10 Mart 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28937

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İBRAHİM HAKKI UZAKTAN ALGILAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı olarak kurulan İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; iletişime ve bilgi teknolojisine dayalı olarak lisans ve lisansüstü düzeyde ve eğitim programları kapsamında eğitim faaliyetlerini, ilgili bilimsel etkinlikleri ve uygulamaları organize etmek, yürütmek, desteklemek, geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Lisans ve lisansüstü düzeyde; uzaktan algılama, sayısal görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemleri, uydu ve uzay teknolojileri, küresel konumlama sistemi ve benzeri alanlarda eğitim-öğretimi, tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek, uygulama projeleri planlamak, önermek ve hayata geçirmek.

b) Çalışma alanı ile ilgili kitaplık, yayın, yazılım ve görüntü arşivi oluşturmak.

c) Çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer, kurs, özel günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, çalışmalarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurmak.

ç) Amaca uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcı seçer. Rektör onayına sunar. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdür, bulunmadığı durumlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez etkinliklerinin, amaçlarına uygun yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.

e) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan programlar ve etkinliklerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarının önereceği birer öğretim üyesi arasından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Senatonun kararı ile sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Teklif edilen eğitim programlarının ve faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek.

b) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve inceleyip onaylamak.

ç) Uygulama ve araştırma projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

e) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının önereceği ve Rektörün onaylayacağı birer öğretim elemanı ile Müdür ve müdür yardımcılarından oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Temsil ettikleri birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerini yılsonunda rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

İta amiri

MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.