23 ubat 2014 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28922

YNETMELK

stanbul Bilgi niversitesinden:

STANBUL BLG NVERSTES LSANSST ETM VE

RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, stanbul Bilgi niversitesine bal enstitler tarafndan yrtlen lisansst eitim ve retimle ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, uzaktan eitim-retim yapan lisansst programlar hari olmak zere, tezli ve tezsiz yksek lisans ile doktora programlarndan oluan lisansst eitim ve retim ile lisansst eitim ve retim programlar dahilinde dzenlenen sertifika programlarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14, 44 ve 46 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik danman: Ders, tez danman ve tez konusu seiminde renciye yardmc olmak zere atanan retim elemann,

b) Akademik Kurul: stanbul Bilgi niversitesi Akademik Kurulunu,

c) AKTS kredisi: Bir yarylda asgari yirmibe azami otuz saat renci i yk esas alnarak Akademik Kurul tarafndan program esasnda belirlenen krediyi,

) Doktora: renciye bamsz aratrma yapma bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmay ve rencinin ilgili bilim alannda uzmanlap yapaca aratrmann sonularn ortaya koymasn amalayan lisansst eitim-retimi,

d) Enstit: stanbul Bilgi niversitesinde lisansst eitim-retim yrten enstitleri,

e) Enstit kurulu: stanbul Bilgi niversitesinin ilgili enstitsnn enstit kurulunu,

f) Enstit mdr: stanbul Bilgi niversitesinin ilgili enstitsnn mdrn,

g) Enstit ynetim kurulu: stanbul Bilgi niversitesinin ilgili enstitsnn ynetim kurulunu,

) GNO: Genel not ortalamasn,

h) Rektr: stanbul Bilgi niversitesi rektrn,

) Lisansst eitim-retim: Yksek lisans eitim ve retimi ile doktora eitim ve retimini,

i) Mtevelli Heyet: stanbul Bilgi niversitesi Mtevelli Heyetini,

j) renci: Bir lisansst eitim-retim programna veya bir sertifika programna kaytl olan rencileri,

k) Program: Lisansst eitim-retim programlarn,

l) Program direktr: Bir programn ynetimi veya koordinasyonunu stlenen retim yesini, doktora programlarnda ise enstitnn ilgili anabilim dalnn bakann,

m) Program kurulu: Her bir program iin, o programda ders veren retim yeleri ve grevlilerinden oluan kurulu,

n) Proje danman: tezsiz yksek lisans programlarnda, projesini hazrlamasnda renciye nezaret etmek zere atanan retim yesi veya retim grevlisini,

o) Sertifika program: bir lisansst eitim-retim program dahilinde yer alan eitli derslerden oluan, ilgili konu veya alanda bilgi artrmay amalayan ve herhangi bir akademik unvana hak kazandrmayan eitim-retimi,

) Standart kredi: Bir yaryl devam eden bir lisansst dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuvar saatinin yarsnn toplamn ifade eden krediyi,

p) Tez danman: Tezini hazrlamasnda renciye nezaret etmek zere atanan retim yesi veya retim grevlisini,

r) AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii: niversiteleraras Kurul tarafndan karlp 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliini,

s) niversite: stanbul Bilgi niversitesini,

) YNO: Yaryl not ortalamasn,

t) Yksek lisans: rencinin ilgili bilim alannda bilgi kazanp yapaca aratrmann sonularn ortaya koymasn amalayan lisansst eitim-retimi

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

retim dili

MADDE 4 (1) Lisansst programlarn retim dili program direktrlnn nerisi ve enstit kurulunun karar zerine Akademik Kurul tarafndan belirlenir. Sadece yabanc dille, sadece Trke veya Trke ve yabanc dillerde karma olarak yrtlmek zere program alabilir.

(2) Program direktrlnn nerisi ve enstit kurulunun karar zerine Akademik Kurul onayyla belli yabanc dillerin zorunlu ders olarak okutulmasna karar verilebilir.

(3) Programlarn eitim-retim dili, niversitenin duyurularnda gsterilir.

Akademik takvim

MADDE 5 (1) Akademik takvimin lisansst eitim-retime ilikin hususlar, program direktrlerinin gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan yaplan neri zerine Akademik Kurul tarafndan her akademik yl iin karara balanr ve renci el kitabnda yaynlanr veya enstitde ilan edilir.

(2) renciler akademik takvimde belirlenen tarih ve sreler ile niversite organlar veya enstit organlar tarafndan akademik takvim erevesinde belirlenen tarih ve srelere uymak zorundadr.

