6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MAVİYEMİŞ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2010 tarihli ve 27797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2010

27797

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/5/2012

28299