27 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28926

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SANAYİ TEZLERİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez programı kapsamında yükseköğretim kurumları ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve geliştirme projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, Bakanlık ve diğer kurum, firma, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak nakdi destek miktarları sözleşme ile belirlenmiş, ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile sonuçları teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri olarak sonuçlanan veya mevcut ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmeye yönelik, doğacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş çalışmaları,

b) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

c) Ar-Ge web portalı: San-Tez programı çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan yazılım uygulamasını,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Birim: Kurumun araştırma projeleri ile ilgili harcamalarına ilişkin kayıt ve idari işlemlerini yürüten veya kurum tarafından belirlenen işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,

e) Büyük işletme: Ülkemizde yerleşik KOBİ niteliğini aşan işletmeyi,

f) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere, proje sözleşmesinde belirtilen ve proje sürecinde geçici olarak görev alan öğretim üyesi veya uzman personeli,

g) Deneysel geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışmayı,

ğ) Destek kapsamına alınan proje bütçesi: Kurum hissesi dışında kalan, projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli harcamalardan oluşan tutarı,

h) Firma: San-Tez projesinde proje ortağı olarak yer alan, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeleri,

ı) Firma yetkilisi: Projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiyi,

i) Genel Müdürlük: Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,

j) Gerçekleşme raporu: Proje yürütücüsü tarafından altı aylık dönemlerde hazırlanıp, dönemsel teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam olarak gerçekleşen veya öngörülen sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgiyi içeren raporu,

k) Gerçekleştirme görevlisi: Proje özel hesabı kapsamında yapılacak harcamalarda işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerine yönelik olarak harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişiyi,

l) Hakem: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca belirlenerek Bakanlık tarafından yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ve gerek duyulması halinde ilgili kamu kurumlarında görevli uzman personel arasından görevlendirilen uzman kişiyi,

m) Harcama yetkilisi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda bu Kanun hükümleri uyarınca belirlenen harcama yetkilisini,

n) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman/maliyet/kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, harcamaların faaliyetlerle uyumunu değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından düzenlenen raporu,

o) İzleyici: Desteklenmesi uygun bulunan San-Tez projelerinin incelenmesi amacıyla yükseköğretim kurumları öğretim elemanları arasından Bakanlık tarafından görevlendirilen, projeden bağımsız çalışan, konusunda uzman kişiyi,

ö) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,

p) Kurum: Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan proje karşılığı hesaplarına para aktarılan ve projelerin fiilen yürütüldüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumlarını,

r) Muhasebe yetkilisi: İlgili kurumun muhasebe yetkilisini,

s) Proje başvuru dokümanı: Projenin değerlendirilebilmesi için projenin konusu ve amacı, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş planı ve iş paketi faaliyetleri, projenin gerçekleştirileceği firmanın Ar-Ge altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgilerin yaratacağı katma değer verimliliği ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin ticarileştirilmesine yönelik hedef ve stratejilere ilişkin bilgi ile tahmini maliyetleri içeren yazılı veya elektronik ortamda oluşturulan dokümanı,

ş) Proje kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı, destek kapsamına alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutarı,

t) Proje mutemedi: Proje yürütücüsü veya proje yürütücüsü tarafından görevlendirilen kişiyi,

u) Proje ortakları: Projenin gerçekleştirileceği kurumu, proje yürütücüsünü ve firmayı,

ü) Proje özel hesabı: Bakanlık bütçesinde, San-Tez projelerine yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerin ilgili transfer tertibinden tahakkuka bağlanarak aktarıldığı kamu bankalarının birinde, program adı ve proje kod numarası belirtilerek kurum adına açtırılan hesabı,

v) Proje sonuç raporu: Proje süresinin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde proje sonuçlarını, projenin firma ve ekonomi üzerindeki beklenen etkisini gösteren Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanan raporu,

y) Proje sözleşmesi: Desteklenen projenin, Bakanlık adına Genel Müdürlük, ilgili kurum, proje yürütücüsü ve firma arasında akdedilen; projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı, idari ve mali hükümler ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

z) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projeye ilişkin raporların verilmesinden, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan ve proje ile ilgili yazışmaları yapan doktora derecesine sahip öğretim elemanı,

aa) San-Tez programı: Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi ile sonuçlanacak, kurum ve sanayici işbirliği ile hazırlanan ve Bakanlık tarafından yürütülen programı,

