26 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28925

TEBL

Orman ve Su leri Bakanlndan:

DURGUN YERST KARA SULARININ TROFKASYONA

KARI KORUNMASINA LKN TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, gl, glet ve baraj gllerinin trofikasyona kar korunmasna ilikin ilke ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu ve 26 nc maddeleri ile 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yzeysel Su Kalitesi Ynetimi Ynetmeliinin 6 nc ve 14 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

b) Balk yetitiricilii tesisi: Karada faaliyet gsteren tesisler hari olmak zere yavru balklarn hasat edilme zamanna kadar glet ve baraj gllerinde yetitirildii tesisleri,

c) Ekstansif yetitiricilik: Suyun doal verimliliine dayanan, stok kontrol yaplan dk retimli yetitiricilii,

) Entansif yetitiricilik: Tamamen dtan yemlemeye dayal youn yetitiricilii,

d) Mteebbis: Balk yetitiricilii tesisi kurmak isteyen, kuran ve ileten gerek ve tzel kiileri,

e) zmleme kapasitesi: Su ekosistemine ve suyu tketen insanlara zarar vermeden su ktlesinin kirleticileri tayabilme kapasitesini,

f) Trofik seviye: Bir su ktlesinin besin maddesi konsantrasyonu, klorofil-a, fitoplankton biyoktlesi ve k geirgenlii gz nnde bulundurularak belirlenen su kalitesi durumunu,

g) Yar entansif yetitiricilik: Tamamlayc yemlemeye veya gbrelemeye dayal yetitiricilii,

) Ynetmelik: Yzeysel Su Kalitesi Ynetimi Ynetmeliini,

ifade eder.

lke ve esaslar

MADDE 4 (1) Bu Tebli kapsamndaki gl, baraj gl ve gletlerin korunmas dorultusunda;

a) Yayl ve noktasal kaynaklarn basks altnda olan ve potansiyel olarak trofikasyon riski bulunan gl, baraj gl ve gletlerin belirlenmesi,

b) Tatl su kaynaklarnn srdrlebilir kullanmnn salanabilmesi maksad ile gl, baraj glleri ve gletlerin besin elementleri asndan zmleme kapasitelerinin belirlenmesi,

c) Hipertrofik, trofik ve trofikasyon riski altnda olan gl, baraj gl ve gletlere yaplacak kentsel atk su dearjlarnda azot ve/veya fosfor gideriminin yaplmas,

) Noktasal ve yayl kaynaklarn basks sebebi ile trofikasyon riski altnda bulunan gl, baraj gl ve gletlerde besin elementlerinin kontrolne ynelik tedbirlerin alnmas,

d) trofikasyon riski altnda bulunan gl, baraj gl ve gletlerde, Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen parametrelerin izlenmesi,

e) Doal gllerde, gln ekolojik yapsnn bozulmasnn engellenmesi maksadyla, Bakanlk ve Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan izin verilmedii srece gldeki doal balk trleri ile ekstansif balk yetitiricilii dnda yetitiricilik yaplmamas,

f) Baraj gl ve gletlerin zmleme kapasitesi belirleninceye kadar balk yetitiricilii tesisleri kurulurken Ynetmeliin 14 nc maddesindeki trofik seviye snflandrmasnn dikkate alnmas,

g) Gl, glet ve baraj gllerinde, Ynetmelikte belirtilen esaslara gre balk yetitiricilii tesisi kurulmas,

) Entansif ve/veya yar entansif yetitiricilik tesislerinin oligotrofik ve mezotrofik glet ve baraj gllerinde faaliyet gstermesi,

esastr.

Alc ortamn trofik seviyesinin belirlenmesi

MADDE 5 (1) Gl, baraj gl ve gletlerin trofik seviyesi Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen kriterlere gre belirlenir.

(2) Gl, baraj gl ve gletlerin trofik seviyesi belirlendikten sonra yaplacak deerlendirmelerde noktasal ve yayl kaynakl basklar da gz nne alnr.

(3) Trofik seviyeleri belirlenen gl, baraj gl ve gletlerinin su kalitesine etki eden noktasal ve yayl kaynakl basklar ve bu basklar neticesinde su kalitesinin etkilenme durumu tespit edilir.

Trofik seviyenin iyiletirilmesi iin tedbirler

MADDE 6 (1) Gl, baraj gl ve gletlerin trofik seviyesinin ktlemesinin engellenmesi ve su kalitesinin iyiletirilmesi maksadyla alnmas gereken tedbirler, ilgili kurum ve kurulularla birlikte Bakanlka belirlenir.

(2) Gl, baraj gl ve gletlerin trofik seviyesinin trofik veya hipertrofik kmas durumunda;

a) Su ktlelerinin havzalarnda noktasal kaynaklardan, kat atk depolama alanlar ve vahi depolama sahalarndan meydana gelen kirliliin azaltlmas ve trofik seviyesinin oligotrofik ve mezotrofik seviyeye ulaacak ekilde iyiletirilmesi maksadyla Bakanlka, evre ve ehircilik Bakanlna bildirimde bulunulur ve uygulamalarn takibi yaplr.

b) Su ktlelerinin havzalarnda yayl kaynaklardan meydana gelen kirliliin azaltlmas ve trofik seviyesinin oligotrofik ve mezotrofik seviyeye ulaacak ekilde iyiletirilmesi maksadyla Bakanlka, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bildirimde bulunulur ve uygulamalarn takibi yaplr.

c) Balk yetitiricilii tesislerinin su kalitesi zerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldrlmasna ynelik gerekli tedbirlerin alnmas iin Bakanlka, Gda Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bildirimde bulunulur ve uygulamalarn takibi yaplr.

