7 Mart 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28934

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hizmet Birimi: Merkez ve/veya taşra teşkilatında görevin yapıldığı bölge müdürlüğü, şube müdürlüğü ve meteoroloji müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(5) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında, atamaların yapılacağı yılın 30 Nisan tarihi itibariyle, bulunduğu hizmet biriminde en fazla çalışma süresi; Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarında 5 yıl, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrosunda 7 yıldır.”

“(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmuş olanlardan, hizmet gereği ve eleman temininde güçlük çekilmesi halinde veya diğer birimlerde uygun kadro bulunmaması durumunda, bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A ve 10/B maddeleri eklenmiştir.

“İlk defa atananların yer değiştirmesi

MADDE 10/A – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında ilk defa aday memur olarak göreve başlayanlar (terör eylemleri etkisi ve nedeniyle atananlar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanan personel, atandığı birim emrinde en az 5 yıl süre ile çalışmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz. Ancak, aynı il ile bölge ve merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak atamalar ile eş ve sağlık durumuna bağlı yer değiştirmelerde 5 yıl şartı aranmaz.

(2) Özür grubu yer değiştirmeleri hariç olmak üzere, atandığı yerde bir tayin dönemi geçmeden isteğe bağlı yer değişikliği yapılmaz.”

“Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 10/B – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığını belgelendirmesi halinde yerine getirilebilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin, eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; personelin asli memurluğa atanmış olması ve eşinin özel sektörde çalışması halinde de son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödendiğinin belgelendirmesi kaydıyla yerine getirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde ilan edilen birimleri tercih etmeleri zorunludur. Tercih yapmayanların ya da yaptıkları tercihe yerleştirilemeyenlerin atamaları re’sen yapılır.

(8) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına girenler ile zorunlu hizmet süresini yerine getirmiş olanlardan emeklilik nedeniyle yerinde kalmak isteyenlerin talepleri 15 Mart’a kadar Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, görev yaptıkları hizmet bölgelerinde aynı unvanda geçen hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin ekindeki EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelindeki yerlerin dâhil olduğu hizmet bölgelerinden sayılır.

(2)  10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile Meteoroloji İstasyon Müdürü unvanından başka bir işleme gerek kalmaksızın Meteoroloji Müdürü unvanına atanmış sayılanların Meteoroloji İstasyon Müdürü unvanında geçen hizmet süreleri Meteoroloji Müdürü unvanında geçmiş sayılır.”

MADDE 8 –  Aynı Yönetmeliğin EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetveli ile EK-3 sayılı Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu ekteki şekilde ve EK-2 sayılı cetvelde yer alan “Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)” ibaresi “Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (30 Nisan itibariyle)” şeklinde, “Hizmet Birimindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)” ibaresi “Hizmet Birimindeki Çalışma Süresi (30 Nisan itibariyle)” şeklinde ve mezkur ekin sonundaki “birim amiri onay kısmının” üstünde yer alan “Ayrılmasında sakınca yoktur.” ibaresi “Ayrılmasında sakınca yoktur/vardır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2012

28370

 

 

Ekleri için tıklayınız.