(3) Yeni bir programn almas veya bakaca hakl bir nedenle enstitnn veya ilgili programn akademik takvimde ngrlen tarih ve srelere uyamayaca hallerde, durum karara balanmak zere Akademik Kurula sunulur.

(4) Lisansst eitim-retim yaryl esasyla yrtlr ve bir akademik yl gz ve bahar yaryllarndan oluur. Ancak Akademik Kurul kararyla belirli programlarda bir yllk srede dnemi amamak zere dnem esasnda eitim-retim yaplabilir, bu hallerde retim sreleri bakmndan bir dnem bir yaryla denk saylr. Bir yaryl veya dnem esasyla eitim-retim yaplan programlarda bir retim dnemi, snav dnemi hari en az ondrt haftadan oluur.

(5) ngilizce Dil Hazrlk Program da dahil olmak zere, lisansst eitim-retim programlarnda dersler pazartesi-cumartesi gnleri arasnda yaplr. Enstit ynetim kurulunun nerisi ve Rektrn olumlu gr zerine, Akademik Kurul belirli programlarda pazar gnleri de ders yaplmasna karar verebilir. Yaryl ara snavlar ile yaryl sonu snavlar pazar gnleri de yaplabilir.

renim bedeli

MADDE 6 (1) Lisansst eitim-retim bedellidir. Eitim-retim bedelleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, deme tarihleri, kendi istei zerine veya ilgili mevzuat gerei iliii kesilenlerin rencilie devam hakkn kazanmalar halinde deyecekleri eitim-retim bedelleri 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Bilgi niversitesi Ana Ynetmeliinde ngrlen esas ve usuller dahilinde belirlenir.

(2) Eitim-retimle ilgili demeler ilan edilen tarihlerde yaplmad taktirde, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesine gre ilem yaplr.

Anlama uyarnca renim grenler

MADDE 7 (1) renci deiimi konusunda yaplan anlamalar veya niversiteleraras protokoller uyarnca lisansst programlara kayt yaptran renciler, sz konusu anlama ve protokollerin ngrd zel hkmler sakl olmak kaydyla bu Ynetmelik hkmlerine tbidirler.

NC BLM

renci Kabulne likin Genel Esaslar

Lisansst programlara renci kabulnde aranan koullar

MADDE 8 (1) Lisansst programlara bavuran adaylarn bu maddede belirtilen koullar yerine getirmesi gereklidir.

(2) Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snav (ALES) Puan koulu:

a) Akademik Kurulca daha yksek bir ALES puan aranmamas halinde, adayn bavurduu programn puan trndeki ALES standart puannn, AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde belirlenen standart puandan az olmamas gerekir. Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde daha yksek bir ALES puannn ngrlmesi halinde bu puan esas alnr.

b) Akademik Kurul, bavurularda daha yksek bir ALES puannn aranmasna, tm programlar iin ortak veya her bir program iin ayr olmak zere karar verebilir.

c) ALES puan yerine, edeerlilii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilmi Graduate Record Examination (GRE) puan, Graduate Management Admission Test (GMAT) snav veya benzeri dier snavlardan alnan puanlar kabul edilebilir. Hangi snavn, hangi puanla kabul edilecei Akademik Kurul tarafndan belirlenir. AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde ngrlen asgari puan ile Akademik Kurul tarafndan belirlenen asgari puann farkl olduu hallerde yksek olan uygulanr.

(3) Dil yeterlilii koulu:

a) Ksmen veya tamamen yabanc dilde yrtlen lisansst programlarna bavuran adaylarn o yabanc dilde Yksekretim Kurulu tarafndan kabul gren yeterlilik belgesi sunmalar veya niversitenin yapaca yabanc dil snavn baarmalar gerekir.

b) Akademik Kurul Trke yrtlen yksek lisans programlarna bavuran adaylar iin yabanc dil yeterlilik belgesi sunma veya niversitenin yapaca yabanc dil snavn baarma koulu getirilebilir.

c) Trke yrtlen doktora programlarna bavuran adaylarn sunmalar gereken yabanc dil yeterlik snav belgeleri Akademik Kurul tarafndan belirlenir.

