15 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28942

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip 4915 sayılı Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) Belge: Kursları başarı ile bitirenlere verilen kurs bitirme belgesini,

ç) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünü,

d) Dernek: Avcı derneklerini ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşlarını,

e) e-Yaygın sistemi: Kurslarla ilgili iş ve işlemlerin veri tabanı üzerinden mevzuata uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

f) Eğitici sertifikası: Üniversite veya eğitim kurumlarınca verilen, kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen eğiticiler eğitimi semineri sonunda verilen belgeler,

g) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

ğ) Gönüllü kuruluş: Maksadı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyon gibi sivil toplum kuruluşlarını,

h) Kurs: Avcı ve avcı adayı kurslarını,

ı) Kursiyer: Kursa katılan kişiyi,

i) Merkez müdürlükleri: Halk Eğitimi Merkez Müdürlüklerini,

j) Millî Eğitim Müdürlüğü: İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

k) Şeflik: Şube müdürlüğüne bağlı şefliği,

l) Şube müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

m) Uzman ve usta öğretici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere 21 inci maddede sayılan özelliklere sahip kişilerden mülki amirlikçe yeterli görülen kişiyi,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitimli, bilinçli avcı yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav neticesinde belge vermek, avcılıkla ilgili eğitim ve öğretim yaptırmak üzere şube müdürlüğü ve başkanlık, merkez işbirliğinde avcı eğitimi kursları düzenlenir. Ayrıca 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığından izin almak kaydı ile avcı eğitimi için özel kurslar da düzenlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Şube müdürlüğü, faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki avcı dernekleri ve yaban hayatı ile ilgili mevcut gönüllü kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, avcı potansiyelini ve özel avcı eğitim kurslarını dikkate alarak kursları planlar. Kurslarla ilgili duyurular şube müdürlüğü ve dernekler tarafından yapıldığı gibi merkez müdürlüklerince de yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Kurslar en az 12 kursiyerin müracaatı ile açılır ve bir sınıftaki toplam kursiyer sayısı 40 kişiden fazla olamaz. Çevre şartları, zorunlu haller, imkânlar, fiziki şartlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak bu sayı mülki amirin onayı ile 8 kişiye kadar indirilebilir.

Merkez müdürlüğü, kursiyer listesini e-yaygın sistemine girerek milli eğitim müdürlüklerinden kurs açma izni alır. Özel avcı eğitim kurslarında görev alacak eğiticiler veya usta eğiticiler için mülki amirlikten onay alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bununla ilgili iş ve işlemler 5580 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Kurslara başvuruda bulunan;

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler, kurslara T.C. Kimlik numarası ile başvurur ve bu kişilerden öğrenim belgesinin bir sureti ve dört fotoğraf,

b) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi kişilerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesi sureti,

3) Öğrenim belgesinin ve Türkçe tercümesinin müdürlükçe onaylı sureti,

4) Türkiye’deki ikamet ettiği yeri gösterir belge,

5) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge,

c) Batı Trakyalı Türklerden;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Kimlik belgesi sureti,

3) Öğrenim belgesinin ve Türkçe tercümesinin müdürlükçe onaylı sureti,

4) Emniyet makamlarından alınacak ikamet tezkeresi,

5) Türklük belgesi,

d) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerden ülkelerinden aldıkları avcılık belgesinin mütekabiliyeti kabul edilmeyenlerden veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan yabancı uyruklu adaylardan;

1) Dört adet vesikalık fotoğraf,

2) Pasaportun müdürlükçe onaylı sureti,

3) Türkiye’de ikamet iznine dair belge,

4) Öğrenim belgesinin ve Türkçe tercümesinin müdürlükçe onaylı sureti,

5) Sağlık raporu,

istenir

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Kursiyer adayları, bir dilekçe ve ekinde 10 uncu maddesinde sayılan belgelerle, kursun açılacağı yerdeki şube müdürlüğü, şeflik, merkez müdürlüğü veya özel avcı eğitimi kursundan birisine başvuruda bulunur. Dilekçe ve ekleri, ilgili birimler tarafından incelendikten sonra evrakı hatasız ve noksansız olan adayların kayıtları yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Kursiyerlerin düzenli olarak kursa devam etmeleri ve her ders için yoklama yapılması zorunludur. Özürlü ve özürsüz devamsızlıkların toplamı kurs süresinin 1/5’ini geçemez.  Kurs süresinin beşte biri kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Kurslarla ilgili eğitim programları Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün konusunda uzman ilgili personelleri ile birlikte hazırlanır. Millî Eğitim Bakanlığının onayından sonra uygulamaya konulur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Derslerde kurs programına uygun olarak hazırlanan yayınlar kullanılır. Yayınların basımı ve satış işlemleri, şube müdürlüklerine bağlı döner sermaye işletmeleri tarafından yürütülür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bölge Müdürlüğü veya şube müdürlüğü personelinden eğitici sertifikası sahibi veya Bakanlık birimlerinde av ve yaban hayatı konularında en az 3 yıl hizmeti olanlar,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kursa katılacak kursiyerler, kurs katılım payı olarak kursun açıldığı şube müdürlüğünün döner sermaye işletmesi hesabına 96,97 Türk Lirası (doksanaltıliradoksanyedikuruş) yatırmak zorundadır. Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Döner sermaye hesabına yatırılacak ücretle ilgili iş ve işlemlerden şube müdürlükleri sorumludur. Merkezlerce bu konuda her hangi bir işlem yapılmaz veya yaptırılamaz. Kursta görev alacak uzman ve usta öğreticilerin ders ücretleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi çerçevesinde ödenir. Ödemeler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, şube müdürlükleri bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeciliğince, döner sermaye bütçesinin ilgili faslından yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Avcı eğitim kurslarında; slayt makinesi veya projeksiyon cihazı, yazı tahtası, VCD veya DVD oynatıcı, televizyon, pusula ve harita ile ihtiyaç duyulacak diğer araç ve gereçler hazır bulundurulur. Eğitim ortamı merkezler tarafından sağlanır. Merkezlerde bulunmayan araç ve gereçler şube müdürlükleri ile diğer kurum ve kuruluşlardan da temin edilir. Kurslarda ihtiyaç duyulacak avcılıkla ilgili kitap, broşür ve benzeri eğitim materyali ise şube müdürlüğünce sağlanır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Kurs hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesi için izleme ve değerlendirme Genel Müdürlük yetkilileri, müfettişler, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Müdürlüğü, şube müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlükleri ve merkez yönetimince yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 26 – Kursa ve kursiyerlere ait tutulması gereken defterler ile bütün kayıtların kütüğe işlenmesi, başvuruların ve kursa ait belgelerin saklanması işleri merkez tarafından yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 – Başarının değerlendirilmesinde 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre hareket edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – Belgeler e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden alınır. Şube müdürü ve merkez müdürü tarafından imzalanır. Soğuk damgası yapılır. Kursiyere imza karşılığı ücretsiz olarak verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Avcı Eğitimi Kursu Bitirme belgesinin aslının şube müdürlüğünce onaylı nüshası,”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 32 – Avcılık belgesi, 31 inci maddede belirtilen belgelerle başvuran yerli avcılara, şube müdürlüğünce verilir.

