7 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28934

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANS BURS YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 19/2/2001 tarihli ve 24323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.