14 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28941

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetinde atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

d) Bakanlık teşkilatı: Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatını,

e) Birim: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerini,

f) Görev grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve aynı düzeydeki görevlere atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

i) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için yapılacak yazılı sınavı,

k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) PDB: Personel Dairesi Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik şefi, şef,

b) Araştırma hizmetleri grubu;

1) Uzmanı,

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, şoför, veznedar, mutemet,

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, hizmetli,

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant, kütüphaneci, programcı, grafiker, tekniker, teknisyen, diyetisyen, hemşire, sağlık teknisyeni.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, tabip, biyolog, psikolog, çözümleyici, programcı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, muhasebeci, tekniker, koruma ve güvenlik şefi, şef unvanlarında veya en az lisans düzeyinde mesleki veya teknik öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin bu fıkrada sayılmayan diğer kadrolarda en az iki yıl bulunmuş olmak,

b) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sayman, anbar memuru, ayniyat memuru, veznedar, santral memuru, teknisyen, odyolog, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, kütüphaneci, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az bir yıl görev yapmış olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Bir yılı programcı unvanında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

e) Ayniyat saymanı veya muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlık teşkilatında memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak veya öğrenim süresi içerisinde bilgisayar dersi aldığını belgelemek yada Bakanlık tarafından verilen bilgisayar eğitimini almış olmak,

g) Memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, veznedar, mutemet kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) İki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

d) Sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Duyuru ve başvuru

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınava katılma şartları, sınav konuları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği, başarı taban puanı ve değerlendirme yöntemi, sınava çağrılacaklar, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce PDB tarafından Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolara belirlenen başvuru süresi içerisinde gerekli şartları taşıyanlar başvuru yapabilir. Ancak, ilan edilen kadro unvanlarından birden fazla kadro unvanının şartlarını taşıyanlar bu kadrolardan sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.

(4) Başvurular PDB tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda yapılır. Ancak şube müdürü ve aynı düzeydeki unvanlarda boş kadro sayısı, bu kadrolara ait toplam serbest kadro sayısının %25’e ulaşması, diğer unvanlarda ise her unvana ait boş kadro sayısının, o unvandaki toplam serbest kadro sayısının %40’a ulaşması halinde sınav yapılır.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı; şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav olarak yapılır. Yazılı sınav ilanda belirtilen konulardan olmak üzere Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(5) Sözlü sınava katılacak personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve PDB tarafından beş işgünü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla ilan edilen aynı unvandaki asil aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması esas alınarak yedek olarak belirlenebilir.

(3) Atanmaya hak kazanan personel, itirazların sınav kurulunca değerlendirildiği son günü müteakip bir ay içerisinde başarı puanları esas alınarak atanır. İhtiyaç duyulması halinde PDB tarafından duyurusu yapılan kadrolara ilişkin tercihler alınabilir. Bu durumda başarı puanının yanı sıra personelin tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

(4) Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(5) Duyurulan kadrolardan atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanılması sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, ikinci fıkraya göre belirlenmiş olan yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı aya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir. Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav kurulu

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere Müsteşarın onayı ile sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve ilgili birimler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(2) Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri PDB tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Sınavın yaptırılacağı kurum ve kuruluş ile protokol düzenlemek.

b) Sınav konularını tespit etmek ve ilgililere duyurmak.

c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve başarı listesi düzenlemek.

ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlamak.

e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 15 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Kurulunca en geç on beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının veya soruların %5’inden fazlasının hatalı olduğunun 15 inci maddede belirtilen süre içinde tespit edilmesi halinde sınavlar iptal edilir ve altı ay içerisinde yenilenir.

(2) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin, sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınava kadar ve en az bir yıl süreyle PDB tarafından saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atama yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, ihraz ettikleri unvanlar ile uzman veya aynı düzeydeki görevlere ve daha alt görevlere sınavsız atanabilir.

Naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engelliler

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli personelin durumu göz önünde bulundurularak sınav esnasında kendilerine gerekli koşullar sağlanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.