25 ubat 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 28924

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayl Resm Gazetede yaymlanan Subay ve Astsubay Atama Ynetmeliinin 18 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 18 Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan hazrlanacak atama ynergelerinde gsterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yllarda veya idari, asayi ve zaruri sebepler nedeniyle ihtiya durumunda gncelletirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin yedinci fkrasnn drdnc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

zel eitim amal deerlendirilmek zere rapor alacaklarn atamalar ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayl Resm Gazetede yaymlanan zrllk lt, Snflandrmas ve zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelikte, kendisine Engelli Salk Kurulu Raporu dzenleme yetkisi verilmi, salk kurulularndan alacaklar "zel eitim amal deerlendirilmesi uygundur" kararl, Engelli Salk Kurulu Raporlar ve Rehberlik Aratrma Merkezlerinden alacaklar raporda bulunan zel eitim imknlarnn bulunduu garnizonlara yaplr veya ertelenir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 40 Genelkurmay stihbarat Bakan Yardmcl bnyesindeki kadro grev yerlerine ilikin (Elektronik Birlik/Mevzi/Filo/Kol Komutanlklar dahil) zel yetenek ve yabanc dil bilgisi gerektiren kadro grevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlklarnca deerlendirilir.

Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri iin yetitirilmi ve bu birliklerde almaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay stihbarat Bakan Yardmcl bnyesindeki kadro grev yerlerine, Elektronik Harp/Destek birliklerine ve branlar ile ilgili dier kadro grevlerine atandrlrlar. Genelkurmay stihbarat Bakan Yardmcl bnyesindeki kadro grev yerlerinde grev yapan bu personelin Genelkurmay stihbarat Bakan Yardmcl bnyesindeki kadro grev yerleri haricinde baka bir kadroya atanmas Genelkurmay Bakanlnn tasvibi alnarak yaplr. Ancak, garnizon hizmet sresini tamamlam ve hakknda teklif bulunmayan subay ve astsubaylar, ihtiya duyulmas veya sral hizmet garnizonu hizmet srasnn gelmesi halinde, snfnn dier kadro grev yerlerine atandrlabilirler.

Genelkurmay stihbarat Bakan Yardmcl bnyesindeki Elektronik stihbarat Muhabere ile Elektronik stihbarat Radar kadro grev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlik Komutanlklarna atanacak personelden (idari grevlerdeki personel hari) snf/bran ve ihtisaslar ile bildii evre lke lisan ncelikle dikkate alnr. Greve ynelik lisan bilen personelin sral hizmet garnizonu atamalar, lisan durumu esas alnarak gruplandrlacak birliklerin bulunduu garnizonlar dikkate alnarak, ayn grup ierisinde yer alacak sral hizmet garnizonuna yaplr. Ayn grup ierisindeki sral hizmet garnizonunda, o yl uygun kadronun boalmamas veya belirlenen grup ierisinde sral hizmet garnizonunun olmamas durumunda, sras gelen personel sral hizmet garnizonuna atandrlmaz.

Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik stihbarat Radar, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik stihbarat Muhabere branl personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yl ierisinde yaplan dil snavlarndan yeterli puan (seimlere esas olan dil notu) alamayan personelin sral hizmet garnizonuna atanmalarnda lisan durumuna gre yaplacak gruplandrmaya ve yukarda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Grevin gerektirdii lisanlar bilen kadro fazlas personel olmas durumunda, bu personel yukarda belirtilen gruplandrmaya dahil edilmeyebilir. Sral hizmet garnizonu sralar ile ilgili olarak atama ynergelerinde yaplacak dzenlemeye gre hareket edilir.

Genelkurmay stihbarat Bakan Yardmcl bnyesindeki Elektronik stihbarat Muhabere ile Elektronik stihbarat Radar kadro grev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlikleri iin yetitirilmi personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tr grevlerde bulundurulmasnda saknca oluan personel branlarna baklmakszn snflarnn uygun dier kadro grevlerine atandrlabilirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 42 Rtbenin ya haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliine iki yl kalan personel kadrosu msait olduu takdirde talebi ve sral amirlerinin onay ile yerinde braklabilir, ayn garnizon iinde atanabilir veya kadro durumu ve atama safahatna gre istedii garnizona atamas yaplabilir.

Bu durumda olan personelin atama esaslar Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl atama ynergelerinde belirtilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki nc fkra eklenmitir.

24 nc maddede belirtilen hllerin yannda Kara Kuvvetleri Komutanl iin "3 nc derece garnizonlara ve garnizon d harekt grevi alan birliklere atama ihtiyac", garnizon hizmet sresini tamamlamadan atandrlmay gerektiren haller arasndadr.

