11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2007 tarihli ve 26636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için alacağı derslerin kredi toplamı 40 AKTS’den veya 26 ulusal krediden fazla olamaz. Ancak, Senato tarafından onaylanmış ve YÖK tarafından belirlenen öğretim programlarında bu kredi limiti aşılabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile öğretmenlikle ilgili pedagojik formasyon sertifika dersleri bu sınırlamaların dışındadır. Bu sınırlama, eğitiminin son iki döneminde olan öğrencilerin ilgili iki dönemin sonunda mezun olabilmesi için en fazla dört ders olmak koşuluyla danışmanın önerisi, bölüm başkanlığının onayı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile artırılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/9/2007

26636

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/2/2008

26795

2-

28/7/2008

26950

3-

23/9/2011

28063

4-

11/1/2013

28525

5-

10/4/2013

28614

6-

31/7/2013

28724

7-

22/8/2013

28743