7 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28934

YÖNETMELİK

Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KONFÜÇYUS UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeditepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez: Yeditepe Üniversitesi Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Rektör: Yeditepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Yeditepe Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çin ve Türkiye arasında araştırma ve eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmek.

b) Çin dili eğitiminin geliştirilmesini desteklemek ve teşvik etmek.

c) Çin ve Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri artırmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Multimedya ve internet dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak Çince öğretmek.

b) Çin üniversiteleri ile Yeditepe Üniversitesi arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin iki ülke arasındaki hareketliliğinin artmasına katkıda bulunmak.

c) Çin üniversiteleri ve Yeditepe Üniversitesi arasında ortak eğitim ve araştırma etkinliklerinin gelişmesini sağlayacak toplantı, proje ve programlara destek sağlamak.

ç) Çince filmler ve TV programları yayınlamak.

d) Çin’de eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

e) Eğitimcilere ve profesyonellere başvuru kaynakları sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Çin toplumu ve Çin-Türkiye ilişkileri hakkında kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek, ödüller vermek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Kamu ve özel sektördeki kurumlara Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

h) İlgili mevzuatla verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü ve yardımcısı

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Üniversitede alanında uzman öğretim elemanlarından bir veya iki kişi merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman merkez müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği dört kişi ile birlikte Üniversite mensubu beş üye ve Çin Dili Uluslararası Konsey Ofisinin görevlendireceği ve Rektör tarafından onaylanacak iki Çinli üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Çin Dili Uluslararası Konsey Ofisinin sadece bir Çinli üye görevlendirdiği durumlarda, Rektör Merkezin çalışma alanlarını ve işleyiş dinamiklerini gözeterek Yeditepe Üniversitesi mensubu bir öğretim üyesini ikinci Çinli üyenin sorumluluklarını üstlenmek üzere Merkez Yönetim Kurulunda görevlendirir.

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere benzer niteliklerde ve aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek; sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıdaki gruplardan belirlenen sekiz temsilciden oluşur. Temsilcilerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan temsilcinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere benzer niteliklerde yeni bir üye görevlendirilir.

a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri.

c) Çin toplumu ve Çin-Türkiye ilişkileri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri.

ç) Çin toplumu ve Çin-Türkiye ilişkileri ile ilgilenen diğer kuruluşların temsilcileri.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.