Garnizon hizmet sresi devam ederken, sral hizmet garnizonlar hari olmak zere, Alay/Tabur ve Eiti Birlik Komutanlklar ile seimle atama yaplan kritik kadro grev yerlerine resen atanan ve grev sresince haklarnda olumsuz belge tanzim edilmeyenler, bu grevlerinin bitmesini mteakip istekli olmalar halinde atama planlamasna alnabilirler.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 54 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri ile ayn maddenin nc, drdnc, beinci ve altnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet sresi 6-8 yl,

b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet sresi 4-6 yl,

c) 3 nc derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet sresi 3-5 yl,

Hizmetin zelliine gre garnizonlardaki bu sreler 23 nc maddede belirtilen balayc sebepler mevcut deilse, benzer durumdaki dier subay ve astsubaylarn haklarn ihlal etmemek kayd ile sral hizmet garnizonuna atandrlacak olanlar hari; sresi sekiz yl olan 1 inci dereceli garnizonlar iin idarenin ihtiyacna istinaden her seferinde bir yl olmak zere en fazla iki kez uzatlabilir. Garnizon hizmet sresi 8 yldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar iin personelin isteine ve idarenin ihtiyacna istinaden her seferinde bir yl olmak zere toplamda 8 yl gemeyecek ekilde en fazla 2 kez uzatlabilir. Dier dereceli garnizonlarda personelin isteine istinaden her seferinde bir yl olmak zere en fazla garnizon hizmet sresi kadar Kuvvet Komutanlnca uzatlabilir.

1 inci veya 2 nci derecedeki garnizonlarda grev yapan personelden, garnizon hizmet sresinin asgari 2 nci yln tamamlayan ve geerli bir mazerete istinaden kendi istei ile emsal bir garnizona atanmak zere dileke ile mracaat eden personelin, kadro imknlar ve personelin safahat gz nne alnarak idarenin ihtiya duyduu dier bir emsal garnizona atandrlmas deerlendirilir. Bu personelin 1 inci veya 2 nci derecedeki dier bir garnizona atanmas durumunda, garnizon hizmet sresi nceki 1 inci veya 2 nci derece garnizonda grev yapt sre ile toplanarak toplam 8 veya 6 yl olarak uygulanr.

Atama durumunda olan personelden; Elaz Merkez, Erzurum Bykehir Merkez, Erzincan Merkez, anlurfa Merkez, Malatya (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Ouzeli), Sivas Merkez, Kahramanmara, Adyaman ve Osmaniye garnizonlarna safahat itibaryla atanabilecek personel miktarnn az olmas veya snf, rtbe ve bran baznda bu garnizonlardaki kadrolar karlamamas durumunda; ihtiya duyulan naspllar arasnda, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yln tamamlayanlardan (sral hizmet garnizonu srasnda olanlar ile ertesi yl sral hizmet garnizonuna gidi sras kesin olarak gelecekler ve kritik grevlere seilenler hari), toplam safahat puan en fazla olandan balamak zere grev ihtiyalar gz nne alnarak, bulunduklar garnizonda garnizon hizmet sresi tamamlama art aranmakszn personel atandrlr.

1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yln tamamlayanlardan, beinci fkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele ncelik verilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 57 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

24 nc maddede belirtilen sebeplerden biriyle sral hizmet garnizonunda garnizon hizmet sresinin te iki (2/3) sini tamamlayamadan ayrlanlar normal hizmet sresine (1095 gn) gre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak zere, sebebin ortadan kalkmasn mteakip hemen gnderilmeyip, ayrldklar tarih itibariyle mktesep hak olarak kazandklar gn says dikkate alnarak, tamamlayamadklar sral hizmet garnizonu hizmet srasna tekrar alnrlar. Sral hizmet garnizonuna giri yl en son tamamladklar sral hizmet garnizonu giri yl esas alnarak, mktesep gn saylarna gre sralanrlar. Bu maddeye gre sral hizmet garnizonu grevini tamamlamak zere gnderilenlerin 55 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendine gre, mteakip defa gidi sralar iin dikkate alnacak gidi yl son defaki gidi yldr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 59 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci ve nc cmleleri aadaki ekilde deitirilmitir.

33 nc maddeye gre Kara Kuvvetleri Komutanl mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hari, dier dereceli btn garnizonlarda bu garnizonlara dier personelin atanma talebine bal olarak idarenin verecei kararla en fazla garnizon hizmet sresi kadar daha kalabilirler.

Mracaatlar (sral sicil stlerinin mtalaalaryla birlikte), Kuvvet Komutanlnda bulundurulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kta mecburiyeti ve sair sebepler aranmakszn zaruri hallerde veya deniz hizmet sreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahat ile deniz hizmeti safahat da dikkate alnmak suretiyle yzer birliklere atamas yaplabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 77 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine aadaki alt bent eklenmitir.

9) Bu bentteki garnizon srelerinin rtbe, snf, bran ve ihtisasa gre tatbikine ilikin esaslar idarenin ihtiyalar dorultusunda Jandarma Genel Komutanl Atama Ynergesinde belirtilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 78 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Sral hizmet garnizonu grevini 3 defa tamamlayp bu garnizonlara 4 ve daha fazla giden her snf, bran ve ihtisas personelinin,

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 86 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kta mecburiyeti ve sair sebepler aranmakszn zaruri hallerde veya deniz hizmet sreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahat ile deniz hizmeti safahat da dikkate alnmak suretiyle yzer birliklere atamas yaplabilir.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma ve ileri Bakanlar birlikte yrtr.