1 Mart 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28928

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527 Kabul Tarihi: 26/02/2014

MADDE 1 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 11 inci maddesinin birinci, ikinci, nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Orman kadastro komisyonlarnca alnan kararlara ilikin dzenlenen tutanak ve haritalar ask suretiyle otuz gn sre ile ilan edilir. Bu ilan ilgililere ahsen yaplan tebli hkmndedir. Tutanak ve haritalara kar itiraz olanlar; ask tarihinden itibaren otuz gn iinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarna bakmakla grevli mahkemelerde dava aabilirler. lan sresi getikten sonra, dava almayan kararlara ilikin dzenlenen tutanak ve haritalar kesinleir. Orman kadastro komisyonlarnca dzenlenen tutanak ve haritalarn kesinletii tarihten itibaren on yl getikten sonra, kadastrodan nceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hari itiraz olunamaz ve dava alamaz.

Hak sahibi gerek ve tzel kiiler tarafndan alacak snrlamaya itiraz davalarnda hasm Orman Genel Mdrl; 2 nci maddeye gre orman snrlar dna karma ilemlerine kar alacak itiraz davalarnda ise hasm Hazine ve Orman Genel Mdrldr.

Orman Genel Mdrlnce alacak davalarda hasm, hak sahibi gerek ve tzel kiilerdir.

Kadastrosu yaplp kesinleen Devlete ait ormanlar orman vasf ile, 2 nci maddeye gre orman snrlar dna karlan yerler ise kaydnda belirtme yaplarak hlihazr vasf ile; kesinleme tarihleri tescil tarihi olarak gsterilmek suretiyle, en ge ay iinde hibir har ve bedel alnmakszn Hazine adna tapu ktklerine kaydedilir.

MADDE 2 6831 sayl Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinin birinci fkralarnda yer alan devaml oturan ibaresinden sonra gelmek zere veya burada oturmakta iken yerleim adresini bu madde kapsamndaki baka bir kye tayan ya da nfusa kaytl olmasa bile yerleim adresi olarak kesintisiz en az be yl oturan muhta ibaresi eklenmitir.

MADDE 3 6831 sayl Kanunun ek 9 uncu maddesinin nc fkrasna aadaki cmle ve maddeye aadaki fkralar eklenmitir.

Verilen bu izinlerden aalandrma ve arazi izin bedeli dnda herhangi bir bedel alnmaz.

Devlet ormanlarnda, erime kontrol uygulanan karayollarndaki ulatrma yaplar ve mtemilat olan hizmet tesisleri ile bakm iletme tesislerine, karayolu snr izgisi iinde kalmak kaydyla izin verilir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kurulularnca yaplan, iletilen, ilettirilen veya yap-ilet-devret modeli esas alnarak yaptrlan ve ilettirilen bu tesislerden herhangi bir bedel alnmaz.

Ayrca; demiryolu, otoyol, Devlet ve il yollar ile su isale hatlarnn yapmnda zorunlu olarak ortaya kan kaz fazlas malzemenin depolanaca alanlara, Orman Genel Mdrlnce belirlenen yerlerden aalandrma bedeli alnarak izin verilebilir.

MADDE 4 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun geici 76 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan 31/12/2014 ibaresi 31/12/2018 eklinde deitirilmitir.

MADDE 5 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununun 96 nc maddesinin (A) fkrasna aadaki paragraf eklenmitir.

Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (III) numaral bendinde, 56 nc maddesinde, 60 nc maddesinde ve 84 nc maddesinin birinci fkrasnn (3) numaral bendinde yer alan maktu vergi ve har tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en st snrlar amamak artyla mahallin eitli semtleri arasndaki sosyal ve ekonomik farkllklar gz nnde tutularak ilgili belediye meclislerinin nerisi, ileri Bakanlnn gr ve Maliye Bakanlnn teklifi zerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yl bandan geerli olmak zere bir nceki yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlr. Bu ekilde hesaplanan miktar ve tutarlarn, virglden sonraki iki hanesi dikkate alnarak uygulanr. u kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler iin belirlenen en ok tutar aamaz. Bu uygulamaya ilikin usul ve esaslar belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

MADDE 6 2464 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 7- 2013 ylnda uygulanmak zere belediye meclislerince belirlenmi olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (III) numaral bendinde, 56 nc maddesinde, 60 nc maddesinde ve 84 nc maddesinin birinci fkrasnn (3) numaral bendinde yer alan maktu vergi ve har tarifeleri, Kanunun 96 nc maddesinin (A) fkrasnn ikinci paragraf gereince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yrrle girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.

MADDE 7 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayl Mill Parklar Kanununun mlga 17 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde yeniden dzenlenmitir.

