6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE

SPOR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MAKÜSPOR): Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, beden eğitimi ve spor bilimlerinde bilgi üretimine yönelik imkanlar hazırlamak, araştırmalar yapmak, Merkezde yer alan yüzme havuzu ve diğer sportif alanları işletmek, kullanmak ve yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, kulüp takım sporcularının ve diğer ferdi lisanslı sporcuların; sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile sportif başarının sağlanması amacıyla aşağıdaki çalışmaları yürütür:

a) Merkez içindeki yüzme havuzu, spor salonu, duvar topu salonu, jimnastik salonu, dans salonu, fin hamamı ve benzeri sportif alanların işletilmesini, yönetimini, bakım ve onarımını, yeni sportif amaçlı aletlerin alımını, sportif malzeme alımını gerçekleştirmek.

b) Sportif tesislerde istihdam edilecek personel ve stajyer öğrencilerin seçimini, kullanımını ve idaresini gerçekleştirmek.

c) Beden eğitimi ve spor bilim alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, araştırmalar ile kuruluşlarca bu konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

ç) Disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak ve yardımcı olmak.

d) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak.

e) Temel ve uygulamalı araştırma konularında çağdaş düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemi almak.

f) Lisans, lisansüstü, doktora öğrencileri ve beden eğitimi ve spor bilimlerinde çalışan araştırmacılara, istediklerinde bilimsel standartlar içerisinde yardım ve destek sağlamak.

g) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, imkanlar sağlamak, uygulamalar için ortam oluşturmak.

ğ) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak.

h) Araştırmacılar arasında bilimsel proje yarışmaları düzenleyerek diğer yöntemlerle bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla Merkezin amacına yönelik müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

i) Merkezin araştırma imkanlarını arttırmak ve bu konularda çalışmalar yapmak.

j) Sporcuların sağlık kontrollerinin ve tedavilerinin yapılmasında, performans değerlendirilmesinde Üniversitenin ilgili anabilim dalları ile işbirliğini sağlamak.

k) Takımlara ve bireylere yönelik spor yaralanmalarından korunma, uygun ayakkabı, spor malzemesi ve koruyucu gereç kullanımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

l) Spora dönüş egzersiz ve antrenman programlarının düzenlenmesini sağlamak.

m) Spor laboratuarları kurmak, laboratuar ve saha testleri ile sürat, kuvvet, dayanıklılık, reaksiyon zamanı tayini, sıçrama yüksekliği tespiti, esneklik ölçümleri, vücut kompozisyonu analizi, vücut yağ oranı ve ideal kiloyu belirlemek, sportif hareketlerin dinamik analizini yapmak.

n) Bireylere ve takımlara yönelik performans analizi, oyun ve maç analizleri, teknik, taktik istatistiksel analiz, performans testlerini yorumlamak, antrenman programlarını oluşturmak.

o) Sporcu beslenmesi, anti-doping yaklaşımı, ergojenik yardımcılar, spor psikolojisi, uzman diyetisyenlerce sporcuya özel doğru beslenme önerileri, doping maddeleri ve sağlığa zararlı ilaçlardan korunma, doping olmayan performans artırıcı ilaçlar, vitaminler ve benzeri maddelerin doğru kullanımına yönelik konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmesi ile stres, isteksizlik, kronik yorgunluk, sürantrenman, antrenmana uyum ve benzeri sorunlarda tıbbi destek sağlamak.

ö) Spor tesislerinin ortamlarının sağlığa uygunluğunu denetlemek, takibini yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek.

p) Çocuklarda spora uygunluk değerlendirmesi, branş seçiminde danışmanlık hizmeti ve yetenek testleri yapılmasını sağlamak.

r) İl içi veya dışında bulunan resmi veya özel kişiliklere spor alanlarının rehabilitasyon ve tedavi amacı ile toplu kullanımı için Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararına istinaden protokol düzenlemek.

s) Yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlamak.

ş) Merkezin amaç ve faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından tercihen öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.

e) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

f) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle işbirliği yaparak, amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen, Müdür, Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü veya yardımcısı, Sağlık Yüksekokulu Müdürü veya yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ile Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanlarından olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin çalışmalarını gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirme için Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Koordinasyon grupları

MADDE 11 – (1) Müdür, yapılacak faaliyetlerle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek ve yürütmek üzere, bir Yönetim Kurulu üyesi ile Üniversite birimlerindeki ilgili personelden oluşan koordinasyon grubu oluşturabilir. Koordinasyon grubu, Müdür ve/veya görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini ilgili Rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.