6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilir. Özel öğrenci statüsünde en fazla iki yarıyıl, böylece toplamda en fazla dört ders alınabilir. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerden sadece bir sonraki eğitim-öğretim yılı sonuna kadar muafiyet tanınabilir. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımından önce özel öğrenci statüsünde alınmış olan derslerin en fazla dört tanesine muafiyet tanınabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2009

27117

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/4/2012

28260

2-

15/7/2013

28708