13 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28940

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SARGEM) : Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarına imkân sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ç) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alış verişini sağlamak, ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine olanak sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araştırmacıları yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.

d) Benzer alanlarda çalışmalar yapan yurt dışında ve içindeki akademik ve araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlardaki işbirliğini geliştirmek, AB ülkeleri, ABD ve Türkî Cumhuriyetlerden bilim insanlarını ortak projelerde bir araya getirmek.

e) Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile araştırma ve geliştirme konularında ortak çalışmalarda bulunmak, Kalkınma Bakanlığı Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tezleri Projelerini (SANTEZ), Türkiye Bilimler Akademisini (TÜBA) ve Sakarya Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını merkez laboratuvarları bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

f) Avrupa Birliği kaynaklarından alt yapı destekleri sağlayarak merkezin faaliyet alanlarını geliştirmek.

g) SARGEM’i araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline getirerek yurt dışındaki Türk araştırmacılar için cazibe merkezi yapmak ve böylece tersine beyin göçüne destek vermek.

ğ) Fen bilimleri enstitüsü ile koordinasyon kurularak Üniversite ve yeni kurulan üniversiteler için başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilecekleri, konusunda donanımlı genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak.

h) Üniversite merkez laboratuvarının altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Merkez laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.

i) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

j) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak ve bu konuda Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve teknokenti ile ortak çalışmalarda bulunmak.

k) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İkincil piller, otomotiv, malzeme ve enerji teknolojileri ile yapılarda sismik dayanım alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek.

b) Öncelikli alanlara ilave olarak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama, analiz yapma ve projeler için gerekli test ve ölçümler yapmak.

c) İlgili alanlarda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara bilimsel destek vermek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

d) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve destek vermek.

e) Merkez araştırma ve geliştirme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitim, yönetim ve araçlarını geliştirmek.

f) SAÜ-SARGEM’in akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Üniversite tarafından belirlenecek yeni araştırma alanları, ulusal ve uluslararası ilişkiler için verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan iki öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Merkezin amaçları içinde yer alan çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini ve Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası etkinlikleri düzenlemek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

ğ) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile konu ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerdiği 6 aday içinden Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mevcut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini değerlendirmek ve uygulamaya geçirilmesi konusunda karar almak, hazırlamak ve Müdüre sunmak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini incelemek ve çalışma esaslarını belirlemek.

e) Teknopark teknoloji transfer ofisi aracılığı ile Merkezin endüstriyel sertifikalı eğitim ve yüksek katma değerli ürün bilgisi aktarma ve koordinasyonu konusundaki ilkeleri belirlemek.

f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına görevlendirilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Müdür Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, Müdür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

SARGEM birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) SAÜ-SARGEM; Karakterizasyon Merkezi (KARMER), Lityum- İyon Pil Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (LİPGUM), Otomotiv ve Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTEGEM), Yapılarda Sismik Dayanım Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YASDAGEM) birimlerinden oluşmaktadır. SARGEM birimlerinde çalıştırılması planlanan her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

(2) SARGEM birimlerinin görevleri şunlardır:

a) İlgili laboratuvar biriminde araştırma ve laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun koşullarda yürütülmesini ve hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını sağlamak.

b) İlgili laboratuvar biriminde yapılan testlerin sonuçlarını raporlamak ve onaylamak.

c) Merkez laboratuvarının ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.