11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AYNI YERDE DOĞAL GAZ DEPOLAMA FAALİYETİNDE BULUNMAK

ÜZERE LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNAN TÜZEL KİŞİLERİN

SEÇİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2012 tarihli ve 28211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere doğal gaz depolama lisansı verilmesini müteakip, tüm başvuru sahiplerinin teminatları iade edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/2/2012

28211