bb) San-Tez projesi: San-Tez programı kapsamında yürütülen projeleri,

cc) San-Tez proje kodu: Genel Müdürlük tarafından projelere verilen kodu,

çç) San-Tez proje değerlendirme komisyonları: San-Tez programı kapsamında değerlendirmeye alınacak projeler ile hakemlerin belirlenmesi amacıyla 11 inci maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını Genel Müdürlüğün yürüteceği değerlendirme komisyonlarını,

dd) San-Tez programı yürütme grubu: San-Tez programında Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen ve programa yönelik hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu personelden oluşan grubu,

ee) Temel araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmayı,

ff) Tez öğrencisi: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans veya doktora yapan öğrencileri,

gg) Uygulamalı araştırma: Yeni bilgi edinme ve belirli sorunlara çözüm bulma amacıyla yürütülen, belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelmiş araştırmayı,

ğğ) Üründe yenilik: Teknolojik açıdan önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren ürünü,

hh) Üretim yöntemlerinde yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemi,

ıı) Yardımcı araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, yürütücü dışındaki en az doktora düzeyindeki araştırmacıları,

ii) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı, Destek Türü ve Miktarı, Destek Süresi

Destek kapsamı

MADDE 5 – (1) Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan projeler, bu Yönetmelik hükümlerine göre desteklenir.

(2) Üretimde de kullanılabilecek özellikte olan ancak proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan makine/donanım alımları, kısmi olarak desteklenebilir.

Destek türü ve miktarı

MADDE 6 – (1) San-Tez programı kapsamında projeler için verilecek destek hibe şeklinde olup, bu program çerçevesinde verilebilecek destekler, söz konusu program için Bakanlık bütçesinde öngörülen toplam ödeneği geçemez.

(2) Destek kapsamına alınan proje bütçesinin Bakanlık ve firma payına düşen kısımları aşağıdaki gibi hesaplanır:

a) Proje ortağı firma mikro işletme ise proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır.

b) Proje ortağı firma küçük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır.

c) Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.

ç) Proje ortağı firma büyük işletme ise proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır.

(3) Kısmi destek oranı, bütçe ödenek miktarı da dikkate alınmak kaydıyla en fazla %40 olarak uygulanır ve kalan tutar firma katkı payına eklenir.

Destek süresi

MADDE 7 – (1) Destek süresi proje bazında en fazla 24 aydır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak en fazla proje süresinin 1/4’ü kadar ek süre verilebilir.

Desteklenecek harcama ve gider kalemleri

MADDE 8 – (1) San-Tez programı kapsamında, genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir:

a) Alet, makina, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

ç) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.

d) Personel giderleri.

e) Proje kurum hissesi.

f) Nakliye, sigorta ve gümrük giderleri.

(2) Desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalara ilişkin hususlar uygulama usul ve esaslarında belirlenir.

Proje kurum hissesi

MADDE 9 – (1) Kurum hissesi proje bütçesinde ayrı bir kalem olarak belirlenir ve toplam proje bütçesine eklenir.

(2) Kurum hissesi, ilgili proje yürütücüsünün uygun görüşü ve ilgili kurumun üst yöneticisinin kararı ile kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Kurum hissesi, proje hesabı dışında başka bir hesapta tutulamaz. Harcamaların mevzuata uygunluğu konusundaki sorumluluk projenin yürütüldüğü kuruma aittir.

(3) Kurum hissesi, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren harcanamaz ve kalan miktar firma ve Bakanlığa projeye katkıları oranında iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Proje Değerlendirme Komisyonları,

Değerlendirme, Karar ve Sözleşme

Başvuru

MADDE 10 – (1) Proje başvuruları San-Tez programının uygulama usul ve esaslarında belirlenen içerik ve biçime uygun olarak Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Projelerin başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini kapsayan duyurular Bakanlık internet sitesinden yapılır.

San-Tez proje değerlendirme komisyonları ve ön değerlendirme

MADDE 11 – (1) San-Tez projelerinin ön değerlendirmesi, Genel Müdürlükçe belirlenecek teknoloji alanları için ayrı ayrı oluşturulan San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılır.

(2) San-Tez proje değerlendirme komisyonları, ilgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından Genel Müdürlükçe iki yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır.

(3) San-Tez proje değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak ön değerlendirmelerde, proje başvuru dokümanının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu değerlendirilir.

(4) Yapılan ön değerlendirme neticesinde, yatırıma veya temel araştırmaya yönelik olduğu anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmaz ve bu program kapsamında desteklenmez.

Değerlendirme

MADDE 12 – (1) San-Tez projelerinin değerlendirmesi; San-Tez proje değerlendirme komisyonlarınca seçilen en az üç ve en fazla beş kişiden oluşan hakemler tarafından yapılır. Hakemler, akademik kariyeri bulunan tercihen yükseköğretim kurumlarında veya araştırma kurumlarında görevli bilim insanları arasından ve gerek duyulması halinde ilgili kamu kurumlarında görevli uzman personel arasından seçilir.

(2) Hakemler, San-Tez projelerini Genel Müdürlükçe yürürlüğe konulacak uygulama usul ve esaslarda yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirir.

(3) San-Tez projelerinin reddine veya kabulüne, proje değerlendirme toplantılarında hakemlerce karar verilir.

(4) Yapılacak nihai değerlendirme için gerek duyulması halinde proje ortakları da proje değerlendirme toplantısına davet edilir.

Karar

MADDE 13 – (1) Karar, Genel Müdürlük tarafından Bakanlığın internet sitesinden ilan edilir.

Sözleşme yapılması

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen projenin yürütüleceği kurum, proje yürütücüsü, ilgili firma ve Bakanlık arasında akdedilen sözleşme;

a) Projenin süresi ve toplam bütçesi,

b) Desteklenecek giderler,

c) Desteğin aktarma dönemleri ve miktarı,

ç) Proje kapsamında satın alınan malzemeler ile makine ve donanımın proje bitimindeki mülkiyet hususu,

d) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı paylaşımı,

e) Proje personel ödemeleri,

f) Projede meydana gelecek değişiklikler ve ödenek aktarımı hususu,

g) Proje yürütücüsünün ve firmanın sorumlulukları,

ğ) Projenin sonuçlandırılması veya sözleşmenin fesih edilmesi,

h) İdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususları,

kapsar.

(2) Desteklenen projelerde bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla sözleşmede belirtilenlerin dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. Destek miktar ve dönemleri yılı bütçe kanunlarında bu amaçla tefrik edilen ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir.

(3) Kararın ilan tarihini takip eden altı ay içerisinde sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilmiş sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma ve Muhasebeleştirme İşlemleri, Haksız veya Fazla Ödeme

Proje özel hesabı

MADDE 15 – (1) Projenin yürütüldüğü kurum tarafından kamu bankalarından birinde San-Tez projesi için özel bir hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün talebi üzerine proje özel hesaplarını tutan birim tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır.

Bakanlık ve firma katkısı

MADDE 16 – (1) Bakanlık ve firma katkısı, proje sözleşmesinde belirtilen dönemler itibariyle proje özel hesabına aktarılır. Firma tarafından taahhüt edilen ve ödeme dönemlerine uygun olarak proje özel hesabına yatırılması gereken miktarların yatırılmaması halinde, bu ödeme gerçekleşinceye kadar Bakanlıkça destek sağlanmaz.

(2) Bakanlık katkısının ödenmesinde, ödeme belgesine proje sözleşmesinin ilgili kısımları bağlanır.

Satın alma ve ihale işlemleri

MADDE 17 – (1) Proje sözleşmesinde öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması talebi, proje yürütücüsü tarafından ilgili birime yapılır. Alımlar, yükseköğretim kurumlarında 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Kararda belirlenen esaslara, vakıf üniversitelerinde ise kendi alım esaslarına göre yapılır ve sonuçlandırılır.

(2) Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz, alınması halinde bunlara ait bedeller proje özel hesabına iade edilir.

(3) Teknik şartnamenin hazırlanması, satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili muayene ve kabul komisyonları proje personeli tarafından yerine getirilir. Proje personeli ayrıca, ihale komisyonlarında da teknik üye olarak yer alır.

Projeye ilişkin harcamalar

MADDE 18 – (1) Projenin yürütülmesi sırasında, proje sözleşmesinin eki olan proje dokümanlarında yer alan ve Bakanlık tarafından onaylanan harcamaların gerçekleştirilmesi esastır. Yapılan harcamalara ilişkin mali ve hukuki sorumluluk kuruma aittir.

Avans ve mahsup işlemleri

MADDE 19 – (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi gereğince yılı bütçe kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik olarak il merkezleri için belirlenen avans limitinin on katına kadar avans verilebilir.

