27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST, KALİBRASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt Komisyonlar: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan alt çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İlgili Anabilim ve Bilim Dalları: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışmalarında görev alan fakültelerin ilgili anabilim ile bilim dallarını,

ç) Merkez (BİYOMEDKAM): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5– (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Medikal sistem ve cihazların kalibrasyon, validasyon, ölçme, test, ayar ve kontrol çalışmalarını kapsayan süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmak.

b) Mevcut standartları geliştirmek ve uygulamalar yapmak, bu alanda eğitimler düzenlemek.

c) Biyomedikal cihazların uluslararası standartlara uygun olarak kalibrasyon, validasyon ve kalite kontrol test hizmetlerini vermek.

ç) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında yapılacak işbirliği sonucunda, tanı ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerini geliştirmek.

d) Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, çalışmalar ve projeler yapmak.

e) Teorik ve pratik mühendislik bilgi birikimi ve tekniklerini kullanarak ürün geliştirmek.

f) Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini arttırmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) İlgili anabilim ve bilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak medikal cihazların geliştirilmesi, bu cihazların test, kalibrasyon, ölçme değerlendirme ve benzeri konularda uygulama ve araştırmalarını yapmak.

b) Üniversite bünyesinde biyomedikal kalibrasyon laboratuvarı kurmak, kalite kontrol testleri yapmak ve kalibrasyon hizmeti vermek.

c) Medikal cihaz tasarımı, araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme çalışmaları yapmak.

ç) Sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları düzenlemek, mesleki yeterliliğin tamamlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi noktasında yeni gelişmelerin takip edilebileceği sertifikalı eğitim hizmetleri vermek.

d) Medikal cihazların kurulum testi, kabulü ve şartnamelerin hazırlanması, medikal cihazların veya sistemlerin bakımı, onarımı ve bu konularda hizmet alımları için danışmanlık hizmeti vermek.

e) Biyomedikal cihaz tasarımları yapmak ve prototipler geliştirmek.

f) Merkezin amaçlarına uygun program geliştirmek.

g) Hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

ğ) Medikal cihaz teknolojilerinde ölçme ve test yöntemlerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartları takip etmek, geliştirmek ve Üniversite bünyesinde uygulamak.

h) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre, konferans, panel, kurs, sergi ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak.

ı) Dergi, kitap ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili alanda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.  Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere ilgili alanda çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürmesini sağlamak.

g)  İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin ilgili anabilim veya bilim dallarında çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdürün çağrısı üzerine gerektiğinde Yönetim Kurulu olağanüstü toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır ve toplantılara Müdür başkanlık eder. Rektör katıldığında, Danışma Kurulu toplantılarının doğal başkanıdır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

Alt komisyonlar

MADDE 13 – (1) Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturulabilir. Alt komisyonların görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat, bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları ve Müdürün talimatları çerçevesinde kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasında faaliyette bulunmak.

b) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahasındaki faaliyetlerini etik ve bilimsel kurallar çerçevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek için çaba sarf etmek.

c) Diğer çalışma birimleri ile koordinasyon halinde faaliyet göstermek.

ç) Kendileri için belirlenen uygulama ve araştırma sahası ile ilgili bilimsel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası toplantılara, ders ve seminerlere katılmak ya da bu konularda ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eğitim çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.