6 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28933

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No :  618

- K A R A R -

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 9. maddesinde;

“İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz.

Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.”

hükümleri yer almaktadır.

30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde il-ilçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı izleyebilme ve bu hizmetten yararlanabilme usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 4/2/2014 tarih ve 2014/267 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlamış bulunduğundan, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Ek Madde 9 kapsamında, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, çevrim-içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak sağlayan Sandık Sonuçları Paylaşım Sisteminin kullanım usul ve esasları düzenlenmektedir.

Bu nedenle; konuya ilişkin olarak Komisyonca hazırlanan Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin (SEÇSİS – SSPS) yürürlüğe konulması Kurulumuzca uygun bulunmuştur.

S O N U Ç:

1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve Yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile SANDIK SONUÇLARI PAYLAŞIM SİSTEMİ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI GÖSTERİR GENELGE'nin kabulüne ve Genelge'nin bu kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneğinin ve eki bu Genelge'nin seçime katılacak siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,

3- Karar örneği ve eki Genelge'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,

1/3/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Hakkı MANAV

 

 

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin

Usul ve Esasları Gösterir Genelge

 

1- Amaç ve kapsam

Bu Genelge; 8/4/2010 tarih ve 5980 sayılı Kanun ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a eklenen Ek Madde 9 kapsamında; seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne çevrim-içi ulaşan sandık ölçekli sonuçların, seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilmesi ve saklanabilmesine olanak sağlayan, Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin kullanım usul ve esaslarını kapsar.

2- Dayanak

Bu Genelge; 298 sayılı Kanun’a 5980 sayılı Kanun ile eklenen ve “İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar kendi teşkilatlarına veya üçüncü şahıslara gönderemez ve kamuoyuna açıklayamaz. Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.” hükmünü içeren Ek Madde 9 esas alınarak hazırlanmıştır.

3- Tanımlar

Bu Genelge'de geçen;

YSK               : Yüksek Seçim Kurulunu,

SEÇSİS         : Seçim Bilişim Sistemi’ni,

SKGM           : Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünü,

SSPS              : Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’ni,

SSPS irtibat sorumlusu: Siyasi parti genel merkezinde SSPS ile ilgili olarak, internet bağlantısı ve uygulama kaynaklı olası sorunları SKGM ile görüşerek çözüme ulaştıracak yeterli derecede bilgisayar bilgisine sahip kişiyi,

SSPS Web Sitesi kullanıcısı: Siyasi parti tarafından seçim günü sandık sonuçlarını, SSPS Web Sitesini kullanarak görüntüleme ve kaydetme yetkisi verilmiş kişiyi,

SSPS Web Servis kullanıcısı: Siyasi parti tarafından seçim günü sandık sonuçlarını, SSPS Web Servisini kullanarak kaydetme yetkisi verilmiş kişiyi,

Sandık Sonucu: SEÇSİS’te kayıt altına alınan sandık sonuç bilgisini,

İmzalı Sandık Sonuç Tutanağı : Tarayıcı marifetiyle elektronik ortama aktarılmış ve SEÇSİS’te harici disk sisteminde resim olarak png formatında depolanan barkodlu sandık sonuç tutanağı bilgisini,

ifade eder.

4- Genel hükümler

a)     Seçim günü SSPS aracılığı ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sandık sonuçları olup, itiraza tek başına kanıt oluşturacak bir niteliğe sahip değildir.

b)    SSPS ile elde edilen "sandık sonuçları" ve imzalı "sandık sonuç tutanakları", Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen süre bitimine kadar siyasi partiler tarafından teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderilemez ve kamuoyuna açıklanamaz.

c)     SSPS hizmetine Web Sitesi ve Web Servis aracılığıyla her sistemin kendi kullanıcısı vasıtasıyla erişilir.

d)    Siyasi parti, Web Sitesi ile hem sandık sonuçlarına hem de imzalı sandık sonuç tutanaklarına erişim sağlayabilir.

e)     Seçim günü siyasi partiler, sandık sonuçlarını SSPS Web Sitesi ve SSPS Web Servis kullanıcısı aracılığıyla sistemlerine kaydetme olanağına sahiptir. Ayrıca taranan imzalı sandık sonuç tutanaklarına FTP yöntemi ile SKGM’ce belirlenecek adresten ayrı bir kullanıcı adı ve parola ile bağlanarak veya talep eden siyasi partiler tarafından temin edilecek kullanılmamış, 3 adet asgari 1 TB'lık data taşıma kapasitesine sahip harici depolama ünitesi (USB 3.0 hard disk) en geç 28 Mart 2014 saat 17.00'ye kadar SKGM'ye teslim etmeleri halinde, seçim sonrası SKGM'den alabilirler. Kaydetme sonrası verilerin gizliliği ve güvenliğinden siyasi partiler sorumludur.