(2) Avans talebi ilgili birime yapılır. Talep edilen avans tutarı, proje hesabında yer alan tutarların kontrolünü müteakip, harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra muhasebe yetkilisince en geç iki iş günü içerisinde yürütücü tarafından belirlenen proje mutemedinin banka hesabına aktarılır. Proje mutemedinin görevlendirilmesine ilişkin yazıda mal veya hizmetin ne kadar süre içinde alınacağı ve bir ayı geçmemek üzere avansın hangi süre içinde mahsup edileceği belirtilir.

(3) Mahsup işlemi, yapılan harcamaların ilgili birim tarafından proje bütçesine uygunluğunun kontrolünü müteakip gerçekleştirilir.

(4) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilmez.

(5) Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun mahsubu yapılmadan yeni avans verilmez.

(6) Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı proje yürütücüsü ve/veya sorumlu proje mutemedi tarafından imzalanır.

Gider belgeleri, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 20 – (1) Satın alınan mal ve hizmete ilişkin olarak düzenlenen fatura ya da fatura yerine geçen belgeler ilgili kurum adına San-Tez proje kodu belirtilerek düzenlenir. Doğrudan temin suretiyle yapılan satın almalara ilişkin düzenlenen fatura ya da fatura yerine geçen belgeler proje yürütücüsü tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır" şerhi düşülerek imzalanır.

(2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince bağış işlem seçeneği ile taşınır işlem fişi düzenlenerek kurumun envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da proje yürütücüsünün belirleyeceği proje kapsamında kurumda çalışan bir başka kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise muayene kabul komisyon tutanağı düzenlenerek doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

(3) Bu Yönetmelik ile desteklenen proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak makine ve donanımların mülkiyeti projenin tamamlanmasını müteakip, proje sözleşmesinde belirlenen şekilde ve Bakanlığın onayı ile ya kurumun kayıtlarında kalır ya da proje ortağı firmaya devredilir.

(4) Projenin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında alınan makine donanımın mülkiyeti ile ilgili tasarruf Bakanlığındır.

Giderin gerçekleştirilmesi ve ödeme

MADDE 21 – (1) Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin gider işlemleri bu Yönetmelik ve genel hükümler çerçevesinde kurumun ilgili birimleri tarafından yerine getirilir.

(2) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip; proje yürütücüsünün harcama yetkilisi olması halinde proje yürütücüsü tarafından, diğer hallerde ise ilgili kurumun belirlediği harcama yetkilisi tarafından verilen talimata istinaden en geç 2 iş günü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.

Muhasebe işlemleri

MADDE 22 – (1) Proje özel hesabına transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.

(2) Proje giderlerinin ayrıntılı takibini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan Ar-Ge web portal içerisinde, projede belirtilen bütçe kalemleri itibariyle kurumca muhasebe kayıtları tutulur.

Harcamalara ilişkin belgelerin muhafazası

MADDE 23 – (1) San-Tez projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili kurumda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Yapılacak harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler

MADDE 24 – (1) Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge ve diğer belgelerin bağlanması esas olup bunun dışında 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen gider belgelerine ilişkin hükümler (taşınır işlem fişi hariç olmak üzere) kıyasen uygulanır.

Sahte belgelerin tespiti, haksız veya fazla ödeme

MADDE 25 – (1) Proje ile ilgili sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve bilgi verilmesinden dolayı haksız ve yersiz ödeme yapıldığının tespiti halinde, Bakanlık tarafından proje iptal edilir ve yapılan ödemeler projenin yürütüldüğü kurumdan kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil edilir. Ayrıca fiilin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil etmesi halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Proje özel hesabına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların dışında Bakanlık tarafından desteklenen proje kapsamında sehven fazla ödeme yapıldığının tespiti durumunda;

a) Fazla ödenen tutar Bakanlık tarafından projenin yürütüldüğü kuruma bildirim yapılmasını takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iade,

b) Fazla ödenen tutarın yürütücü kuruma bildirilmesini takip eden iki ay içerisinde Bakanlığa iade edilmemesi durumunda, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil,

edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporlama, İzleme, Durdurma, İptal, Değişiklik Bildirimi ve Sonuçlandırma

Raporlama ve izleme

MADDE 26 – (1) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. İzleyici, proje yürütücüsü tarafından kendisine gönderilen gerçekleşme raporunu da dikkate alarak projeyi yerinde inceler ve izleme raporunu hazırlayarak Ar-Ge web portalı üzerinden ve/veya ıslak imzalı olarak Bakanlığa gönderir. Bakanlık, izleyiciyi gerekli görülen durumlarda da projeyi izlemek üzere görevlendirebilir.

