6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 99 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Islah OSB’lerden dönüşen OSB’ler ve bu OSB’lerle ortak altyapı bütünlüğü sağlamak isteyen OSB’lerde; bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanamaması halinde kredinin güvencesi olarak, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 taahhütname de teminat olarak kabul edilebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 16 ncı maddesine göre alınacak Müteşebbis Heyet/Genel Kurul kararına dayanılarak OSB tarafından katılımcılardan tahsis edilen altyapı katılım bedelleriyle kredilerin geri ödenmesi sağlanır. Alınan Müteşebbis Heyet/Genel Kurul kararları ile verilen taahhütname Bakanlık ve Maliye Bakanlığının izni olmadan değiştirilemez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/8/2010

27670

2-

9/2/2011

27841

3-

4/8/2011

28015

4-

8/10/2011

28078

5-

8/8/2012

28378

6-

20/4/2013

28624

 

“Ek-5

 

TAAHHÜTNAME

(Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanacaktır.)

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Bölgemize kullandırılacak olan altyapı kredi tutarının; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 16 ncı maddesi gereğince alınan …… tarihli ve sayılı Müteşebbis Heyet/Genel Kurul Kararına istinaden Bölgede faaliyet gösteren katılımcılardan, OSB ile katılımcılar arasında imzalanan alt yapı katılım bedeli sözleşmesinde parsel büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen bedeller üzerinden tahsil edileceğini, tahsil sürelerinin verilen alt yapı kredisinin vadesini geçmeyecek şekilde belirleneceğini, tahsil edilen altyapı katılım bedellerinin Türkiye Halk Bankasının ilgili şubesinde açılacak Altyapı Katılım Bedeli Hesabına vadesinde yatırılacağını ve anılan hesapta yer alan tutarın kredi geri ödemeleri tamamlanıncaya kadar başkaca herhangi bir gider için kullanılmayacağını ………Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti /………… Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu adına kabul ve taahhüt ederiz. …/…/201       ”