13 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28940

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans ve/veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa verilir.”

MADDE  3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların yüksek lisans programları için lisans; doktora programı için bir lisans veya tezli yüksek lisans; sanatta yeterlik programları için ise bir lisans veya yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları.”

“c) Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü esaslarında belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü esaslarında belirlenir.

ç) Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili ana sanat dalları hariç, Sanatta Yeterlik başvurularında ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvurularda ALES’ten en az 80 standart puandan az olmamak koşulu ile ilgili Enstitünün esaslarında belirtilen puanı almış olması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü esaslarında belirlenir.”

“e) Doktora ve sanatta yeterlik adaylarının ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından belirlenen asgari puanı almaları zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programında, mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise ilgili puan türünde ALES standart puanının % 60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının % 40’ı esas alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programında ALES puanının değerlendirilmediği durumda ise mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise, adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tezsiz yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.”

“d) Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Rektörlükçe yapılacak, merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda Senatoca belirlenen başarı koşulunu sağlayan adaylar yüksek lisans programına başlarlar.

e) Yapılan merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylar ise isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler. Devam etmek istemeyen adaylardan merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavı veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan birini başaranlar, yüksek lisans programına başlarlar. Başarısız adaylar ise bu sınavdan yeterli puanı alana kadar sınavlara girmeye devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programını ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.”

“(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ABD/ASD kurulu teklifi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ABD/ASD kurulu teklifi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.”

“(3) Doktora/sanatta yeterlik programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.”

“(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını  birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü ABD/ASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde  28 inci maddenin altıncı fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanatta yeterlik çalışmasının amacı”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.

b) Sanatta Yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Sanatta Yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

c) Tez izleme komitesinin teklifi, ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl sonundan itibaren mezuniyetine karar verilebilir. Bu konu ile ilgili hususlar ilgili enstitünün esaslarında belirlenir.

ç) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez çalışmasını, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile Sanatta Yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla Sanatta Yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında derslerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Sanatta Yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, asgari 180 AKTS karşılığı olan enstitü esaslarında belirlenen toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, asgari 240 AKTS karşılığı olan enstitü esaslarında belirlenen toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla ondört ders,  sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir. Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen Sanatta Yeterlik öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri tekrar alamaz.

c) Lisansüstü dersler,  enstitü ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

ç) Sanatta Yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ya da bu derslerin muadili olarak tanımlanan dersleri almaları zorunludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

d) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, 2 seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalarını ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan Sanatta Yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; Sanatta Yeterlik programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Sanatta Yeterlik öğrencisinin temel konular ve Sanatta Yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığını değerlendirmeye yönelik olarak yapılan yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Sınavın uygulama biçimi ve takvimi ile ilgili hususlar enstitü usul ve esaslarında belirtilir.

b) Yeterlik sınavları, ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan beş kişilik Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi, en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçer ve ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asil ve yedek üyelerden en az birisi aynı üniversitenin veya farklı bir yükseköğretim kurumunun ilgili bir ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta Yeterlik yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 puan alınması gerekir. Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü veya uygulama sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu karar, ASD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Sanatta Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(2) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilere gireceği yabancı dil sınavları, ÜAK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Sanatta Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ASD Kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü ASD veya başka ASD’den birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili enstitü ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ASD başkanlığınca, tez savunmasını izleyen üç gün içinde, enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Sanatta Yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve bu tezi ile birlikte sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil ve benzeri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta Yeterlik tez jürisi, ilgili enstitü ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi incelerler ve tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde  enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, sergi, proje, resital, konser veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile Sanatta Yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra bir ay içerisinde tezinin esaslarda belirtilen sayıdaki kopyasını enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik çalışması sürecinde, hakemli dergilerde en az bir makale veya kitap içerisinde bölüm ve EYK’nın kabul edeceği bir sanatsal etkinliğe katılmış olması koşuluyla, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Diplomanın kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Sanatta Yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ASD programının onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2011

28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2013

28525