15 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmelikte sayılan görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel müdürlük: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

ç) Görev unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

e) Hizmet grubu: Aynı düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılmasını,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ğ) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlananlar ile ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,

h) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,

ı) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

i) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük merkezi dışındaki birimleri,

j) Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini (TEİAŞ),

k) Teknik görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (II) Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen unvanlarda fiilen çalışılan işleri,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü, Müdür,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri,

4) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,

b) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman,

ç) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar,

2) Teknik Uzman,

3) Başteknisyen,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci,

2) Raportör,

3) Memur, Ambar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Daktilograf, Veznedar, Mutemet, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, Programcı, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Teknik Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Mütercim, Biyolog, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyon bulunması,

b) Görev unvanları itibarıyla belirlenen hizmet sürelerine haiz olunması,

c) Deneme süresinin tamamlanmış olması,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olunması,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde (Uzman tabip, tabip ve diş tabibi hariç) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4)  Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef veya Şef pozisyonlarında ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar, Teknik Şef veya Şef pozisyonlarında ayrı ayrı ya da toplam en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 4 üncü maddede tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak 4 yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

d) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik Uzman pozisyonunda 2 yıl, Mühendis veya Mimar pozisyonlarında 5 yıl,  4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim mezunu olup teknik görevlerde 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim mezunu olup teknik görevlerde 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen pozisyonlar ile Uzman pozisyonunda çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç) ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarında fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

g) Taşrada Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis pozisyonunda 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

h) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mimar unvanını haiz olmak,

2) Mimar pozisyonunda 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

ı) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis ve Mimar pozisyonlarında veya 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim mezunları için teknik görevlerde ayrı ayrı ya da toplam 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

i) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknisyen pozisyonunda 8 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde çalışanlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç) 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

k) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için 3 yıl, lise veya dengi okul mezunları için 4 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

l) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

m) Ambar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf, Memur ve Santral Memuru pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 2 yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

n) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf, Memur ve Santral Memuru unvanlarında çalışanlardan 1 yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak.

o) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, Kimyager ve İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin Fizik, Matematik, İstatistik veya Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki program dili bilmek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Teknik Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik eğitim fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik Eğitim Fakültesi ya da en az 2 yıllık meslek yüksekokullarının hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Teknisyen ve Ressam pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

f) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların Filoloji, Mütercimlik, Tercümanlık veya Çeviri bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

g) Biyolog ve Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ğ) Hemşire ve Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Sınav şartı

MADDE 9 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar, bu kadro veya pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi, sınava girecek personelde aranacak şartlar ile son başvuru tarihi yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) İlgililerden başvuru sırasında veya başarı sıralamasının kesinleşmesinden sonra tercihte bulunmaları istenebilir.

(3) Yapılan başvurular İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Teşekkül internet sitesinde ilan edilir. İlan tarihinden itibaren beş işgünü içinde başvuru sonucuna itiraz edilebilir. Sınav kurulu, itirazları 20 işgünü içerisinde değerlendirir ve karara bağlar.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarının yeri, tarihi ve diğer hususlar sınava katılacaklara en az on beş gün önce duyurulur.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Teşekkülce belirlenecek konularda yapılır. Sınav konularına ilişkin notlar ve diğer detaylar sınav tarihinden en az bir ay önce Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Yazılı sınav, Teşekkül tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Teşekkülle sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği 70 puandan aşağı olmamak üzere Teşekkülce belirlenir ve duyuruda belirtilir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren yirmi işgünü içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (%50),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (%10),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınav sonuçlarının Teşekkülün internet sitesinden ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde sonuçlara itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından yirmi iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda;

a) Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına atanacaklar için sırasıyla;

1) Yazılı puanı yüksek olanlara,

2) Hizmet süresi fazla olanlara,

3) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

4) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

5) Sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içinde kesinleşmiş disiplin cezası ile tecziye edilmemiş olanlara,

b) Diğer pozisyonlara atanacaklar için sırasıyla;

1) Hizmet süresi fazla olanlara,

2) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

3) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

4) Sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla son beş yıl içinde kesinleşmiş disiplin cezası ile tecziye edilmemiş olanlara,

öncelik verilir.

(4) Başarı sıralaması listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip beş iş günü içinde Teşekkülün internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı beş işgünü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi işgünü içinde karara bağlanır.

Görevde yükselme suretiyle atama

MADDE 14 –  (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip iki ay içerisinde başarı puanları esas alınarak tercihlerine göre atanır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarılarına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Teşekkülde veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Teşekkül personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder. İhtiyaç duyulması halinde Teşekkül dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Görevde yükselme sınavına,  sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 17 – (1) Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar. Sınava girerken Teşekkül Personel Kimlik Kartı, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinden birini yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmazlar. Sınavda kopya çeken, kopya veren, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Yapılan sınavı kazananlardan; başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

(3) Yazılı ve/veya sözlü sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınavla ilgili belgeler ataması yapılanların özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler ve sınavsız atama

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren kadro ve pozisyonları, ilgili mevzuat uyarınca kazananların hakları saklıdır. 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler ile sınavsız atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Hizmet gruplarındaki alt hizmet gruplarında yer alan kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt hizmet grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, hizmet süresi dışında atanılacak kadro veya pozisyon için aranan şartları taşımak kaydıyla sınav şartı aranmaz.

b) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme sınavı şartı aranır. Ancak Teşekkülde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

ç) Koruma ve güvenlik personelinden görevini yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanların bulundukları görevle aynı düzeydeki diğer görevlere veya daha alt görevlere, atanılacak pozisyonlar için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim ve sertifika şartlarını taşımaları kaydıyla sınavsız atanmaları mümkündür.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve ilgili mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ya da daha alt görevlere yapılacak atamalar ile unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Teşekkül gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 23 – (1) 15/9/2005 tarihli ve 25937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

(2) 18/4/1999 tarihinden önce Genel Müdürlükte görevli bulunanlardan 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan pozisyonlar için bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir; ancak bu durumda olanların hizmet sürelerine 4 yıl ilave edilir.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.