15 Mart 2014 Tarihli ve 28942 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/5870     Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 1/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararına Katılmamız Hakkında Karar

2014/5871     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/5873     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2014/5893     Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamız Hakkında Karar

2014/5998     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik AB Mali Yardımına İlişkin İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Beşinci Bileşeni-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin Kurallar Hakkında Anlaşmanın Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/5891     154 kV (Kalecik-Çankırı) Brş.N.-Çankırı OSB Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5931     Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2014/5938     Bazı Alanların Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2014/6045     İller Bankası Anonim Şirketi Sermayesinin 9.000.000.000 Türk Lirasından 18.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

2014/6048     Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2014/6057     İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Ekonomi, Gençlik ve Spor, İçişleri, Maliye ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

KADRO ARTIRILMASI KARARLARI

—    Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun Üçten Dörde Çıkarılması Hakkında Karar

—    Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun Üçten Dörde Çıkarılması Hakkında Karar

—    Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun İkiden Dörde Çıkarılması Hakkında Karar

—    Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun Dörtten Beşe Çıkarılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Esas ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

—   Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2014-13)

—   Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-06)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2014-14)

—   Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-15)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/1246 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3008 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3339 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—   Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2014 Tarihli ve 675 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri