23 ubat 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28922

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES TARIMSAL UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ondokuz Mays niversitesi Tarmsal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ondokuz Mays niversitesi Tarmsal Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (OMTUAM): Ondokuz Mays niversitesi Tarmsal Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ondokuz Mays niversitesi Rektrn,

d) Senato: Ondokuz Mays niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Ondokuz Mays niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Ondokuz Mays niversitesi bnyesinde tarm, hayvanclk ve gda konularnda yrtlecek aratrma, uygulama, eitim ve yaym faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eitim-retim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez almas gibi faaliyetlerine destek vermek, yeni yetitirme ve slah yntemleri uygulayp gelitirmek, bunlar retici ve rencilere tantmak ve gerektiinde onlar eitmek, blgesel ve ulusal kalknmaya katk salayacak ibirlii mekanizmalarn kurmak ve srdrlebilir hale getirmek iin gerekli olan kurumsal ortam oluturmak ve danmanlk hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite bnyesinde faaliyet gsteren ziraat fakltesi, veteriner fakltesi, mhendislik fakltesi, tarm ve hayvanclk ile ilgili yksekokul ve meslek yksekokullarnda yaplan tarm ve hayvanclk ile ilgili faaliyetleri tek at altnda birletirmek.

b) niversitede bitkisel, hayvansal ve gda retimi ile ilgili faklte ve meslek yksekokullarnn n lisans, lisans ve lisansst retim programlarnda ngrlen uygulama dersleri, pratik almalar, staj, tez ve aratrma projeleri iin uygun yer, materyal ve hizmet salamak.

c) niversitenin tarmsal retime uygun alan ve tesisleri ile anlamal kamu ve zel sektr iletmelerinde retim planlar yapmak, her trl bitkisel ve hayvansal retimi gerekletirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek retilen rnleri pazara sunmak ve bu yolla Merkezin faaliyetleri iin kaynak oluturmak.

) Her trl bitkisel ve hayvansal retim alanlar, bitkisel ve hayvansal kaynakl gda retimi, hayvan ve bitki sal, tarmsal mekanizasyon, biyoteknoloji, biyosistem, biyoenerji, tarm ekonomisi, toprak ve bitki besleme ve tarm ilgilendiren dier alanlarda, ada temel ve teknolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki almalara destek olmak.

d) Bitkisel, hayvansal ve her trl gda retimine ilikin proje ve rapor hazrlamak, test ve deneyler yapmak, danmanlk ve bilirkiilik hizmetleri vermek, tarmsal retimden kaynaklanan evre sorunlarnn zmne ynelik projeler yrtmek.

e) Islah almalar yapmak, nitelikli damzlk hayvan ve bitki materyalleri retimi iin gen ve embriyo aktarm yapabilecek altyap kurmak, gen bankalar oluturmak veya oluturulmasna katk salamak.

f) Merkezin amalar dorultusunda her trl yayn yaplmasna imkan salamak, veri ve dokmantasyon merkezi oluturmak, ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, panel, konferans, sempozyum, altay, kurs ve seminer tarznda eitim amal programlar dzenlemek, ilgili kamu ve sivil toplum kurulular ile ibirlii ve aratrma imkanlarn gelitirmek.

g) Projeli bilimsel aratrmalara ortak olmak veya desteklemek; aratrmaclara kaynak, aratrma materyali, alma alan ve tarmsal amal her trl aratrma-gelitirme faaliyetlerine mali destek salamak.

) Merkez faaliyetlerinin biyogvenlik ve biyoetikle ilgili kurallara uygunluunu salamak ve bu konuda denetim yapmak.

h) evre ve blge reticilerine ynelik eitim programlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler dzenlemek.

) Gelitirilecek ve uygulanacak retim model ve yntemleri ile blge reticilerine nclk etmek ya da bu amala yaplan faaliyetlere olanaklar lsnde katkda bulunmak.

i) Kalknma planlar ilke ve hedefleri dorultusunda birim bana verimi ve toplam retim artn salayacak aratrma ve gelitirme almalar yapmak, yaplmasna destek salamak.

j) Aratrma sonularn retime aktarmak, bu yolla elde edilen veriler ile ana ve damzlk materyalini kamu ve zel kurulularn hizmetine, dner sermaye kapsamnda sunmak.

k) Elde edilen rnleri deerlendirmek ve pazara hazrlamak, bu alandaki faaliyetlere destek salamak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Mdr yardmclar.

c) Ynetim Kurulu.

) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyetleri ve amac ile ilgili bir bilim dalnda alan retim yeleri arasndan 3 yllna Rektr tarafndan grevlendirilir. Rektr gerekli grd hallerde Mdr deitirebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve ynetmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak.

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn uygulamak.

) Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yln alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 10 (1) Mdr; almalarnda kendisine yardmc olmak zere, ziraat fakltesi ve veteriner fakltesi retim yeleri arasndan, Merkezin faaliyetlerine uygun almalar yapan, tam zamanl alan birer retim yesini mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn grev sresi sona erdiinde yardmclarnn da grev sreleri sona erer.

(2) Mdr yardmclarnn grevleri unlardr:

a) Mdre veklet etmek.

b) Merkezin ynetim ve ileyiinde Mdre yardmc olmak.

c) Mdr tarafndan belirlenen grevleri yrtmek.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ile merkezin faaliyetleri ve amac ile ilgili bilim dallarnda alan retim elemanlar arasndan 3 yllna Rektr tarafndan grevlendirilen ziraat fakltesinden 2 ye, veteriner fakltesinden 2 ye, mhendislik fakltesinden 1 ye ile ilgili yksekokul ve meslek yksekokullarndan 1 ye olmak zere toplam dokuz yeden oluur.

(2) Grevlendirme, rapor ve benzeri nedenlerle 3 aydan fazla sreyle grevden ayrlma veya mazeretsiz olarak kesintisiz 3 toplantya katlmama hallerinde yelik kendiliinden sona erer. Boalan yelik iin Rektr ayn usul ile bir ay iinde yeni ye grevlendirir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda ayda bir defa olaan olarak toplanr. htiya halinde Mdr tarafndan olaanst toplantya arlabilir. Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve salt ounlukla karar alr.

(4) Ynetim Kurulu kararlar Rektrn onayndan sonra yrrle girer.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin gelimesini salamak iin plan ve programlar hazrlamak.

b) Uzman alt komisyonlar ve ksa veya uzun sreli alma gruplar oluturmak.

c) niversite iinden veya dndan konuyla ilgili uzman grleri istemek.

) Mdrlk ve ilgili birimler tarafndan hazrlanan yllk faaliyet raporlarn sonulandrmak.

d) Merkezin yllk bte nerilerini hazrlamak.

e) Merkezin aratrma ilke ve hedeflerini belirlemek.

f) niversitenin ilgili birimleri tarafndan Merkezde yrtlmek zere hazrlanan projelerin uygulanabilirliini incelemek, uygun bulunanlarn gereklemesini salamak, eitim ve retim ile ilgili dier birimlere destek vermek iin tedbirler almak.

g) Mdre Merkez ilerinin yrtlmesinde yardmc olmak.

) Elde edilen rnlerin deerlendirilmesi ve pazarlanmas konularnda planlar hazrlamak.

h) Merkezin idari, teknik ve yardmc personeli ile bu unvanlar altnda altrlacak szlemeli personelin planlamasn yapmak ve ihtiyalar belirlemek.

) Merkez faaliyetlerinin gelitirilmesi iin danmanlk yapmak ve/veya yaptrmak.

i) Merkeze kaynak temini konusunda tedbirler almak.

j) Ynetim Kurulunun oluturulmasndan sonraki 2 ay ierisinde ilk yln plan ve btesini hazrlamak.

Danma kurulu

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; Rektr, ilgili Rektr yardmcs, Mdr, mdr yardmclar, ynetim kurulu yeleri, Ziraat Fakltesi Dekan, Veteriner Fakltesi Dekan, Mhendislik Fakltesi Dekan, ilgili yksekokul ve meslek yksekokullarnn mdrleri ile gerekli grlmesi halinde ilgili kamu kurum ve kurulularnn temsilcilerinden oluur.

(2) Danma Kurulunun bakan Rektrdr. Rektrn katlmad toplantlara ilgili Rektr yardmcs bakanlk yapar. Danma Kurulu, bakann daveti zerine toplanr.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre, Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Uygulama yerleri ve hizmetlerin yrtlmesi

MADDE 15 (1) Uygulama yerleri; niversite Ynetim Kurulu tarafndan Merkezin kullanmna tahsis edilen tarm ve hayvanclk faaliyetleri yapmaya elverili nitelikte alt yapya sahip mevcut iftlik ve dier alanlar ile anlamal kamu ve zel sektre ait iletmelerdir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.