4 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Üye” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Oda Temsilcisi: Peyzaj Mimarları Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı, en az üç peyzaj mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetleri izler bu konuda bağlı olduğu Oda Yönetim Kurulunu bilgilendiren kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Türkiye’deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden peyzaj mimarı lisans unvanı ile mezun olanlar ile yabancı ülkelerdeki üniversitelerden aldığı diplomaların peyzaj mimarı lisans unvanına denkliği kabul edilenlerin mesleğini icra edebilmeleri, mesleğin icrasını ilgilendiren işlerle meşgul olabilmeleri, meslekleri ile ilgili bir işte çalışabilmeleri, Oda’nın meslek alanı ile ilgili akademik düzeyde meslekî eğitim yapabilmeleri ve bu eğitime devam edebilmeleri için Peyzaj Mimarları Odası’na kaydolması ve üyelik vasfını koruması zorunludur. Odaya asil üyelik için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlarından mezun olan ya da yurt dışındaki peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan mezun olup, diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan, böylelikle yasal olarak peyzaj mimarı unvanı ile mesleğini icra etmeye hak kazanmış her peyzaj mimarı, mezuniyetini izleyen üç ay içerisinde, mesleğini icra edebilmek, mesleğin icrasını ilgilendiren işlerle meşgul olabilmek, akademik düzeyde meslekî eğitim yapabilmek ve bu eğitime devam edebilmek, mesleki etkinlikte bulunabilmek için Odaya üye olmak ve üyelik niteliğini korumak zorundadır. Üyelik kaydında lisans diploması esastır.

b) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan üyelerin üyelikleri, yalnızca eğitim devresi aylarında dondurulur. Bu durum, ilgili yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Bu kişiler, önceden haber vermek ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydı ile askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

c) Mesleğin ifası dışındaki nedeniyle bir yıldan, peyzaj mimarlığı alanında sürdürülecek eğitim faaliyetleri ve akademik çalışmaları sebebi ile altı aydan uzun süreli yurt dışına çıkan üyelerin, çıkışlarını önceden yazılı olarak bildirmeleri koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için, isteğe bağlı olarak üyelikleri dondurulur. Peyzaj mimarlığı alanında akademik çalışma yürüten üyeler, yurt dışında kaldıkları süreyi belgelemeleri ve ilgili kurum tarafından düzenlenen belgeyi Oda’ya ibraz etmeleri halinde üyelik ödentisi ödemezler. Ancak, yurt içinde çalıştığı kurum ve kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun bir kazanç sağladıkları (ücret/aylık/ikramiye/kâr vb.) takdirde, kurs, eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurt dışında bulundukları süre için üyeliklerini donduramazlar.

ç) Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyelerin, isteğe bağlı olarak ve belgelemeleri koşulu ile Oda üyelikleri süreli olarak dondurulur. Bu üyeler, bu süre içinde üyelik ödentisi ödemezler.

d) Bu maddenin (b), (c) ve (ç) bentlerine göre üyelik ödentisi ödemeyerek üyelikleri dondurulanlar, bu süre zarfında Oda organlarında görev alamazlar, Genel Kurulda delege olamazlar, üyelik haklarından yararlanamazlar.