5- Sorumluluklar

Siyasi partiler SSPS Web Sitesi ve Web Servisinden faydalanabilmek için:

a.     Seçime katılan siyasi partiler arasında yer almalıdır.

b.     SKGM’nden yazılı istemde bulunmalıdır. Bu bağlamda, Genel Müdürlükten alınacak “SSPS Kullanım Talep Formu” doldurulmalı ve isteme konu olan yazı ekinde verilmelidir.

c. Siyasi partiler bilişim altyapılarını hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu bağlamda;

aa.  Siyasi parti genel merkezinde, en az 2Mbps hızında Internet bağlantısı olmalıdır.

bb. Güvenlik denetimi amacıyla, siyasi parti genel merkezinden YSK’ya bağlanacak uç bilgisayarların Static IP adresine sahip olması istenmektedir. Bunun için, siyasi parti genel merkezi, eğer yoksa hizmet aldığı Erişim Sağlayıcıdan bu amaçla Static IP talep etmeli ve bu IP adresini SKGM’ye “SSPS Kullanım Talep Formu” ile bildirmelidir.

cc. İlgili IP adresinden SSPS’ye çevrim-içi ulaşacak kullanıcılara SKGM tarafından sağlanacak kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden, YSK tarafından belirlenen kullanıcılar dışında yetkisiz ellere geçmemesi hususunda siyasi parti ve belirlediği kullanıcılar sorumludur. YSK, sandık sonuçlarına erişimde, hangi zaman diliminde, hangi erişimi, hangi kullanıcının yaptığını titizlikle izler.

dd. İlgili IP adresinden SSPS Web Servis hizmetine sadece bir kullanıcı ulaşabilir. Bu kullanıcı, partilerin talep formunda sorumlu olarak bildirdiği kişidir.

6- SSPS kullanım talep formu

Siyasi parti genel merkezleri, SSPS Web Sitesini kullanacak en çok 10 (on) kullanıcı belirleyebilir.

Ø         Bu 10 kullanıcıya ilişkin istenen bilgiler, SSPS Kullanım Talep Formu ile SKGM’ye bildirilir. Bu kullanıcılardan biri, seçim öncesi ya da seçim günü, teknik anlamda herhangi bir sorun ile karşılaştığında SKGM Bilgi İşlem Merkezi ile irtibat kuracak SSPS irtibat sorumlusu olarak belirlenir.

Ø         Siyasi partilerin SSPS kullanıcı bilgileri sisteme girilerek, her bir kullanıcı için “kullanıcı adı" ve "şifre" üretilir. Her bir kullanıcının “kullanıcı adı” talep formunda belirtilen “T.C. Kimlik No.” dur. İlk tanımlanan şifre “T.C. Kimlik No.” olup, kullanıcının belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre” ile girip, şifre değiştirme ekranı aracılığıyla şifresini değiştirmesi zorunludur. Kullanıcı şifresini değiştirmez ise sağlanan hizmetlerden yararlanamaz.

Ø         Üretilen "kullanıcı adı" ve "şifre"ler bir seçim dönemi için geçerlidir.

7- Sandık sonuçları ve imzalı sandık sonuç tutanakların saklanması ve görüntülenmesi

a.     Seçim günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca SEÇSİS'e çevrim-içi girilen sandık sonuçları veri olarak, SSPS ile siyasi partilere aktarılır.

b.     Siyasi partiler, seçim günü akşamı, ilçe seçim kurullarınca tarayıcı marifetiyle SEÇSİS'e aktarılan imzalı sandık sonuç tutanaklarına, SSPS ile erişirler.

c.      Sandık sonuçlarına web sitesi veya web servisi aracılığıyla erişim ve daha sonrasında görüntüleme ve saklama işlemlerine, saat 17.00'den sonra başlanır.

d.     İmzalı Sandık Sonuç Tutanaklarının Web Sitesinden görüntüleme ve saklama işlemlerine, saat 17.00'den sonra başlanır.

e.      Sandık sonuçları; sandık türü, seçim çevresi, ilçe seçim kurulu, mahalle/köy ve sandık aralığı kriterlerine göre görüntülenebilecek ve aynı formatta saklanabilir.

f.      SSPS Web Sitesi kullanıcısı, görüntülenen sandık sonuçlarını EXCEL ya da CSV formatında bilgisayarına kaydedebilir.

g.     SSPS Web Servisi kullanıcısı, sandık sonuçlarını XML formatında bilgisayarına kaydedebilir.

h.     SSPS sistemi üzerinde, siyasi parti genel merkezince yürütülecek erişim, görüntüleme ve saklama işlemleri, güvenlik amacıyla, SKGM tarafından sistemli olarak ilgili IP numarası ve kullanıcı adı ile kayıt altına alınır.

i.       Sandık sonuçlarının siyasi parti bilgisayar sistemine kaydedilmesinden sonra, sonuçlara ilişkin veriler üzerinde gizlilik ve güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik yasal sorumluluk siyasi partidedir.

j.      SSPS hizmeti, kesin seçim sonuçlarının Resmî Gazete'de ilan edildiği tarihte son bulur.

8- Sandık sonuçları paylaşım sistemi destek hizmetleri

a.     SSPS Web Sitesi veya Web Servisi hizmetinden yararlanma talebinde bulunan ve talebi YSK tarafından uygun görülen siyasi parti ile test çalışmaları yürütülür.

b.     SSPS Web sitesi/Web Servisi Kullanıcı El Kitabı, bu Genelge ile birlikte elektronik ortamda (DVD) bir kopya olarak siyasi partilere verilir.

9- Bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 01.03.2014 gün ve 618 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.