11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İDM): Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

ç) Proje ve çalışma grubu: Merkezin proje ve çalışma grubunu,

d) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; akademisyenlere, araştırmacılara, tıp doktorlarına, lisansüstü öğrencilere, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik, biyoistatistik ve ilgili konularda yayın yapmak, istatistik ve biyoistatistik üzerine eğitim kursları vermek ve sertifika programları açmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İstatistik, biyoistatistik ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde araştırma yapmak.

b) İstatistik, biyoistatistik ve eğitim ile ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

c) İstatistik, biyoistatistik ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde proje çalışmalarını gerçekleştirmek, bu yönde resmi, özel ve gerçek kişilerden yönelecek talepleri karşılamak.

ç) Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

d) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

e) Üniversite ve ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istekleri doğrultusunda Merkezin faaliyet alanları içerisinde danışmanlık hizmetlerinde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak, rapor düzenlemek ve ortak proje çalışmalarında bulunmak.

f) İstatistik ve biyoistatistik üzerine eğitim kursları vermek ve sertifika programları açmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

g) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin, resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ı) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(3) Müdür yardımcıları; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen dört üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, yılın ocak ve haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarını hazırlamak ve planlamak, eğitime katılım koşullarını belirlemek, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak.

b) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

c) Müdür tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek, karara bağlamak.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

e) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli proje ve çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini inceleyerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak.

f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak.

g) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile Merkez gelirlerinin dağıtım şekillerini  belirlemek.

ğ) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları

MADDE 10 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanları, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.