8 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28935

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 10/3/2011 tarihli ve 27870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.