12 Mart 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28939

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sağlık yardımı: Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık kuruluşları raporuyla tevsik edilen ve devamlılık arz eden rahatsızlıklarının tedavisi ile acil ve zorunlu ameliyat giderleri, giderlere ilişkin belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararına istinaden genel sekreterlikçe karşılanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2009

27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/10/2011

28081

2-

3/4/2012

28253

3-

7/4/2012

28257

4-

15/6/2012

28324

5-

15/2/2013

28560

6-

27/11/2013

28834