11 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28938

TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH             :  24/2/2014

KARAR NO    :  2014/07

KONU              :  İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 2876 ada 12 no.lu parsel

                             İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/1/2014 tarih ve 386 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 8.181,00 m² yüzölçümlü 2876 ada 12 no.lu parsele “Merkezi İş Alanı (MİA) - (A-9, TAKS: 0.40, KAKS: 3.50), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki haritalar için tıklayınız.