(2) Bakanlık gerek duyması halinde izleyici değişikliği yapabilir.

(3) Bakanlık destek sürecinde ya da projenin tamamlanmasının ardından proje faaliyetlerinin incelenmesi ve proje sonuçlarının takip edilmesi amacıyla proje ortaklarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir; belirleyeceği San-Tez proje yürütme grubu üyelerini, gerektiğinde projeyi yerinde inceleme ve proje sonuçlarını takip etmekle görevlendirebilir.

Desteğin durdurulması ve iptali

MADDE 27 – (1) Yapılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulabilir.

(2) Mücbir sebeplerle veya proje ortaklarının kusur ve ihmalinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler firmanın ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Bakanlık tarafından geçici olarak durdurulabilir.

(3) Proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Bakanlık tarafından proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(4) Durdurma sonrasında, proje yürütücüsünün başvurusu ve/veya Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucu yürütülmeleri olanaksız hale geldiği tespit edilen projeler, Bakanlık tarafından iptal edilir.

(5) Projenin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yürütücüsüne, firmaya ve kuruma bildirilir.

(6) Projenin iptal edildiği durumlarda proje kapsamında satın alınan dayanıklı taşınırlar ve niteliğine bağlı olarak, kalan sarf malzemesinin mülkiyetinin tasarrufu Bakanlığın yetkisindedir. Projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda talebin yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından Bakanlığa yazılı olarak bilgi verilir.

(7) Proje yürütücüsünün kusur ve ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolayı iptal edilen projede görev alan proje yürütücüsü, iki yıl boyunca San-Tez programı kapsamında görev alamaz.

(8) İptal edilen projelerde, kurumun kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi ödemelerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde Bakanlık tarafından bildirilen banka hesabına iade edilir. İade edilmediği takdirde, kanuni faizi ile genel hükümlere göre tahsil edilir. Bakanlık, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi ödemelerinden mahsup etme yetkisine haizdir.

(9) İptal edilen projelerde proje ortağı firmanın kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda firma, 2 yıl boyunca San-Tez programı desteklerinden yararlanamaz.

(10) Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan desteklendiği tespit edilen projeler, Bakanlık tarafından iptal edilir.

Değişiklik bildirimi ve onay süreci

MADDE 28 – (1) Program kapsamında desteklenen projeler ile ilgili kapsam, süre, bütçe ve idari konularda gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe sunulan değişiklik talepleri, San-Tez programı yürütme grubu tarafından, gerek görülmesi halinde izleyici görüşü de dikkate alınmak suretiyle değerlendirilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Projelerde satın alınması öngörülen mal ve hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla makine donanım, sarf malzeme ve hizmet alımı kalemleri arasında yapılacak aktarmalar ile seyahat kaleminden diğer kalemlere yapılacak aktarmalar, proje yürütücüsü tarafından değişikliklere ait gerekçeler belirtilmek suretiyle kuruma ve Bakanlığa bilgi verildikten sonra gerçekleştirilir.

Proje sonuçlandırma işlemleri

MADDE 29 – (1) San-Tez programının uygulama usul ve esaslarına uygun olarak proje sonuçlandırma işlemleri gerçekleştirilir.

Projenin erken sonlandırılması

MADDE 30 – (1) Projenin erken sonlandırılmasına yönelik bir talep olması halinde, proje ortakları gerekçeli bir yazıyla Genel Müdürlüğe başvurur. Talebin, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi durumunda proje sonuçlandırma işlemleri yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir.

a) Projenin yürütüldüğü kurum; desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülmesinden, projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında, hakeme, izleyiciye, Bakanlığın görevlendirdiği personele gerekli araç ve ortamların sağlanmasından ve gerekli bilgi akışının sağlanmasından, sözleşme hükümlerine uymaktan,

b) Proje ortağı firma; proje kapsamında yapılacak harcamalar için kendi yükümlüğündeki tutarları proje özel hesabına zamanında aktarmaktan, sözleşme hükümlerine uymaktan tüzel kişilik olarak,

c) Proje yürütücüsü; desteklenen projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında hakeme, izleyiciye, Bakanlığın görevlendirdiği personele gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli bilgi akışının sağlanmasından, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en fazla iki ay içinde projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile ilgili sonuçları kapsayan sonuç raporunun düzenlenmesi ve Bakanlığa teslim edilmesinden, harcama ve giderlerin proje gereklerine uygunluğundan proje adına,

ç) Hakem/Komisyon üyesi; proje önerisinin, yürütücü ve firma tarafından sağlanacak sözlü, yazılı, görsel bilgileri de dikkate alarak değerlendirilmesinden, Bakanlık tarafından istenen değerlendirme formunun hazırlanmasından ve soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

d) İzleyici; desteklenmesi uygun bulunan projeyi kurum ve proje ortağı firmayı gerektiğinde yerinde ziyaret ederek ve Bakanlık tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip değerlendirilmesinden, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

e) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde,

sorumludur.

