25 Şubat 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28924

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde çalışan memurların disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan devlet memurlarının disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI       

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

BİRİMİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A- GENEL MÜDÜRLÜK

Genel Müdür

Müsteşar

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar

Genel Müdürlük Personeli

Genel Müdür

 

Genel Müdür Yardımcılığı Personeli

Genel Müdür Yardımcısı

 

B- DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Genel Müdür

Müsteşar

Göç Uzmanı, Göç Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Genel Müdür

Çözümleyici, Programcı, Mütercim, İstatistikçi, Mühendis, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Diğer Personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

C- HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Müsteşar

Hukuk Müşaviri, Avukat

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

 

EK-2

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI       

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

BİRİMİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A- İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İl Göç İdaresi Müdürü

Vali

Genel Müdür

İl Göç Uzmanı, İl Göç Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, Avukat, Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı,  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Diğer Personel

İl Göç İdaresi Müdürü

Vali

1- GERİ GÖNDERME MERKEZİ, KABUL VE BARINMA MERKEZİ İLE
İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARI SIĞINMA EVİ

Merkez Müdürü ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü

İl Göç İdaresi Müdürü

Vali

Diğer Personel

Merkez Müdürü ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü

İl Göç İdaresi Müdürü

B- İLÇE GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Göç İdaresi Müdürü

Kaymakam

Vali

Diğer Personel

İlçe Göç İdaresi Müdürü

Kaymakam