4 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

DÖNER MİL DUDAK TİPİ KEÇELER-BÖLÜM 5: GÖRÜNÜR KUSURLARIN

BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS ISO 6194-5)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2014/2)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 24/7/2001 tarihli ve 24472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/67-68)  ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 868-5 ISO 6194-5 “Sızdırmazlık Elemanları-Döner Mil Dudak Tipi- Bölüm 5: Görünür Kusurların Tayini” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS ISO 6194-5 “Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-Bölüm 5: Görünür Kusurların Belirlenmesi” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS ISO 6194-5 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, elastomerik sızdırmazlık elemanlarını kullanan keçeleri tanımlar. Bunların, normalde sadece düşük basınçta kullanılmasının uygun olduğu kabul edilir. (bk. TS ISO 6194-1 Madde 6.1)

Bu standardda tanımlanan ve sınıflandırılan tipik yüzey kusurları keçelerin fonksiyonunu bozabilir. Bu standardın farklı uygulamalar için bu kusurların önemiyle ilgili olarak kullanıcılara ve imalatçılara bir kolaylık olması amaçlanmıştır.

Bu standardın tüm bölümleri,  termoplastik sızdırmazlık elemanları içeren keçeler kapsamında, ISO 16589 standardlarının tüm bölümleriyle birbirini tamamlar.

MADDE 4 – (1) TS ISO 6194-5 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS ISO 6194-5 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.