Gizlilik

MADDE 32 – (1) Bu destek programına yapılan proje başvurularının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, yürütücü ve firmaya ait ticari gizli bilgi veya hizmete özel bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler ile değerlendirme sürecinde görev alan kişiler ile ilgili bu süreçte oluşan her türlü bilgi ve belgeleri 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

(2) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davrandığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespit edilen kişi ve kuruluşlar Bakanlık desteklerinden yararlanamaz ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

(3) Proje başvurularının değerlendirme ve izleme sürecinde görevlendirilen hakem/komisyon ve izleyicilerin bu görevlendirmeye ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporları, bu kişilerin mesleki ve kişisel haklarını koruma altına alma amacı ve gerektiğinde kurum ve proje ortağı firmayı yerinde birden fazla ziyaret etme durumları da dikkate alınarak, proje başvurusunda bulunan kurum ve proje ortağı firmaya ve üçüncü şahıs ya da kuruluşlara iletilmez. Bu değerlendirme raporları 4982 sayılı Kanunun kapsamı dışındadır.

(4) Proje sürecinde yer alan tüm ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur. Proje ile ilgili gizli bir bilginin açıklanması halinde bu açıklamayı yapan hakkında, 5846 sayılı Kanun çerçevesinde gereken işlemler başlatılır.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

MADDE 33 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınaî mülkiyet haklarının paylaşımı, proje sözleşmesinin eki olmak üzere, proje ortakları arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur. Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğundadır.

Mücbir ve haklı sebepler

MADDE 34 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebin yetkili/ilgili merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur.

(3) Bakanlık ile proje ortaklarının birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri ile Bakanlığın elektronik hizmetinde oluşan aksamalar, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir. Bu durumda haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belgelendirilmesi gerekir.

(4) Bakanlık tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı Genel Müdürlüğe tahsis edilen bütçe ve nakit imkânları dahilinde geçerli olup, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir.

Kamu kaynaklı diğer destekler

MADDE 35 – (1) Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez programı kapsamında desteklenmez.

(2) Kredi şeklinde geri ödemeli olarak alınan destekler ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan “Ar-Ge indirimi” tanımı altında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşlara sağlanan destekler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

San-Tez proje değerlendirme komisyon üyeleri, hakemler ve proje izleyicilerine yapılacak ödemeler

MADDE 36 – (1) San-Tez proje değerlendirme komisyonunda görev alan öğretim üyeleri ile hakem ve izleyici olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde ödeme yapılır.

(2) Katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemeler

MADDE 37 – (1) Desteklenen projelerde;

a) Proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde belirlenecek tutarı geçmemek üzere,

b) Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile projede görev yapan diğer proje personeline,

proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir.

Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahat harcamaları

MADDE 38 – (1) Proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Program adının kullanımı

MADDE 39 – (1) San-Tez, resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların eklerinde, yazılı, görsel ve benzeri ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde kullanılabilir.

Uygulama usul ve esasları

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik kurallar ve desteğin mekanizmalarının oluşturulması ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Proje özel hesabında kalan bakiye

MADDE 41 – (1) Proje özel hesabında kalan bakiye, Bakanlık ve proje ortak/ortaklarının yapmış oldukları katkı oranında banka hesaplarına iade edilir.

Denetim

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 5/7/2007 tarihli ve 26573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik kapsamında desteklenen projeler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik uyarınca desteklenmesine karar verilen projeler de, yeni Yönetmelik hükümleri çerçevesinde desteklenmeye devam edilir.

Yetki

MADDE 44 – (1) Bakanlık ülke için önem arz eden teknolojik ve/veya stratejik alanlar belirleyebilir ve bu alanlarda proje çağrısına çıkmaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, belirlenen alanlardaki projelerin desteklenmesine öncelik verebilir.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.