Dner sermaye gelirleri:

MADDE 17- Bu Kanuna tabi alanlardan elde edilecek gelirler, Orman ve Su leri Bakanl dner sermayesine gelir kaydedilir. Bu gelirler, mnhasran bu Kanun gerei ihtiya duyulan mal, hizmet ve yatrmlarn finansmannda kullanlr.

MADDE 8 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununun 84 nc maddesinin nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmitir.

83 nc maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunanlar hari olmak zere, Trkiye genelinde faaliyet gsteren tzel kiilerden; ube personeli, vekil, mmessil gibi yetkili temsilcilerin ahsi kusurlarndan kaynaklanan ve bu maddenin nc fkrasnda belirtilen fiil veya davranlar sebebiyle haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilmesi gerektii idarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylk sre iinde ihale bedelinin kat tutarnda tazminat pein olarak deyenler hakknda ihaleden yasaklama karar verilmez.

MADDE 9 2886 sayl Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 4- Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce, 83 nc maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunanlar hari olmak zere, Trkiye genelinde faaliyet gsteren tzel kiilerden; ube personeli, vekil, mmessil gibi yetkili temsilcilerin ahsi kusurlarndan kaynaklanan ve 84 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen fiil veya davranlar sebebiyle haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilmesi gerektii idarece tespit edilenlerden henz yasaklama karar verilememi olanlar hakknda da 84 nc maddenin drdnc fkras hkm uygulanr.

MADDE 10 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayl Organize Sanayi Blgeleri Kanununa aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 2- Katlm, kalknma ve yatrm bankalarnca bu Kanun kapsamnda finansal kiralama ilemleri yaplabilir.

MADDE 11 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayl Kara Avcl Kanununun 4 nc maddesinin yedinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Yaban hayat koruma ve gelitirme sahalarnda mlki alan bulunan ky tzel kiilii, belde belediyeleri, bykehir belediyesi bulunan illerdeki ile belediyeleri ile koruma hizmeti iin i birlii yaplabilir. Koruma hizmetinin alnmasna ilikin esas ve usuller Bakanlka belirlenir.

MADDE 12 4915 sayl Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

zel avlaklar dndaki avlaklarn iletilmesi maksadyla bu avlaklarda sahas bulunan, ky tzel kiilikleri, belde belediyeleri, avc kurulular, bykehir belediyesi bulunan illerdeki ile belediyeleri ile koruma, retim, bakm ve avcln dzenlenmesi karl i birlii yaplabilir. birlii yaplan avlaklardan salanan gelirden, ky tzel kiiliklerine, belde belediyelerine ve bykehir belediyesi bulunan illerdeki ile belediyelerine verilecek miktar, sahalarn zelliine gre Bakanlka belirlenir.

MADDE 13 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayl Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 4 nc maddesinin beinci fkrasna birinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmitir.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanunu kapsamndaki ileme lisans sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve mnhasran petrokimya retiminde kullanmak kaydyla LPG ithal edebilir.

MADDE 14 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayl Trkiye statistik Kanununun 58 inci maddesinin bal Yrrlkten kaldrlan ve uygulanmayacak hkmler ile atflar olarak deitirilmi ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Muhtelif mevzuatta Toptan Eya Fiyat Endeksi (TEFE) ve retici Fiyat Endeksine (FE) yaplm olan atflar, Kurumca hesaplanan Yurt i retici Fiyat Endeksine (Y-FE), tarm sektr TEFE ve FEye yaplan atflar Tarm rnleri retici Fiyat Endeksine yaplm saylr.

MADDE 15 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayl nternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn Dzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla lenen Sularla Mcadele Edilmesi Hakknda Kanunun 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

j) Trafik bilgisi: Taraflara ilikin IP adresi, verilen hizmetin balama ve biti zaman, yararlanlan hizmetin tr, aktarlan veri miktar ve varsa abone kimlik bilgilerini,

MADDE 16 5651 sayl Kanunun 3 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(4) Trafik bilgisi ancak bir su soruturmas ve/veya kovuturmas kapsamnda mahkemelerce talep edilmesi hlinde Bakanlk tarafndan ierik salayc, yer salayc ve/veya eriim salaycdan alnarak verilir.

MADDE 17 5651 sayl Kanunun 8 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(15) Bu maddeye gre soruturma aamasnda verilen hkim karar ile 9 uncu ve 9/A maddesine gre verilen hkim karar birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu tarafndan belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafndan verilir.

MADDE 18 5651 sayl Kanunun 9/A maddesinin sekizinci fkrasnn son cmlesi madde metninden karlm ve maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(9) Bu maddenin sekizinci fkras kapsamnda Bakan tarafndan verilen eriimin engellenmesi karar, Bakanlk tarafndan, yirmi drt saat iinde sulh ceza hkiminin onayna sunulur. Hkim, kararn krk sekiz saat iinde aklar.