Avcılık belgesinin şekli ve ebadı Bakanlıkça belirlenir. Belgedeki bütün bilgiler tam, okunaklı, silinti ve kazıntı yapılmadan siyah mürekkeple veya bilgisayarla yazılır, fotoğraf yapıştırılır, kütüğe işleniş sırasına göre, sıra numarası verildikten sonra, şube müdürlüğü tarafından mühürlenerek imzalanır ve belge sahibine imza karşılığı teslim edilir. Avcılık belgesi verilirken, 492 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yatırılan harç makbuzunun ibrazı zorunludur.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına ilişkin belge sahibi kişilere,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şube müdürlüğü verilen avcı belgesi sayısını gösteren cetveli her ayın başında Bölge Müdürlüğüne gönderir. Bölge Müdürlüğü aylık cetvelleri birleştirerek üç ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 35 – 4915 sayılı Kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde avcılık belgesi, belgeyi düzenlemeye yetkili birimce iptal edilir. İptal edilen belgeye kırmızı renkli “İPTAL EDİLMİŞTİR” kaşesi vurulur ve iki delik açılır. İptal edilen belgelere ilişkin sayısal bilgiler aylık olarak Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Bölge Müdürlüğü iptal edilen belgelere ilişkin sayısal değerleri üç ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – Avcılık belgeleri 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılması ve makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlüklerince vize edilir. Vize harçları 492 sayılı Kanun gereğince ocak ayı içerisinde vergi dairelerine ödenir.

Avcılık belgelerinin vize yerlerinin dolması, kullanılamayacak halde yıpranması veya kaybolması durumunda, belge sahibince bir dilekçe ile iki adet fotoğraf ve o yıla ait avlanma harcının yatırıldığına dair makbuz karşılığında, avcılık belgesi yenisiyle değiştirilir. Eski belge şube müdürlüğünce teslim alınarak imha edilir. Belgenin yenilendiği yıla ait harcın ödenmiş olması halinde yeniden düzenlenecek belge için harç ödenmez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 – Kurslarda iş kazalarına yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik tedbirleri merkez müdürü tarafından alınır ve sürekli uygulanması sağlanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 39 – Avcı eğitimi kursu bitirme belgesinin kaybedilmesi ve yıpranması durumunda dilekçe ile müracaat eden belge sahibine avcı eğitimini bitirdiğine dair kursiyerin belge aldığı yerin merkez müdürlüğü tarafından belge verilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ve Türk vatandaşı olup yurt dışında ikamet etmiş kişilerin, ikamet ettikleri ülkelerden almış oldukları avcılık belgesi veya avlanma hakkı belgesi avcılık eğitimi kurs belgesi olarak kabul edilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 42 – Uygulamalarda karşılaşılan veya karşılaşılacak güçlüklerin giderilmesi için görüş alış verişinde bulunmak maksadıyla Genel Müdürlük ile Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü gerektiğinde toplantı yapar. Taraflardan biri diğerini toplantıya davet eder, toplantı davet eden tarafın üst düzey yöneticisi başkanlığında gerçekleştirilir. Alınan kararlar uygulamaya konulur.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğe 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Mütekabiliyet kabulü

Madde 42/A – Dışişleri Bakanlığınca karşılıklılık ilkesi gözetilerek mütekabiliyeti kabul edilen yabancı uyruklular haricindeki Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu avcıların avlanabilmeleri için yabancı avcılık belgesinin verilmesinde, yabancı avcının almış olduğu avcılık eğitiminin ders saati ve ders programının içeriğinin değerlendirilmesini Genel Müdürlük yapar.”

“Seminer ve konferanslar düzenlenme, katılımcılar ve değerlendirme

Madde 42/B – Konuları, uygulama esas ve usulleri Genel Müdürlükçe belirlenen seminer ve konferanslar iki yılda bir Bölge Müdürlüklerinin hazırlayacağı plan ve programın Genel Müdürlükçe onayından sonra şube müdürlüklerince düzenlenir.

Usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen seminer ve konferansa avcılık belgesi sahipleri davet edilir. Seminer ve konferans sonunda katılım sağlayanlara katılım belgesi verilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.