6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933 (Mükerrer)

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Kariyer Meslek Personeli

GENELGE

2014/2

Kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca yapılacak özel yarışma sınavları açılmadan önce Başbakanlıktan izin alınacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                   Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                 Başbakan