13 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28940

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az (DD) notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları; bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel/sanatsal hazırlık programı derslerinin her birini en az (CD) notu ile ve programı en az 2.60 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.”

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için, geçmek istenen programın belirlenmiş olan asgari kabul şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans dersleri için;

       Harf Notu            Katsayı              Sayısal Not

            AA                   4,00                   96-100

            AB                   3,80                    92-95

            BA                   3,50                    88-91

            BB                    3,20                    84-87

            BC                    2,90                    80-83

            CB                    2,60                    75-79

            CC                    2,30                    70-74

            CD                   2,00                    65-69

            FF                    0,00                    00-64 ”

“b) Yüksek lisans bilimsel hazırlık dersleri için;

         Harf Notu           Katsayı             Sayısal Not

              DC                   1,70                    61-64

              DD                   1,40                    57-60 ”

“c) Doktora/Sanatta Yeterlik dersleri için;

        Harf Notu           Katsayı              Sayısal Not

             AA                  4,00                   96-100

              AB                  3,80                    92-95

              BA                  3,50                    88-91

              BB                   3,20                    84-87

              BC                   2,90                    80-83

              CB                   2,60                    75-79

              FF                   0,00                     00-74”

“ç) Doktora/Sanatta Yeterlik bilimsel hazırlık dersleri için;

    Harf Notu         Katsayı            Sayısal Not

          CC                 2,30                   70-74

          CD                 2,00                   65-69”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonunda ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir danışman atanır. Danışman öğretim üyesi veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1)  Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu belirler ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı onayı ile konu Enstitüye iletilir. Danışmanın önerisi ile dönem projesi konusu aynı yolla değiştirilebilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi, sanat dallarında performans etkinliği şeklinde olabilir. Bu durumda öğrenci ayrıca performansı ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı sözlü olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından atanan üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir.

(5) Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir rapor vermek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması gerekir.”

“(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşullarını sağlayan öğrenci, talebi halinde yüksek lisans programına geçebilir. Ancak bu durumdaki bir öğrenci, yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli diğer koşulları da yerine getirmek zorundadır. Yüksek lisans programlarına bu tür geçişler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile doktora tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını yürütecek bir danışman atanır. Danışman öğretim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliği birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da aynı yolla atanabilir. İkinci danışman doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak koşulu ile diğer bir üniversiteden de olabilir. Danışman, öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasının konusunu belirler. Konu, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının önerisi ile konu aynı yolla değiştirilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2013

28725