6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

YÖNETMELİK

Tunceli Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; ALES puanı, lisans başarı notları, KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı), ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) veya YDS veya eşdeğer sınavların ya da enstitü tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavının puanı ve bilim sınavı sonucu değerlendirilerek ilgili lisansüstü programına kabul edilir. Tezli yüksek lisans programlarına müracaatta, ilgili puan türüne göre adayda ALES’ten en az 55 puan alma şartı aranır. Başvuru için asgari başarı düzeyleri ilgili EYK kararı ile tespit edilir. Bu durum ilanda belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında; ALES puanının % 30’u, lisans mezuniyet notunun % 70’i alınıp aritmetik ortalamaları bulunduktan sonra elde edilen puanlara göre, adaylar en yüksek olandan başlamak üzere sıralanır, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Eşitlik halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2013

28759