18 Mart 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28945

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL SER NO: 6DA

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER NO: 31)

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu1 uygulamasna ilikin 6 Seri No.lu zel Tketim Vergisi (TV) Genel Tebliinde2 aada yer verilen deiiklikler yaplmtr.

a) 6 Seri No.lu TV Genel Tebliinin 3. KARARNAME KAPSAMINDA DENZ YAKITI TESLM EDEBLECEK OLANLAR, GEREKL BELGELER VE LEMLER balkl blmnn 1 inci paragrafnn son cmlesinde yer alan ilgili vergi dairesine vermi olmalar. ibaresi ilgili Vergi Dairesi Bakanl/Defterdarla vermi olmalar. olarak deitirilmitir.

b) Ayn Genel Tebliin 5/d Dier Hususlar alt balkl blmnn 3 nc paragrafndan sonra gelmek zere aadaki paragraf eklenmitir.

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, alma usul ve esaslarn kendisinin belirleyecei ve TVBSnin bir alt bileeni, tamamlaycs niteliinde olan ve GPS, GSM tabanl alacak tekne takip (TVBSTTM) modl kurar ve iletir. Modl kapsamnda Kararname uyarnca deniz yakt alan aralar tekne takip cihaz ile donatlr. Modlden alnacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kaytlarla edeer hkm haiz olup, hukuki uyumazlklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrca modl yoluyla elde edilen veriler; kontrol ve denetim, yakt alm defterinin bloke edilmesi veya blokenin kaldrlmas, yakt alm defterinin dzenlenmesi, yakt limitlerinin deerlendirilmesi ve benzeri amalarla TVBS ile de kullanlr.

Tebli olunur.

 

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 nc Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.