4 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28931

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye kadrolarında görevli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarından 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içerisindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

d) Birim: 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

ı) Personel: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları,

i) Sözlü sınav: Görevde yükselme sureti ile şube müdürü kadrosuna atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olanların tabi tutulacağı sözlü sınavı,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) Yazılı sınav: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için Bakanlıkça yapılacak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü.

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve savunma hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Sayman, ayniyat saymanı.

2) Memur, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar, sekreter, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Veteriner hekim, mühendis, biolog, mimar, kimyager, jeomorfolog, fizikçi, avukat, istatistikçi, matematikçi, şehir plancısı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, tercüman, mütercim, diyetisyen, redaktör, makinist, ev ekonomisti, ekonomist, grafiker, tekniker, veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, hemşire, programcı, dekoratör, teknisyen, laborant, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık memuru, teknik ressam, topograf, spiker, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı, kaptan, gemi adamı.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen öğrenim şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için, yönetim hizmetleri grubunda gösterilen şube müdürü kadrolarına atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları,

şarttır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavlarına tabi kadrolara atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına; bu bentte sayılan lisans mezunları arasından, görevde yükselme sınavı sonucunda atama yapılır. Buna göre şube müdürü kadrolarından;

1) Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarım ekonomisi, tarla bitkileri, biyosistem mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bölümleri veya mühendislik fakültelerinin, jeoloji, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik, jeodezi ve haritacılık bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin gıda, gıda bilimi ve teknolojisi, süt teknolojisi, zootekni, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, tarımsal biyoteknoloji, biyosistem mühendisliği, bitki koruma bölümleri ve mühendislik fakültelerinin gıda ve kimya mühendisliği bölümleri, veteriner, su ürünleri fakültesi, fen fakültelerinin biyoloji ve kimya bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

3) Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, tarla bitkileri ıslahı, tarla bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bitki yetiştiriciliği, bahçe bitkileri, bağ bahçe, bahçe bitkileri ıslahı ve yetiştiriciliği, bağcılık, bitki koruma veya bitki sağlığı, tarım makinaları, tarım ekonomisi, biyosistem mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, toprak, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

4) Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; veteriner fakültesi mezunu olmak,

5) Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, siyasal bilgiler, hukuk ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji bölümü veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

6) Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat fakültesi, veteriner fakültesi, su ürünleri fakültesi, fakültelerin gıda, kimya mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, istatistik bölümleri, siyasal bilgiler fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri, fen-edebiyat fakültelerinin sosyoloji ve istatistik bölümleri veya bunların dengi diğer bölümlerden mezun olmak,

7) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne atanabilmek için; ziraat, veteriner, su ürünleri fakültesi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, gıda mühendisliği, üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen diğer bölümlerden mezun olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanlı kadroda en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

ç) Eğitim uzmanı veya uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için eğitim bilimleri fakültesi, uzman olarak atanabilmek için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,

d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

f) Ayniyat saymanı ve sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sayman kadrosuna atanacaklar için kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe bölümünde en az iki yıl çalışmış olmak,

g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 160 saatlik bilgisayar kursu sertifikasına sahip olmak ya da örgün eğitimde en az bir dönem bilgisayar işletimine ilişkin ders aldığını belgelemek veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

ğ) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, veznedar veya sekreter kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bakanlığın ihtiyacına göre en az beş yıllık (B), (C), (D) veya (E)  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartının yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:

a) Veteriner hekim, biolog, psikolog, diyetisyen, mühendis, mimar, jeomorfolog, şehir plancısı, sosyolog, sosyal çalışmacı, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ekonometri, ev ekonomisti, ekonomist, dekoratör veya grafiker unvanlı kadrolara atanabilmek için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat unvanlı kadroya atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Mütercim veya tercüman unvanlı kadrolara atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almış olduğunu belgelemek,

ç) Redaktör unvanlı kadroya atanabilmek için; iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümlerinden veya fakültelerin Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olmak,

d)  Hemşire unvanlı kadroya atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için; meslek yüksekokullarının sağlık programları ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar, tıbbi laboratuvar, patoloji laboratuvarı bölümlerinden mezun olmak,

f)  Veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadroya atanabilmek için; açık öğretim fakültesi laborant ve veteriner sağlık ön lisans ile meslek yüksekokullarının laborant ve veteriner sağlık teknikerliği bölümlerinden mezun olmak,

g) Tekniker unvanlı kadroya atanabilmek için; meslek yüksekokullarının teknik programlar bölümlerinden veya açık öğretim fakültesi tarım ön lisans bölümü mezunu olmak,

ğ) Programcı unvanlı kadroya atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı en az dört yüz saat programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bilmek,

h) Spiker, makinist, gemi adamı, fotoğrafçı, kameraman, matbaacı ve kaptan kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için gemi adamı cüzdanı veya yeterlilik belgesine sahip bulunmak,

ı) Veteriner sağlık teknisyeni, teknisyen, teknik ressam unvanlı kadrolara atanabilmek için; meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

i) Laborant, topograf veya sağlık memuru unvanlı kadrolara atanabilmek için; en az meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar ile atama yapılacak kadrolar Personel Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınavdan en az altmış gün önce Bakanlık web sayfasından duyurulur. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Sınavlara aylıksız izinde bulunan veya yasal izinlerini kullanmakta olan personel de başvurabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınav için başvuruda bulunamazlar.

