18 Mart 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28945

TEBL

Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumundan:

FNANSAL TABLOLARA LKN GR OLUTURMA VE RAPORLAMA

(BDS 700)

HAKKINDA TEBL

TRKYE DENETM STANDARTLARI TEBL NO: 30

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; bu Tebliin ekinde yer alan Finansal Tablolara likin Gr Oluturma ve Raporlama Standardnn yrrle konulmasdr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliin kapsam, ekte yer alan BDS 700 metninde belirlenmitir.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayl Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakan: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu Bakann,

b) Deneti: Bamsz denetiyi,

c) Denetim: Bamsz denetimi,

) Kurum: Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunu,

ifade eder.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihine kadar 660 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 1 inci maddesine gre mevcut mevzuat hkmleri erevesinde yrtlen bamsz denetim faaliyetleri, bu Tebli hkmleri erevesinde yrtlm kabul edilir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde ve sonrasnda balayacak hesap dnemlerinden itibaren uygulanmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurum Bakan yrtr.

 

Finansal Tablolara likin Gr Oluturma ve Raporlama Standard