9 Mart 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28936

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE

BU BORÇLARI ÖDENENE KADAR 2014 YILINDA TARIMSAL DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/9)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı 4/3/2014 tarihli ve 2014/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 4/3/2014 tarihli ve 2014/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Abone: Tarımsal sulamada elektrik kullanan, şirket ile abonelik sözleşmesi olan çiftçi veya tüzel kişiliği,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Belge: Çiftçinin veya tüzel kişiliğin abone olduğu ve borcu olmadığını gösteren, Şirket tarafından tanzim edilmiş tasdikli evrakı,

d) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olabilmek için gereken usul ve esasları yerine getiren ve fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle uğraşan ve başvuru tarihi itibarıyla onsekiz yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişiler ile tüzel kişileri,

e) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemini,

f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

g) İcmal : Tarımsal destekleme uygulamalarını yürüten ilgili Genel Müdürlüklerin oluşturduğu gerçek veya tüzel kişilere ait bilgiler ve ödeme miktarlarını gösteren listeleri,

ğ) Protokol : İlgili şirket ile Genel Müdürlük arasında ÇKS veri paylaşımına ait usul ve esasların belirlenerek imza altına alındığı sözleşmeyi,

h) Şirket : Elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Ödemelerinin Yapılıp Yapılmayacağının Uygulanması

Destekleme ödemelerinin yapılıp yapılmayacağının uygulanması

MADDE 4 – (1) Şirket, kendi abone/tüketici kayıtları ile ÇKS kayıtlarını eşleştirerek alacaklı olduğu çiftçilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile beraber alacak tutarını Bankaya iletir.

(2) Banka, desteklemeyi uygulayan birim tarafından oluşturulup Genel Müdürlük tarafından Bankaya iletilen, ödemeye esas icmallerdeki, çiftçilere veya tüzel kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile Şirket tarafından iletilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleşen hakedişleri ilgililere ödemez.

(3) Ödemenin yapılabilmesi için Şirketten çiftçinin veya tüzel kişinin Bankaya müracaat tarihinden önceki son bir ay içinde alınan belgenin Bankaya ibraz edilmesi gerekir.

(4) Borca ilişkin itiraz Şirkete yapılır. İtiraz 7 günde karara bağlanır. Anlaşmazlık durumunda özel hukuk hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer işlemler

MADDE 5 – (1) Şirket, borçlulara ait bilgileri ve borç miktarlarını gösteren listeleri ödeme yapılmadan en geç üç iş günü önceden Bankaya iletir.

(2) Genel Müdürlük, yapılacak destekleme ödemesinin yapılacağını planlama aşamasında (25-30) gün önceden Şirketçe bildirilen adrese elektronik olarak gönderir.

(3) Çiftçinin Bankaya yazılı müracaatı halinde hakettiği destekleme tutarından, bankaya bildirilen borç miktarına kadar olan kısım şirketin hesabına aktarılabilir.

(4) Şirketin talebi halinde Genel Müdürlük, Protokol dahilinde ÇKS’den veri paylaşımı yapar.

(5) Düzenlenen belgelerin içeriği ile ilgili hukuki sorumluluk Şirkete aittir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.