8 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28935

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Denetim Birimleri: Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili denetim birimlerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ek-2’deki tabloda yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları kapsamında düzenlenmiş olan ve tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, 4 üncü maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen en son ithal lisansı firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, 8 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve 12, 13 ve 15 inci maddelerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 17 nci maddesinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci fıkralarında, 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ve ek-3’ün Açıklamalar bölümünde yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ibaresi “Bakanlıkta” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Dış Ticaret Müsteşarlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin ek-1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI” olarak, ek-2’sinde yer alan tablonun “Tarife Kontenjanı Kod No” başlıklı sütunundaki “GÜR20(1)” ibaresi “GÜR20(2)” olarak, “GÜR21(2)” ibaresi “GÜR21(3)” olarak, ek-3’ünün A bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından” olarak, ek-4’ünde yer alan “DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak ve “Müsteşarlığınızca” ibaresi “Bakanlığınızca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan tablonun (1) ve (2) numaralı dipnotları ile son  dipnotu numarası ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) : İlgili tarife kontenjanında yalnızca 0701.10.00.00.00 G.T.İ.P.’li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır.

(2) : 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değeri 0 olarak uygulanır.

(3) : 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50'si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50'si uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.