balamayanlarn yerine, snav sonularnn ilan edildii tarihten itibaren en fazla alt ay ierisinde giri snav yedek listesindeki baar sras dikkate alnarak atama yaplabilir.

Bildirim

MADDE 19 (1) Giri snavnda baarl olup atananlara ilikin bilgiler, Devlet Personel Bakanlna e-uygulama sistemi zerinden otuz gn ierisinde bildirilir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.