5 Mart 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28932

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN

YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.