18 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28945

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Karar No:  75935942-050.01.04 – [04/19 ]

Toplantı Tarihi: 13/03/2014

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar”ın ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar