11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ŞAHİDİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ŞAHMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Şahidi’nin, öncelikle Muğla yöresine eserleriyle katkılarını araştırmak, incelemek ve sonuçlarını yayımlamak.

b) Şahidi’nin, Muğla ve yöresi insanının karakterine, eğitimine ve kültürüne katkılarını tespit edip toplamak ve değerlendirmek.

c) Şahidi ve eserleri ile ilgili olarak, yurt içi ve dışındaki bilim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Şahidi ve eserleri üzerine kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar tarafından teklif edilen inceleme, araştırma ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.

d) Şahidi’nin kişiliği, eserleri, etkileri, Muğla İline kültür yönünden katkılarını tespit etmeye yönelik olarak konferans, çalıştay, panel, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, Üniversite dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak.

e) Şahidi’nin yaşadığı yüzyıldaki Türkçenin ve Muğla yöresinin ses, ağız ve kelime özelliklerini tespit etmek ve paylaşmak.

f) Çalışma alanına giren konularda Üniversitenin bütün birimleri ile işbirliği içinde bulunmak.

g) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek kararlar almak.

c) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarla görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitenin veya diğer üniversitelerin deneyimli öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen en fazla on bir üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, tavsiye niteliğinde görüş bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.