) Gl, baraj gl veya gletin dip amurunun temizlenmesi maksadyla yaplacak fizibilite ve tarama almalar Devlet Su leri Genel Mdrl tarafndan ilgili kurumlarn gr alnarak gerekletirilir.

(3) Bakanlk, gl, baraj glleri ve gletlerde alc su ortamnn zelliklerini dikkate alarak, su kalitesinin telafisi mmkn olmayacak ekilde bozulmasn nlemek maksadyla, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlnn uygun grn alarak ilave tedbirler getirebilir.

zmleme kapasitesi

MADDE 7 (1) Gl, baraj gl ve gletlerin zmleme kapasiteleri, alc su ortamnn hidrolojik zellikleri, besin elementleri iin Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen trofik snflandrma snr deerleri ve ilgili dier evresel zellikler de dikkate alnarak Bakanlka belirlenir.

zleme

MADDE 8 (1) Gl, baraj gl ve gletlerde besin elementleri asndan yaplacak izleme, Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen parametrelere gre Bakanlka yaplr.

(2) Gl, baraj gl ve gletlerde besin elementleri asndan izleme sonularna gre eilim analizi Bakanlka yaplr.

(3) Gl, baraj gl ve gletlerde, trofikasyon riskini kontrol etmek maksadyla Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen parametrelere ek olarak scaklk, znm oksijen, pH, askda kat madde parametrelerinin lmleri de yaplr.

trofikasyonun nlenmesi iin balk yetitiricilii tesislerinin uymas gereken hususlar

MADDE 9 (1) Yeni kurulacak balk yetitiricilii tesisleri, Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10una gre trofik seviyeleri oligotrofik ve mezotrofik olarak belirlenmi baraj gl ve gletlerde faaliyetlerini gerekletirir. Ancak, trofik seviyeleri trofik ve hipertrofik olan baraj glleri ve gletlerde ise sadece bu sularda yaayabilen trlerin yetitiricilik faaliyetine de izin verilebilir.

(2) Baraj gl ve gletlerin zmleme kapasitesi belirleninceye kadar yeni kurulacak balk yetitiricilii tesisleri kurulmadan nce mteebbis tarafndan tesisin kurulaca alana ilikin Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen parametrelerin analizleri yaptrlr. Analizler Nisan veya Ekim aylarndan birinde gerekletirilerek ayn ay ierisinde Bakanla raporlanr.

(3) Bakanlk, neticeleri Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10una gre deerlendirir ve su ktlesinin trofik seviyesinin oligotrofik ve mezotrofik kmas durumunda balk yetitiricilii iin uygun olarak kabul eder. trofik veya hipertrofik kmas durumunda ise bu sularda yaayan trlere ilikin mracaat olmas durumunda yetitiricilik yaplacak tre gre deerlendirme yaplr.

(4) Mevcut balk yetitiricilii tesisleri ile alakal olarak mteebbis tarafndan faaliyeti sresince Nisan ve Ekim aylarnda Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10unda verilen parametrelerin analizleri yaptrlr. Analiz sonu raporlar ayn yln Aralk ay sonuna kadar Bakanla ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna ezamanl olarak gnderilir.

(5) Bakanlk, neticeleri Ynetmeliin Ek-7 Tablo 10una gre deerlendirir. Deerlendirme neticesinde su ktlesinin trofik seviyesinin trofik veya hipertrofik kmas durumunda; Bakanlk tarafndan, su kalitesinin iyiletirilmesine ynelik gerekli tedbirlerin alnmas amacyla ilgili kurum ve kurululara bildirimde bulunulur ve uygulamalarn takibi yaplr.

(6) Yetitiricilik yaplan tesisin evresinde 20-40 metrelik alann 4 bir kenar noktalarndan, dip ve yzey olmak zere iki derinlikten rnekleme yaplr. Alnan rnekler ayr ayr kartrlarak her iki derinlik iin birer kompozit numune oluturulur ve iki farkl derinlikten elde edilen numuneler analiz edilir.

(7) Yeni kurulacak tesisler iin ise tesisin kurulaca alann herhangi bir noktasndan dip ve yzey olmak zere iki derinlikten rnek alnarak analiz edilir.

(8) Numune alma ve analiz ilemleri, evre ve ehircilik Bakanl ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan yetkilendirilmi laboratuvarlar ile niversite laboratuvarlar tarafndan gerekletirilir.

(9) Su ortamndan numune alma ilemi; numunenin alnd tarih ve saatin yan sra ya, hava scakl gibi meteorolojik artlar ve su scakl dikkate alnarak yaplr. Numune alma noktalarnn koordinatlar, noktann derinlii, o noktadaki toplam su derinlii kaydedilir.

(10) Numune alma, tama, saklama ve analiz yntemleri ile ilgili olarak 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii Numune Alma ve Analiz Metotlar Teblii hkmlerine uyulur.

stisnai haller

MADDE 10 (1) Doal afetler, sonucu etkileyecek ar meteorolojik artlar ve/veya kaza durumunda; olaanst halin resmi olarak belgelenmesi halinde analiz raporlar bu hususlar dikkate alnarak deerlendirilir.

(2) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlarn numune almn engellemesi ve bu durumun resmi olarak belgelenmesi halinde; numune, sz konusu olaanst halin gemesini mteakip ay iinde alnr ve hazrlanan raporda bu hususlar detayl olarak belirtilir.

Denetim ve yaptrm

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda deerlendirilen su ortamlarnn mevcut durumunun bozulmasna yol aan faaliyetler, ilgili mevzuat erevesinde ilgili kurum ve kurulularca denetlenir ve gerektiinde yaptrm uygulanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini Orman ve Su leri Bakan yrtr.