23 ubat 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28922

YNETMELK

Uak niversitesinden:

UAK NVERSTES BLGSAYAR BLMLER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Uak niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Uak niversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Uak niversitesi Rektrn,

d) niversite: Uak niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Akademik ve bilimsel anlamda yrtlen yurt ii ve yurt d projelerde ihtiya duyulan yazlm ve otomasyonlarla ilgili danmanlk yapmak, bu konuda akademisyenler ile ibirlii ve koordinasyonu salamak.

b) Biliim alannda faaliyet gsterecek rencilerin Merkez bnyesinde grevlendirilerek mesleki bilgi, tecrbe ve kariyer alanlarnda desteklemek ve niversitedeki biliim teknolojileri ve yazlm kalitesi/yazlm sre ynetimi almalarna nclk etmek, uygulama yapacak retim elemanlarn merkezin faaliyet alanna giren konularda desteklemek, eitimler vermek.

c) Biliim alanndaki projelerde lke ve dnya leinde, akademik ve bilimsel uygulamalara ynelik zmlere ncelik vermek.

) Trkiyenin bilgi toplumuna gei srecinde akademik ve bilimsel almalar yaparak, bu konuda uygulanacak politikalarn belirlenmesine katkda bulunmak.

d) Yaplacak akademik ve bilimsel almalar ile niversitenin biliim konusunda n plana kmasn salamak, niversite-sanayi ibirlii erevesinde tm kurum ve kurululara biliim alannda danmanlk hizmeti vererek, gerek blgenin gerekse lkenin kalknmasna yardmc olmak.

Faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalarn gerekletirmek zere aada belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) niversite iindeki ve dndaki akademik ve bilimsel projelerde ihtiya duyulan yazlm ve otomasyonlar gerekletirmek, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak.

b) Bilgisayardan yararlanan tm kurum ve kurulularn biliim teknolojileri ve yazlm alannda ihtiya duyduu konularda aratrma ve uygulamalar yapmak.

c) Bilgi toplumuna gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik aratrmalar planlamak, gerektiinde bilgisayar uygulamalarn gerekletirmek ve zendirmek.

) Bilgisayarla ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

d) ok disiplinli aratrma projeleri gelitirilmesine ve uygulama alanna aktarlmasna ynelik koordinasyon ve ibirliini salamak.

e) Aratrma ve gelitirme almalarnn ada dzeyde yerlemesi ve yaygnlamas iin gerekli nlemleri almak.

f) Temel ve uygulamal aratrma konularnda ada dzeyde bilimsel proje retimi iin gerekli nlemleri almak.

g) rencileri aratrmaya yneltmek, aratrma anlay ve yntemleri konusunda eitim vermek, rencilerin aratrma projelerinin uygulanmasna yardmc olmak ve bu projelere imkn salamak.

) Her dzeyde aratrmacnn geliimine ynelik eitim programlar, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararas kongreler dzenlemek, gerektiinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yaynlar yapmak.

h) Aratrmaclar aras bilimsel proje yarmalar dzenlemek suretiyle veya dier yntemler ile bilimsel almalar tevik etmek.

) Yurt ii ve dndaki benzer kurulularla, amacna ynelik ortak almalar yapmak ve bilgi alveriinde bulunmak.

i) Merkezin aratrma iin gerekli imknlarn arttrma ve adalatrma konularnda almalar yapmak.

j) Dier niversitelerle ibirlii erevesinde, aratrma fonlar ile yrtlen projelere eitim ve teknik destek salamak.

k) Merkezin ilevsel alanlarnda gvenlik ve etik kurallarn uygulamak.

l) Merkezin kurulu amacna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar, alma Birimleri ve Grevleri

Merkez organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, yl sre ile niversitenin konuyla ilgili retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan seilir ve grevlendirilir. Sresi biten Mdr, yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr, kendisine almalarnda yardmc olmak zere niversite retim elemanlar arasndan en ok iki kiiyi yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektre sunar. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi kendiliinden sona erer.

(3) Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir.

(4) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

d) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak.

e) Danma Kurulunu toplantya davet etmek.

f) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek.

g) Merkezin faaliyet raporlarn hazrlayarak Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) 2547 sayl Kanun, ynetmelikler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve Merkezin alma alan ile bilgisayar teknolojileri konusunda deneyimli, niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan belirlenen ve Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilen en az , en fazla yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grevlerine ayn usulle son verilebilir. Ynetim Kurulu yetkilerini uygun grd lde Mdre devredebilir.

(2) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma dzenini tespit etmek.

b) Merkezin kurulu amacna uygun olan mracaatlar inceleyerek, uygun grlen destekleme eklini karara balamak.

c) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sna patent haklarna ait esaslar ve kullan ekillerini ilgili mevzuata gre tespit etmek.

) Aratrmac ve uygulayc elemanlarn aratrma ve yayn konularnda mali destek isteklerini imknlar dhilinde karlamak amacyla kararlar almak.

d) Merkezin ylsonu raporunu hazrlamak.

e) Mdrn daveti ile ayda en az bir defa toplanmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda istiar nitelikte gr, deerlendirmeler ve nerilerde bulunmak zere oluturulan kuruldur. Bir nceki yla ait iler hakknda bilgi alr, yllk alma plann grr.

(2) Danma Kurulu; Ynetim Kurulu tarafndan nerilen ve Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilen, niversite iinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve zel kurulularn temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kiilerden oluur. Danma Kurulu ye says en az , en fazla on be kiiden oluur. Kurul, Mdrn ars zerine ylda en az bir kere toplanarak, Merkezin almalar konusunda ve yeni alma alanlar zerinde gr ve nerilerini bildirir.

alma birimleri ve grevleri

MADDE 11 (1) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarnda almalar yapmak zere alma birimleri oluturulur.

(2) alma birimlerinde faaliyetler, faaliyet alanyla ilgili ksmen deneyimi olan niversitede tam gn statl retim eleman olan birim sorumlularnn denetiminde yrtlr. Birim sorumlular, Rektr tarafndan bir yl sreyle grevlendirilir. Birim sorumlular bu srenin sonunda tekrar grevlendirilebilir veya sresinden nce grevlerine son verilebilir. Birim sorumlular alma biriminin ihtiyalarn zamannda tespit eder ve Mdre bildirir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu yetkisini tamamen veya ksmen Merkez Mdrne devredebilir.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Uak niversitesi Rektr yrtr.