11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             :  24/2/2014

KARAR NO    :  2014/09

KONU              :  Denizli İli, Çivril İlçesi, Yukarı Mah. (238 ada 2 nolu parsel)

                             İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/1/2014 tarih ve 383 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Denizli İli, Çivril İlçesi, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 13.216,00 m2 yüzölçümlü 238 ada, 2 no’lu parsele “Konut Alanı” (Ayrık nizam, 3 kat, Taks: 0.30, Kaks: 0.90), “Park” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 4/10/2013 tarih ve 2013/166 sayılı kararı ile onaylanan, 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Çivril Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.