MADDE 19 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayl Ky Kanununda ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan 5.000 ibaresi 1/10/2013-31/12/2013 tarihleri arasndaki dnemde 8.500, 1/1/2014 tarihinden itibaren 9.189 eklinde deitirilmitir.

MADDE 20 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayl Jeotermal Kaynaklar ve Doal Mineralli Sular Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.

34) Kurul; Kalknma Bakannn bakanlnda oluturulan jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama ve iletme faaliyetleri ile dier yatrmlarn kamu yarar asndan nceliini ve nemini tespit ederek karar veren Kurulu,

MADDE 21 5686 sayl Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.

EK MADDE 1- (1) Kurul, Kalknma Bakannn bakanlnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ile dier yatrmc kurum ya da kuruluun bal olduu bakan/bakanlar ve yatrm kararna onay veren kurumun ilgili olduu bakan olmak zere asgari kiiden oluur. Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan veya ilgili kurul yesi bakanlardan herhangi birinin daveti zerine toplanr ve kararlarn toplantya katlan yelerin salt ounluuyla alr. Kurul tarafndan alnan karar, kamu yarar karar yerine geer. Kurulun sekretaryas, MGEM tarafndan yrtlr.

(2) Kaynak arama ve iletme ruhsatlarnda jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarnn akmas hlinde lke ekonomisi ve kamu yarar dorultusunda kaynan nceliine gre Kurul tarafndan kamu yarar karar alnr.

(3) Jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama ve iletme faaliyetleri ile devlet ve il yollar, otoyollar, demir yollar, havaalan, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doal gaz iletmeleri, su isale hatlar gibi kamu yarar nitelii tayan yatrmlarn birbirlerini engellemesi, faaliyetin yaplamaz hle gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama ve iletme faaliyetleri ve yatrmla ilgili karar, Kurul tarafndan verilir.

(4) Kurul tarafndan gerekli grlmesi hlinde hazrlatlan rapor, danmanlk cretleri, yolluk, gndelik ve benzeri tm harcamalar yatrmc tarafndan karlanr. Ayrca, yatrmlar nedeniyle ikinci ve nc fkra kapsamnda Kurul karar ile faaliyeti engellenen ve/veya kstlanan tarafn yatrm giderleri, lehine karar verilen tarafa tazmin edilir.

(5) Turizm Merkezi veya Kltr ve Turizm Koruma ve Geliim Blgesi dhilinde kalan yerlerde Kurul tarafndan alnacak olan kamu yarar karar gerei enerji retimine ncelik tannmas hlinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kltr ve Turizm Koruma ve Geliim Blgesi veya bu alanlar iin hazrlanm onayl imar planlar yeniden dzenlenir.

MADDE 22 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayl Orman Kyllerinin Kalknmalarnn Desteklenmesi ve Hazine Adna Orman Snrlar Dna karlan Yerlerin Deerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarm Arazilerinin Sat Hakknda Kanuna aadaki geici madde eklenmitir.

Bavuru ve deme srelerinin uzatm

GEC MADDE 2- (1) Bu maddenin yrrle girdii tarih itibaryla, Kanunun 6 nc maddesinin;

a) nc fkrasnda belirtilen sreler iinde bavurmayanlara alt ay bavuru sresi,

b) Sekizinci fkras gereince yaplan tebligatta belirtilen bedeli aylk srede demeyenlere alt ay deme sresi,

verilir.

(2) Birinci fkrann (a) bendi kapsamnda kalanlar iin sat bedeli; Kanunun 6 nc maddesinin nc fkrasnda belirtilen srenin son gnn izleyen aylk srenin bittii gnden, 6 nc madde kapsamnda deme yapmak amacyla idareye bavurulduu gne kadar geecek sre iin Trkiye statistik Kurumunun her ay iin belirledii tketici fiyatlar endeksi aylk deiim oranlar (TFE) toplamnda artrlarak hesaplanr.

(3) Birinci fkrann (b) bendi kapsamnda kalanlar iin sat bedeli; Kanunun 6 nc maddesinin sekizinci fkrasnda belirtilen deme sresinin son gnn izleyen gnden, bu madde kapsamnda deme yapmak amacyla idareye bavurulduu gne kadar geecek sre iin Trkiye statistik Kurumunun her ay iin belirledii tketici fiyatlar endeksi aylk deiim oranlar (TFE) toplamnda artrlarak hesaplanr.

(4) kinci ve nc fkra uyarnca yaplacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alnmaz.

(5) Kanunun 12 nci maddesi gereince Hazineye ait tarm arazilerini satn almak isteyenlere, ayn maddenin birinci fkrasnda belirtilen srenin sona erdii tarihten itibaren bir yl bavuru sresi verilir.

