18 Mart 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28945

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL SER NO: 18DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER NO: 32)

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu1 uygulamasna ilikin 18 Seri No.lu zel Tketim Vergisi (TV) Genel Tebliinde2 aada yer verilen deiiklikler yaplmtr.

a) 18 Seri No.lu TV Genel Tebliinin 3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLM EDEBLECEK OLANLAR, GEREKL BELGELER VE LEMLER balkl blmnn 3 nc paragrafnn son cmlesinde yer alan Gelir daresi Bakanlna vermi olmalar. ibaresi ilgili Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarla vermi olmalar. olarak deitirilmitir.

b) Ayn Genel Tebliin 4.1.2. thalde Verilen Teminatn zm alt balkl blm aadaki ekilde deitirilmitir.

Datclar tarafndan ithal edilen L.P.G.nin bu kararname kapsamnda teslim edilmesi ve bu Teblide belirlenen usul ve esaslar erevesinde beyan edilmesi zerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu TV Genel Tebliinin3 ekinde yer alan EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluturularak ilgili gmrk idaresine gnderilecek ve gmrk idaresince bu form uyarnca teminatn zm ilemi gerekletirilecektir.

c) Ayn Genel Tebliin 5.3. thalde Verilen Teminatn zm alt balkl blmnn ilk paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

reticiler tarafndan kararname kapsamnda ithal edilen L.P.G.nin, vergiye tabi olan veya olmayan aerosol retiminde kullanldnn, bu Tebliin 6 nc blmnde akland ekilde dzenlenen aerosol retim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve TVye ilikin ykmllklerin yerine getirilmesi zerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu TV Genel Teblii ekindeki EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluturularak gmrk idaresine gnderilecektir. Bu formda zlecek teminat tutar olarak ithal edilen maldan aerosol retiminde kullanlan miktara isabet eden tutar yazlacak ve gmrk idaresince bu form uyarnca teminatn zm ilemi gerekletirilecektir.

Tebli olunur.

 

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.