e) Her üye, asılları Oda merkezinde olmak üzere, sürekli çalıştığı ve etkinlik gösterdiği il’e göre, yetkili şube ve temsilcilikte kaydını bulundurmak ve korumak zorundadır. Üyeler, sürekli çalıştıkları ve etkinlik gösterdikleri ilin değişmesi halinde nakil işlemlerini en geç bir ay içinde nakil olunan yerin bağlı bulunduğu şube veya temsilciliklere bildirmek ve naklini istemek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklular; Türkiye sınırları içinde peyzaj mimarlığı eğitimi veren kurumlardan aldıkları diplomaların onaylı suretlerini; T.C. kimlik numarası beyanını, yazılı adres beyanını, yeteri kadar fotoğraf ve kayıt formunu doldurarak Oda’ya vermek zorundadır. Gerekli olan belgeleri Odaya veren ve bu suretle Odaya kayıt olan üye “Peyzaj Mimarı” unvanı ile peyzaj mimarlığı mesleğinin yetkilerini kullanmaya hak kazanır. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için bu belgelere ek olarak yetkili mercilerden alınan denklik belgesinin veya onaylı suretinin verilmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – Oda üyeliğinden çıkarılan veya ayrılan üyenin, yeniden başvurması üzerine durumu Yönetim Kurulu’nca incelenir. Sonuç olumlu ise Odaya kayıt işlemleri, ayrılma talebinde bulunduğu tarihten, üyelik için yeniden Oda’ya başvurduğu tarihe kadar olan ve başvuru tarihinde uygulanan o yılın aylık ödentisi üzerinden toplam aidat ödemesini yapması kaydıyla yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Ancak çıkarılan üye için, Yönetim Kurulunca gerektiğinde Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “on” ibaresi “ yirmi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Oda merkezinde, şubelerde ve temsilciliklerde Oda tarafından verilen hizmetlere ve düzenlenen belgeler ile yayınlara ilişkin ücretleri belirlemek,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Yazman üye; Genel Sekreter, Şube ve Temsilciliklerde Sekreter sıfatını kullanır. Genel Sekreterin önerisi, Yönetim Kurulunun kabulü kararı ile Genel Sekreter Yardımcıları atanabilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterin vereceği görevleri yaparlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda” ibaresi “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Şubat ayı” ibaresi “Ocak/Şubat ayları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Oda Temsilcisi

MADDE 110/A – Peyzaj Mimarları Odasının şube ya da temsilciliğinin bulunmadığı, en az üç peyzaj mimarın bulunduğu il ya da ilçelerde yapı üretiminde mesleki denetim uygulamasını yürütmek ve bulunduğu yerdeki mesleki faaliyetler konusunda çalışmalar yapmak üzere Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda temsilcisi atanır.

Oda temsilcisi Odanın kabul ettiği usuller içinde mesleki denetim görevini yapar. Bulunduğu yerde peyzaj mimarlığı ile ilgili faaliyetleri izler bu konuda Oda Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve Oda Yönetim Kurulunun önerdiği çalışmaları yürütür.

Oda temsilcisi, Oda Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda görevden alınır. Yerine başka bir Oda temsilcisi atanır ya da o yerdeki uygulamaya son verilir. Temsilcinin faaliyetleri Oda faaliyetlerine zarar verir nitelikte ise temsilcinin görevi, Oda Yönetim Kurulu kararı ile de sonlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 125 – Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak ödenir. Emekli ya da maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, çalışmadıklarını her yıl belgelemeleri ve bu Ana Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz. Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki bildirim sorumluluğunu belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen üyenin Oda kayıtlarında bulunan adresine yapılan bildirim yasal bildirim yerine geçer.

Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödeneceği yıla ait üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Ödenti makbuzuna, ödentinin ait olduğu tarih, gün, ay ve yıl itibariyle yazılır. Üyeye teslim edilen makbuzlara itiraz süresi üç gündür. Bu süre içinde üye tarafından makbuza itiraz edilmemiş ise makbuz üzerindeki bilgiler geçerli sayılır.

Odaya ödenti borcu olan üyelerin, borçlarının tamamı ödenmedikçe mesleki denetim, üyelik belgesi verilmesi gibi işlemleri yapılamaz.

Birikmiş ödenti borçlarını bir yılı aşmayan süreyle yapılandıran ve yapılandırma takvimine uygun borcunu ödeyen üyelerin borçları, yapılandırma süresince ait olduğu senenin genel kurulu kararında belirlenen miktarla sabitlenir. Ancak yapılandırmaya uygun davranılmaması halinde kalan borçların tümünün tahsilatı, içinde bulunulan yılın genel kurulca belirlenen ödenti miktarına göre gerçekleştirilir.

Mesleğini bir süre için ya da sürekli olarak uygulamayacağını ve bu yoldan gelir sağlamayacağını önceden bildiren ve bu durumu belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde, Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler, ancak bu yolla üyelikten ayrılanların mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini içinde bulunulan yılın genel kurulca belirlenen ödenti miktarı üzerinden ödemek zorundadırlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.