(6) Kanunun 8 inci maddesine gre revize edilerek onaylanan proje alanlarnda kalan tanmazlardan idarece satlanlar, proje kapsamnda deerlendirilmek zere proje sahibi idareye devredilir. Devirden nce sz konusu tanmazlar satn alan hak sahiplerinin dedikleri bedel dhil her trl bilgi ve belgeler proje sahibi idareye Kanunun 8 inci maddesi kapsamnda ilem tesis etmesi amacyla devredilir.

(7) Kanunun 8 inci maddesine gre proje alannda kalan ve Maliye Bakanlnca proje sahibi idareye devredilecek tanmazlarn bedeli, anlan Bakanlka devrin uygun grld yla ait emlak vergi deeri zerinden tahsil edilir.

MADDE 23 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayl Salk Bakanlnca Kamu zel Birlii Modeli ile Tesis Yaptrlmas, Yenilenmesi ve Hizmet Alnmas ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 4 nc maddesinin dokuzuncu fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(9) Mcbir sebepler, olaanst hller veya szleme ve eklerinin uygulanmasn etkileyen bir durumun ortaya kmas veya szleme ve eklerindeki hkmlerin ihtilaf iermesi hllerinde szlemenin uygulanabilirliini veya anlalabilirliini salamak amacyla, szleme bedelini deitirmemek kaydyla Salk Bakan onay ile szleme ve eklerinde taraflarca deiiklik yaplabilir. Yapm ilerinde mcbir sebepler, olaanst hller veya yklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle, szlemede ngrlen artlarda iin tamamlanamayacann anlalmas hlinde bedel, ihalede nihai teklifin verildii tarih esas alnarak gncellenir ve buna bal olarak Bakan onay ile szlemede gerekli dzenlemeler yaplr. Yksek Planlama Kurulunun yetkilendirme kararndan sonra yapm ilerine ilikin n fizibilite raporu veya projelerde, ihale dokmanndaki yatrm maliyetinde ngrlen snrlar aan bir deiiklik olmas hlinde; deien fizibilite raporu veya projeler ve ilgili dier belgeler Yksek Planlama Kuruluna yeniden sunulur, Yksek Planlama Kurulunun yeni yetkilendirmesine istinaden szleme taslanda ve eklerinde gerekli tadiller yaplr. Szlemenin taraflarca karlkl sona erdirilmesine veya szleme deiikliklerine ilikin hususlar szlemede belirlenir. Szlemenin sona erdirilmesi hlinde kesin teminat mektubu iade edilir ve szleme konusu ilerin hesab genel hkmlere gre yaplr.

MADDE 24 6428 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmi, maddeye ikinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi ve dier fkra teselsl ettirilmitir.

Ancak bu Kanunun st hakk tesisine ynelik hkmleri ile 3 nc maddesinin yedinci fkras ve 4 nc maddesinin dokuzuncu fkras, sreci devam eden ihalelere ve szlemesi imzalanm ilere de uygulanr.

(3) Bu fkrann yrrle girdii tarihten nce 3359 sayl Kanunun ek 7 nci maddesi erevesinde yaplan ihalelere kar alan davalarda idari yarg mercilerince verilen kararlarn gerekleri mevcut ihale dokmannda ve szlemelerde gerekli dzenlemeler yaplarak yerine getirilir ve iler buna gre yrtlr.

MADDE 25 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanununun geici 3 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Birinci fkrada nitelikleri belirtilen tanmazlardan Hazine adna tescil edilmesi gerekirken belediyeler adna tescil edilen ve belediyelerce konut veya i yeri yaplmak zere bedelsiz olarak veya bedeli karlnda gerek veya zel hukuk tzel kiilerine tahsis edilen ancak, Hazinece ilgili belediye aleyhine alan davalar sonucunda mera olarak snrlandrlmasna ve zel siciline yazlmasna karar verilmesi zerine mera zel siciline yazlan fakat daha sonra bu Kanun hkmlerine gre meralk vasf deitirilerek Hazine adna tescil edilen tanmazlar ile dorudan Hazine adna tesciline karar verilen tanmazlardan; herhangi bir kamu hizmeti iin gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve hlen tapuda Hazine adna kaytl olan tanmazlar, tahsis tarihindeki arsa deerine devir tarihine kadar geen sre iin yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazineye denmesi kaydyla adlarna tahsis yaplanlara veya bunlarn haleflerine devredilir. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usul ve esaslar, Bakanln gr alnarak Maliye Bakanlnca belirlenir.

MADDE 26 Bu Kanunun;

a) 19 uncu maddesi 1/10/2013 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde,

b) Dier maddeleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 27 Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

28/2/2014