(2) Unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar için açılan sınava, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

(3) Başvuru şartlarını taşıyan personelin tamamı unvan değişikliği sınavına alınır.

(4) Yazılı sınava başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(5) Yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren en fazla on beş iş günü içinde ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın resmi web sayfasından ilan edilir. Belirtilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. Sınav Kurulu, itirazları en az üç iş günü içinde değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, Sınav Kurulunca belirlenen ve duyuruda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınav, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Bakanlıkla sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar bu sınavda başarılı sayılırlar.

(4) Sınav Kurulu, yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde sınav sonuçlarını en geç yirmi iş günü içinde bir tutanakla Personel Genel Müdürlüğüne teslim eder. Personel Genel Müdürlüğü, sonuçları teslim almasından itibaren iki iş günü içinde sonuçları Bakanlık web sitesinde ilan eder.

(5) Yazılı sınavın bu maddede belirtilen diğer kurumlara yaptırılması halinde sınav kurulu, sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren iki iş günü içinde sonuçları Personel Genel Müdürlüğüne teslim eder. Personel Genel Müdürlüğü, sonuçları teslim aldığı tarihten itibaren iki iş günü içinde Bakanlık web sitesinde ilan eder.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Şube müdürü kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren beş iş günü içinde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere Bakanlık web sitesinde ilan edilir. Sözlü sınava çağrılacakların sayısı ilan edilen kadro sayısının beş katını geçemez. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin belirlenmesinden itibaren yirmi iş günü içinde ilgili personel, sınav kurulu tarafından sözlü sınava tabi tutulur. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınavın yirmi iş günü içinde tamamlanması esastır. Ancak, sözlü sınava katılma hakkı kazanan personel sayısının iki yüzden fazla olması durumunda sözlü sınav süresi en çok on iş günü uzatılabilir.

(3) Sözlü sınav puanı, sınavın tamamlanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde Bakanlık web sitesinde ilan edilir.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılabilir. Yapılacak atamada başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav puanı; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve üç iş günü içinde Bakanlık web sitesinde ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(2) Duyurulan kadroların farklı illerde bulunması halinde, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesinden itibaren on iş günü içinde atanmaya hak kazanan personelden yirmi tercihten az olmamak üzere bu kadroların bulunduğu illerin tercih sıralamasını yapmaları istenebilir.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere duyurudan en az bir ay önce Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile atamaya yetkili amirce merkez teşkilatının diğer hizmet birimlerinden belirlenenlerle birlikte toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Sınav Kurulunun her üyesi için birer yedek üye aynı usulle belirlenir. Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyelerden üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başvuruları kabul edilenlere ilişkin olarak ilan edilen aday listesine karşı yapılan itirazları değerlendirerek karara bağlamak.

b) Unvan değişikliği sınavında sorulacak sorular görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konulardan belirlenmek kaydıyla görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılacaklar için yazılı sınav konularını belirlemek ve belirlenen sınav konularını Bakanlık web sitesinden yapılacak duyuruyla yayınlatmak.

c) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde bu sınavı gerçekleştirmek.

ç) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınava ilişkin olarak yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak. Sınavın, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılması halinde; yazılı sınavla ilgili itirazları sınavı gerçekleştiren kuruma ileterek değerlendirme sonucunu ilan etmek.

d) Sözlü sınavı gerçekleştirmek.

e) Sözlü sınava ilişkin olarak yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Atanma hakkı kazanan personele ilişkin başarı sıralaması listesine ilişkin olarak yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olan personel, yaptıkları tercihler esas alınmak suretiyle başarı puanlarına göre yerleştirilir. Tercih edilmeme nedeniyle münhal kalan kadrolara, Bakanlık tarafından yerleştirilmeyi kabul edenler, re’sen yerleştirilebilir. Bu şekilde atanmaya hak kazanan personel, yerleştirme listesinin kesinleşmesini müteakip atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atanmanın iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanması,

sebepleriyle, boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavda başarılı olanlardan; görevden uzaklaştırılmış olanlar göreve iade edilinceye kadar, haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar ise kovuşturma veya soruşturma sonuçlanıncaya kadar atanmaz.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlardan, 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atama, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırası ve tercihlere göre boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(5) Atama yapılacak kadroya ilişkin şartları taşımadıkları halde sınava girenlerin, sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmaz. Bu şartları taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilir.

(6) Bu Yönetmelikte öngörülen süre içinde atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine başlamayanların atanma hakları sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımak kaydıyla, 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki  esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özelliklerin taşınması kaydıyla; üst görev gruplarından alt görev gruplarına geçişler ile aynı görev grubunun aynı alt görev gruplarında bulunan unvanlara yapılacak atamalarda sınav şartı ile Bakanlıkta belli bir süre çalışma şartı aranmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler ile bu kadrolara diğer kadrolardan ilk defa yapılacak atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak  görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 17 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, naklen atanabilirler.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 18 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi şartının istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.