27 ubat 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28926 (Mkerrer)

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES SLAM ARATIRMALARI UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesi slam Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi slam Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Gazi niversitesi slam Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

) Senato: Gazi niversitesi Senatosunu,

d) niversite: Gazi niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac, slamn bilimsel verilere dayal olarak anlalmas iin, temel slam bilimleri bata olmak zere, slam ve din bilimlerine dair alanlarda aratrmalar yaplmasn, yaymlanmasn ve ortaya kacak rnlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kltrel etkinlikler araclyla insanlara ulatrlmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amacna ulaabilmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Temel slam bilimleri bata olmak zere, slam ve din bilimlerine dair alma konular ve uygun aratrmaclar belirleyip bu konularda projeler hazrlanmasn ve yrtlmesini salamak.

b) slam ve din bilimlerine dair aratrmalarn gerekletirilebilmesi iin belirlenen aratrmaclarn ve aratrmac adaylarnn yurt ii ve yurt dnda yapacaklar almalar desteklemek.

c) Merkez tarafndan desteklenen aratrma konularyla ilgili internet sayfas, ktphane ve ariv oluturmak.

) Merkezin faaliyet alanna giren konularda Merkez dnda hazrlanan aratrmalardan uygun grlenleri fiziki ve sanal ortamda yaymlamak.

d) Merkezin faaliyet alanna giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve kltrel etkinliklerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanyla ilgili ve benzeri konularda faaliyet gsteren yerli ve yabanc bilim ve aratrma kurumlaryla ortak almalar yapmak.

f) slam aratrmalar kapsamnda Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektrlke uygun grlen dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin retim elemanlar veya niversite dndan konusunda uzman kiiler arasndan yl iin grevlendirilir. Mdr, Merkez almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan bir Mdr Yardmcs grevlendirir. Mdrn grevi sona erdiinde Yardmcsnn da grevi sona ermi saylr. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcsn vekil brakr ve Rektrle yazl olarak bildirir. Vekaletin alt ay gemesi durumunda Rektr tarafndan yeni Mdr grevlendirilir.

(2) Mdr, Merkezin almalarnn kurallara uygun ve dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak.

c) Merkezin yllk faaliyet plan ve programn hazrlayp Ynetim Kuruluna ve Kurul tarafndan kabul edilen eklini Rektrn onayna sunmak.

) Yl iinde Merkezin faaliyet plan ve programnda nemli deiiklik yaplmas gerektiinde Ynetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin her yl ylsonu faaliyet raporunu hazrlayp Ynetim Kuruluna sunmak ve Kurul tarafndan kabul edilen eklini Rektrn onayna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve niversitenin retim elemanlar arasndan veya niversite dndan Rektr tarafndan grevlendirilecek ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az drt kez toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grp karara balar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan hazrlanan yllk faaliyet plan ve programn karara balamak.

b) Yl iinde faaliyet plan ve programmda nemli deiiklik yaplmas gerektiinde Mdr tarafndan yaplan nerileri karara balamak.

c) Yl iinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelimeleri deerlendirerek verimlilik dzeyini arttrc kararlar almak.

) Merkez bnyesinde yer alacak ilmi kurullar, alma gruplar ve birimler oluturmak, bunlarn alma usullerini belirlemek ve aralarnda gerekli koordinasyonun salanmas konusunda kararlar almak.

d) Mdr tarafndan hazrlanan ylsonu faaliyet raporunu karara balamak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacn karlamak zere gerekli grevlendirmeler, Mdrn nerisi zerine veya dorudan 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan yaplr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.