) Akademik Kurul, belirli programlar iin birden ok yabanc dilde yeterlik koulunu getirebilir.

d) Kabul edilecek dil yeterlilik belgeleri ile seviyeleri AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii hkmleri dikkate alnarak Akademik Kurul tarafndan belirlenir.

e) Yksek lisans programlarna kabul iin aranan dier koullar yerine getiren, ancak ngilizce dil yeterlilii aranan programlarda bu yeterlilii karlamayan adaylar bavurmalar halinde niversitenin ngilizce Dil Hazrlk Programna kabul edilirler.

f) Akademik Kurul, doktora programlarna bavuruda AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde ngrlen puann stnde ngilizce dil puan koulu getirdii hallerde, anlan ynetmelikte ngrlen puan koulunu karlayan, ancak programa kabul iin aranan puan koulunu karlamayan rencilerin ngilizce Dil Hazrlk Programna kabul edilip edilmeyeceine de karar verir.

g) ngilizce dil hazrlk programna devam eden rencilere, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(4) Diploma koulu:

a) Yksek lisans programlarna bavurabilmek adayn lisans diplomasna, doktora programlarna bavurabilmek iin ise lisans veya tezli yksek lisans diplomasna sahip olmas gereklidir. Doktora programlarna lisans diplomasyla bavuran adaylarn lisans mezuniyet ortalamasnn AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde aranan asgari mezuniyet ortalamas koulunu karlamas gerekir. Akademik Kurul, belirli doktora programlarna sadece tezli yksek lisans diplomasyla renci kabul edilmesine veya bavurularda daha yksek bir mezuniyet ortalamasnn aranmasna karar verebilir.

b) Yurt dndaki yksekretim kurumlarndan diploma alm Trk vatandalarnn lisansst programlara kabulnde, programn niteliine gre Trke yeterlilik aranabilir. Program kurullar, bu renciler iin ek kabul koullar getirebilir.

(5) Dier koullar unlardr:

a) Bavuru srasnda adaylardan, bavuru formu ekinde lisans retimi srasndaki not ortalamas, referans mektubu, neden yksek lisans veya doktora yapmak istediini belirten yazl bir metin ve belli alanlardaki uluslararas standart snavlarn sonular veya baar deerlendirmesinde kullanlabilecek nitelikte bakaca belgeler istenebilir.

b) Lisansst programlara kabul iin yazl snav, mlakat veya her ikisi de ngrlebilir. Ancak, doktora programlarna yksek lisans derecesiyle bavuran adaylar her halde mlakata arlrlar. Snav ve mlakat, Trke, ngilizce veya programa kabul iin yeterlilik aranan dilde yaplabilir.

c) Kabul deerlendirmesinde ALES snav puanna, dikkate alnacaksa lisans ve/veya yksek lisans not ortalamasna, ngrlmse yazl giri snavna ve mlakata tannanacak arlklar, doktora programlarna yksek lisans derecesiyle bavuran adaylar iin lisans ve/veya yksek lisans not ortalamas ile mlakat sonucuna tannacak arlklar ayrca belirlenmek zere, Akademik Kurul tarafndan karara balanr. ALES puanna tannacak arlk AK Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinde ngrlenden aa olamaz.

) Akademik Kurul, renci kabulnde, bu bentte ngrlen koullardan hangilerinin aranacana tm yksek lisans ve/veya doktora programlar iin ortak veya her bir program iin ayr olmak zere karar verir.

(6) Enstit ynetim kurulu, adayn lisans derecesinin bavurduu yksek lisans program dnda olmas, lisans veya yksek lisans derecesinden birinin bavurduu doktora program dnda olmas, lisans veya yksek lisans derecesini niversite dndaki baka bir yksekretim kurumundan alm olmas veya yksek lisans ya da doktora programnn disiplinler aras nitelikte olduu hallerde bilimsel hazrlk programna devam etme koulunu getirebilir. Bilimsel hazrlk programlarna kabul edilecek rencilerin, bavurmu olduklar lisansst programn kabul koullarn yerine getirmeleri gerekir. Bilimsel hazrlk programlar aadaki esaslarla yrtlr:

a) Bilimsel hazrlk programlar, yksek lisans programlar iin lisans ve yksek lisans; doktora programlar iin ise lisans, yksek lisans veya doktora dzeyindeki derslerden oluabilir.

b) Bilimsel hazrlk programlar kapsamnda alnan dersler ve krediler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen ders ve kredilerin yerine gemez. Ancak; bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

c) Enstit ynetim kurulu kararyla, lisansst programn ders ve kredi ykne saylmak zere alnan ders ve krediler hari olmak zere; bilimsel hazrlk programnda alnan baar notlar genel not ortalamasn etkilemez. Ancak bilimsel hazrlk programnda baarl olunmas kouluyla; ders, kredi, baar notlar ve bilimsel hazrlk program ortalamas not dkmnde ayrca gsterilir.

) Yksek lisans programlarna ilikin bilimsel hazrlk programlarnda yksek lisans programlar iin aranan devam, snav ve baar koullar; doktora programlarna ilikin bilimsel hazrlk programlarnda ise doktora programlar iin aranan devam, snav ve baar koullar uygulanr.

d) Bilimsel hazrlk programnn en ge iki akademik yaryl iinde tamamlanmas gerekir. Bu sre iinde bilimsel hazrlk programn baaryla tamamlayamayanlarn kayd kendiliinden silinir.

e) Bilimsel hazrlk programnda geirilen sre, lisansst programn srelerinden saylmaz.

f) Bilimsel hazrlk programlar, enstit ynetim kurulunun nerisi zerine Akademik Kurul kararyla alr ve okutulacak zorunlu ve semeli dersler ile ders ve kredi yk enstit ynetim kurulunun nerisi zerine Akademik Kurul tarafndan belirlenir.

g) Ayn programda hem bilimsel hazrlk program rencisi hem de zel renci olunmaz. Ancak, ngilizce dil hazrlk program rencilerinin bilimsel hazrlk programlarna devam etmelerine, niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre enstit ynetim kurulu tarafndan izin verilebilir.

Programlarn duyurulmas

MADDE 9 (1) Enstitde alan lisansst programlar, bunlara ilikin kabul koullar, bavuru ve kayt tarihleri, yazl snav yaplacaksa snava ilikin konular, snav ve mlakat tarihleri ve benzeri hususlar enstit tarafndan ilan yoluyla duyurulur.

Lisansst programlara renci kabul

MADDE 10 (1) Lisansst programlara renci kabul aadaki usul ve esaslarla yrtlr:

a) Adaylar, kabul bavurularn ilan edilen tarihlerde enstitye veya ilanda ngrlen hallerde ilgili program direktrlerine yaparlar. Enstit, ngrlenler dndaki makam veya kiilere iletilen bavurular ile sresi getikten sonra yaplan bavurular deerlendirmeye almayabilir.

b) Bavuru iin, istenen belgelerin asllarnn ibraz ile istenen sayda onayl nshasnn teslimi gerekir. Gerekli hallerde, nshalar bavuruyu kabule yetkili makam veya kii tarafndan onaylanabilir. Bavuru evrak, adaya iade edilmez ve enstit veya belirleyecei makam tarafndan saklanr.

c) Enstit ynetim kurulu, bavurular deerlendirmek ve ngrlmse mlakat ve/veya yazl snav yapmak zere, her bir program iin, program direktrnn veya belirleyecei bir retim yesinin de katld en az retim elemanndan oluan bir Deerlendirme Komisyonu kurar.

) Deerlendirme Komisyonu; adaylarn bavuru dosyalarn, varsa snav ve mlakat sonularn, lisans notlarn, varsa bilimsel almalarn ve ALES, GMAT, GRE veya dier deerleme puanlarn gz nnde tutarak bavurular karara balar ve sonular tm belgelerle birlikte enstit mdrlne bildirir.

d) Sonular, enstit tarafndan ilan edilir.

zel renci stats

MADDE 11 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup bilgisini arttrmak isteyenler, lisansst dersleri izlemek zere enstitye zel renci olarak kabul edilebilir.

(2) zel rencilie kabul kararnda, rencinin ka yaryl iin kabul edildii belirlenir. Bu srenin enstit ynetim kurulu tarafndan uzatlmamas halinde zel rencilik stats kendiliinden sona erer.

(3) zel renciler rencilik haklarndan yararlanamazlar. zel rencilik koullar, zel rencilerden alnacak bedel ve cretler, zel rencilerin niversitenin tesis ve imkanlarndan ne lde ve hangi koullarla yararlandrlacaklar ve benzeri hususlar Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

(4) zel renciler, herhangi bir unvan veya diplomaya hak kazanmazlar. zel rencilere, sadece kaytl olduklar dersleri ve baar notlarn gsteren bir yaz verilir.

(5) Lisansst derslerini izleyen zel rencilerin, kabullerini izleyen iki (2) yaryl iinde, derslerini izledikleri lisansst programlarndan birinin renci kabul koullarn yerine getirerek lisansst rencisi olmalar durumunda; zel renci iken baardklar yksek lisans derslerinden kayt yaptrdklar programla ilgili olanlardan aldklar krediler, ilgili ders iin lisansst rencilerinden aranan baar notunun salanm olmas kouluyla, program direktrnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile rencinin devam etmekte olduu lisansst program iin geerli saylabilir. zel rencilie kabul izleyen ikinci yaryldan sonra alnm dersler ile zel rencilik stats sona erdiinde alnm dersler tannmaz.

DRDNC BLM

Eitim ve retime likin Genel Esaslar

Akademik danmanlk

MADDE 12 (1) Lisansst programlara kayt yaptran her renci iin, kaytl bulunduu programn direktrnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan bir akademik danman grevlendirilir. Akademik danman atanana kadar akademik danmanlk grevi; program direktr ve varsa yardmcs tarafndan yrtlr. Tez veya proje danmannn atanmasyla akademik danmann grevi sona erer ve bu grevler tez veya proje danmannca stlenilir.

(2) Akademik danman, ders programnn oluturulmasnda, tez veya proje konusunun ve danmannn seiminde renciye yardmc olur.

(3) rencinin her yarylda izleyecei derslerden oluan bireysel ders program ile bireysel ders programnda yaplabilecek deiiklikler; baar durumu, n koullar ve bu Ynetmelik hkmleri gz nnde tutularak danmann onayyla kesinleir. Sz konusu kstaslarn uygulanmasna ramen, bireysel ders programnn kesinletirilemedii haller, enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

Derslerin kredi deerleri

MADDE 13 (1) Derslerin standart kredileri ile AKTS kredileri, program direktrnn teklifi zerine Akademik Kurul tarafndan belirlenir.

Ders programlar

MADDE 14 (1) Programlardaki dersler zorunlu ve seimlik olmak zere iki kategoriye ayrlr. Ders programlar tmyle zorunlu, tmyle seimlik veya ksmen zorunlu, ksmen seimlik derslerden oluabilir.

(2) renciler kaytl olduklar program iin ngrlen tm zorunlu dersleri ve gerekli saydaki seimlik dersi almakla ykmldrler.

(3) renciler, kayt yaptrrken veya yenilerken, aldklar zorunlu ve seimlik derslerden oluan bireysel ders programlarn akademik danmanlarna onaylatrlar.

(4) renciler, devam ettikleri lisansst programn hangi aamasnda olduklarna baklmakszn her yaryl kayt yenilemek zorundadrlar. Kayt, kayt yenileme, ders kayd ve ders ekleme-brakma konusunda, lisans ve nlisans rencileri iin geerli olan ders kaytlar ve ders ekleme-brakma konusundaki ilgili mevzuat hkmler uygulanr.

(5) Tez ve proje hari olmak zere, rencilerin yaryllk azami kredi yk krk (40) AKTS kredisidir.

Devam ve snavlar

MADDE 15 (1) renciler, kaytl olduklar her trl ders, uygulama, laboratuvar almalar ve bunlarn gerektirdii veya ilgili retim elemannn gerekli grd snav ve dier akademik almalarn hepsine katlmakla ykmldrler. rencilerin devam ykmllkleri dersin retim eleman tarafndan belirlenir, takip edilir ve deerlendirilir. Dersi veren retim eleman devam ykmlln yerine getirmeyen rencileri snavlara kabul etmeyebilecei gibi snav, dev, uygulama ve dier almalarn da deerlendirmeye almayabilir.

(2) Her derste rencilerin sorumlu olduklar ara snav, dev, uygulama ve dier almalarn says, yaryl sonu snav yaplp yaplmayaca, yaplacaksa yaryl sonu snavna kabuln gerekleri ile her trl snav, dev ve almann yaryl sonu baar notuna katks yaryl banda retim eleman tarafndan belirlenir ve rencilere aklanr.

(3) Yaryl sonu snavlar, Akademik Takvimde belirtilen snav dneminde ve tarihlerde yaplr.

Notlar

MADDE 16 (1) Aadaki esaslar tm lisansst programlarda uygulanr:

a) rencilere aldklar her ders iin, gerekli snav ve benzeri deerlendirmelerin sonunda o dersin retim eleman tarafndan 0 (sfr) ile 100 (yz) arasnda bir not verilir; bu not ham not olarak adlandrlr.

b) Hangi ham not aralnn hangi harf karlna denk gelecei, ilgili retim eleman tarafndan belirlenir.

(2) Aadaki esaslar tm yksek lisans programlarnda uygulanr:

a) Yksek lisans programlarnda yaryl ve genel not ortalamalarnn hesaplanmasnda, harf karlklarnn aada gsterilen saysal deerleri esas alnr:

Harf karl Saysal deer Tanm

A 4.00 Pekiyi

A- 3.70 Pekiyi

B+ 3.30 yi

B 3.00 yi

B- 2.70 Orta

C+ 2.30 Koullu geer

F 0 Baarsz

b) Ortalamalara katlmayan, ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen dersler ile kredisiz olup ortalamalara katlmayan derslerde baarllk P, baarszlk F harfiyle ifade edilir.

c) C+, dersin koullu tamamlandn belirtir. Koullu geilen dersler, rencinin bu Ynetmelikte aranan asgari genel not ortalamalarn salamas halinde herhangi bir ykmllk dourmaz; ancak, asgari genel not ortalamalarnn altna dld hallerde bu dersler tekrarlanabilir.

) F, baars C+ veya P dzeyine erimeyen rencilere verilir.

(3) Aadaki esaslar tm doktora programlarnda uygulanr:

a) Doktora programlarnda yaryl ve genel not ortalamalarnn hesaplanmasnda, harf karlklarnn aada gsterilen saysal deerleri esas alnr:

Harf karl Saysal deer Tanm

A 4.00 Pekiyi

A- 3.70 Pekiyi

B+ 3.30 yi

B 3.00 Orta

B- 2.70 Koullu geer

F 0 Baarsz

b) Ortalamalara katlmayan ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen dersler ile kredisiz olup ortalamalara katlmayan derslerde baarllk P, baarszlk F harfiyle ifade edilir.

c) B-, dersin koullu tamamlandn belirtir. Koullu geilen dersler, rencinin bu Ynetmelikte aranan asgari genel not ortalamalarn salamas halinde herhangi bir ykmllk dourmaz; ancak, asgari genel not ortalamalarnn altna dld hallerde bu dersler tekrarlanabilir.

) F, baars B- veya P dzeyine erimeyen rencilere verilir.

rencilerin derslerdeki durumlar

MADDE 17 (1) rencilerin derslerdeki durumlar aadaki ibarelerden birisiyle gsterilir; bunlardan I, M, NP ve NA ibareleri retim eleman tarafndan, dierleri Kayt leri Mdrl tarafndan kullanlr:

a) DP (Notsuz tez veya proje dersi): Tez veya proje aamasndaki renciler iin kullanlr.

b) EC (Muafiyet verilmi ders): Tannan dersler karlnda muafiyet verilen dersler iin kullanlr. Muafiyet kararnda muafiyet verilen dersin kredisine edeer seimlik ders alnp alnmayaca da karara balanr.

c) EE (Snavla muafiyet verilmi ders): lgili program kurulunun nerisi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen derslerde yaplan snav sonucunda muafiyet verilen dersler iin kullanlr. Muafiyet verilen dersin kredisine edeer seimlik ders alnp enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr.

) I (Eksik): Proje, tez, bitirme devi ve benzeri almalara dayanan derslerde, retim elemannn kabul edecei mazeretlerden tr ders iin gerekli almalarn zamannda bitiremeyen renciler iin kullanlr. Bu renciler ilgili snav dneminin bitiminden sonra en ok iki hafta iinde eksiklerini tamamlamak zorundadrlar. Eksiklerini tamamlamayan rencilerin I iaretleri F ye evrilir. Ancak, ibareyi kullanan retim eleman tarafndan sre bitiminden nce bavurulmas kouluyla, enstit ynetim kurulu tarafndan renciye en fazla iki haftalk ek sre verilebilir.

d) L (Kayt dondurmu veya izinli): Bu Ynetmeliin 45 inci maddesi uyarnca kayd dondurulan renciler iin kullanlr.

e) M (Btnleme snavna girecek): Yaryl sonu snavnn yapld ve yksekretim mevzuat uyarnca baarsz dersler iin renciye btnleme snav hakknn verildii hallerde kullanlr. Btnleme snavnda alnan not, nihai notun hesaplanmasnda final snav notu yerine geer.

f) NA (Yaryl sonu snavna kabul koullarn yerine getirmemi): Yaryl sonu snavna kabul koullarn yerine getirmemi renciler iin kullanlr. Bu ibare btnleme snav sonularnn ilannda F notuna evrilir.

g) NC (Kredisiz): Program uyarnca veya danman onay ile kredisiz olarak alnan dersler iin verilir. renci bu dersin tm gereklerini yerine getirmek zorundadr. Bu derslerin kredisi kredi hesabna, notlar da ortalama hesaplarna katlmaz.

) NGR (Notu bildirilmemi): Yaryl sonu notlar retim yesi tarafndan gnderilmeyen dersler iin kullanlr.

h) NP (Yaryl sonu snavna girmedi): Yaryl sonu snavlarna katlmayan rencilere verilir. Bu durumdaki rencilere bu Ynetmeliin 44 nc maddesi uygulanr. renci, izleyen yaryln kayt sresinin balangcndan nce yaplacak mazeret snavna girmezse notu F olur. Bu Ynetmelie uygun olarak kabul edilen uzun sreli mazeret ve kayt dondurma halleri sakldr.

) R (Tekrar): Dersin herhangi bir nedenle tekrarlandn gsterir.

i) RE (Tez veya proje snav tekrarlanacak): Tez veya proje snavna yeniden girileceini gsterir.

j) S (zel renci olarak alnm ders): zel renci iken bir lisansst programa kayt hakk kazanan rencinin, zel renci iken ald ve kredi ile notlar bu Ynetmeliin 11 inci maddesinin (d) bendi uyarnca saylan dersleri iin kullanlr; bu notlar ortalama hesaplarnda dikkate alnr.

k) TE (Deiim programlar kapsamnda alnp tannm ders): stanbul Bilgi niversitesi rencisi iken deiim programlar kapsamnda baka yksekretim kurumlarndan alnan ve tannan dersler iin kullanlr. Tannan dersler iin, rencinin tamamlamas gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tannan derslerin kredi ve notlar not dkmlerinde ayrca gsterilir, ancak bu kredi ve notlarn ortalama hesaplarna katlp katlmayaca hususu ilgili program direktrlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunca karara balanr.

l) TI (stanbul Bilgi niversitesinde alnp tannm ders): stanbul Bilgi niversitesi rencisi iken, mezuniyet de dhil olmak zere, herhangi bir nedenle rencilik sfat sona erip sonradan niversitenin baka bir programna kaydolan rencilerin tannan dersleri iin kullanlr. Tannan dersler iin, rencinin tamamlamas gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tannan derslerin kredi ve notlar not dkmlerinde ayrca gsterilir, ancak bu kredi ve notlarn ortalama hesaplarna katlp katlmayaca hususu ilgili program direktrlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunca karara balanr.

m) TO (Baka yksekretim kurumunda alnp tannm ders): Baka bir yksekretim kurumundan stanbul Bilgi niversitesinin bir lisansst programna yatay geile kabul edilen rencilerin intibaklarnda transfer edilen dersler ile deiim programlar kapsamnda alnanlar hari olmak zere, stanbul Bilgi niversitesi rencisi iken Enstit Ynetim Kurulu kararyla baka yksekretim kurumlarndan alnan ve tannan dersler iin kullanlr. Tannan dersler iin, rencinin tamamlamas gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tannan derslerin kredi ve notlar not dkmlerinde ayrca gsterilir, ancak bu kredi ve notlarn ortalama hesaplarna katlp katlmayaca hususu ilgili program direktrlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunca karara balanr.

n) TT (Yatay gei yaplan baka yksekretim kurumunda alnp tannm ders): Baka bir yksekretim kurumundan stanbul Bilgi niversitesinin bir lisansst programna yatay geile kabul edilen rencilerin intibaklarnda tannan ve karlnda muafiyet verilen dersler iin kullanlr. Tannan derslerin kredi ve notlar not dkmlerinde ayrca gsterilir, ancak bu kredi ve notlarn ortalama hesaplarna katlp katlmayaca hususu ilgili program direktrlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulunca karara balanr.

o) W (Dersten ekilmi): Kaytl bulunduu bir dersten akademik takvimde belirtilen dersten ekilme sresi dolmadan, gerekli ilemleri tamamlayarak ekilen rencilere verilir. renciler F aldklar iin tekrarladklar derslerden ekilemezler. Derslerin bitimine drt hafta kald tarihten sonra dersten ekilmek iin bavuruda bulunulamaz.

Notlarn aklanmas ve maddi hata itiraz

MADDE 18 (1) Notlarn aklanmas ve maddi hata itiraz konusunda stanbul Bilgi niversitesi Lisans ve nlisans retim ve Snav Ynetmeliinin notlarn aklanmas ve maddi hata itirazna ilikin hkmleri uygulanr. Ancak, anlan ynetmelikle dekanlklara verilen iler enstit mdr, faklte ynetim kurullarna verilen iler enstit ynetim kurulu tarafndan yaplr.

Baarszlk nedeniyle ders tekrarlama

MADDE 19 (1) Zorunlu bir dersten F notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrarlamak zorundadr. Ancak F alnan yaryl izleyen ikinci yarylda da dersin almamas halinde, enstit ynetim kurulu, rencinin danmannn olumlu grn alarak, zorunlu dersin kredi saatini karlayan baka bir veya birka ders alnmasna izin verebilir.

(2) Seimlik bir dersten F notu alan renci, bu dersi ilk aldnda tekrarlar veya bu dersin yerine bir baka dersi alr. Bir baka dersin alnd hallerde de, rencinin ders durumu R (tekrar) ibaresiyle gsterilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alnan ders baar notu, F nin yerine geer, ancak F notu akademik kaytlarda ve not dkmnde gsterilir.

Not ortalamalar

MADDE 20 (1) rencilerin baar durumlar, bitirdikleri yarylda alm olduklar derslere ait Yaryl Not Ortalamas (YNO) ve alm olduklar tm dersler iin hesaplanan Genel Not Ortalamas (GNO) ile izlenir. Yaryl not ortalamalar ile genel not ortalamalarnn hesaplanmasnda AKTS kredileri kullanlr.

(2) Bu ortalamalar, ortalamaya katlmayan derslerin kredileri hari olmak zere aadaki usulle hesaplanr ve sonularda, virglden sonraki nc hane 5ten kkse sfra yuvarlanarak; 5 veya 5ten bykse, ikinci haneyi 1 artracak ekilde yuvarlanarak, virglden sonraki iki hane esas alnr.

a) dersin ortalamaya katks (eittir) ders baar notunun saysal deeri (arp) dersin kredisi;

b) ortalama (eittir) tm derslerin ortalamaya katklar toplam (bl) tm kredilerin toplam.

Diplomalarda bulunacak hususlar

MADDE 21 (1) stanbul Bilgi niversitesinde bir lisansst program bu Ynetmeliin ilgili hkmlerine uygun olarak tamamlayan rencilere; renim grm olduklar enstit anabilim dalnda, bitirdikleri programn niteliine gre yksek lisans veya doktora diplomas verilir. Diploma zerinde niversitenin ad, rencinin ad ve soyad, izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur. Diplomalarda bulunacak dier hususlar ile diplomalarn ekli Akademik Kurulun nerisi zerine Mtevelli Heyet tarafndan belirlenir.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Tezli yksek lisans programnn amac ve kapsam

MADDE 22 (1) Tezli yksek lisans programnn amac, rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr.

(2) Tezli yksek lisans program ders, tez almas ve tez savunmas ksmlarndan oluur.

Tezli yksek lisansta ders ve kredi yk

MADDE 23 (1) Tezli yksek lisans programnn ders ksm, standart kredi toplam en az yirmibir (21), AKTS kredisi toplam ise en az krkdokuz (49) olan en az yedi (7) ders ile standart kredisi sfr (0), AKTS kredisi ise en az bir (1) olan bir seminer dersinden oluur. Tezin AKTS kredisi en az otuz (30) olarak belirlenir. Ancak ders ve tez ksmnn toplam AKTS kredisi doksann (90) altnda olamaz. Program alrken veya ders programlar karara balanrken daha yksek ders ve/veya kredi yk ngrlebilir.

(2) Seminer dersi ile tez baarsz F veya baarl P olarak deerlendirilir ve bu not, ortalamaya katlmaz.

(3) Tezli yksek lisans programna kaytl renciler, AKTS kredisi yirmidrd (24) amamak zere en fazla (3) dersi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden veya niversitenin dier lisansst programlarndan seebilirler. Ancak alnan lisans derslerinin says ikiyi (2), AKTS kredisi ise onalty (16) aamaz.

(4) Enstit ynetim kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir rencinin lisans programlarndan ders almasn resen veya ilgili program direktrnn veya rencinin danmannn bavurusu zerine zorunlu klabilir.

(5) Enstit kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki rencilerin veya belirli bir programn rencilerinin Akademik Kurulca karara balanan ders program dnda lisans programlarndan ders almalarn ilgili program direktrnn grn alarak zorunlu klabilir.

(6) Lisans programndan ders alnmasnn zorunlu klnd hallerde, lisans programlarndan alnacak ders says ikiyi (2), AKTS kredisi ise onalty (16) aamaz.

(7) Lisans programlarndan alnan derslerin kredi saylar, yksek lisans program iin de geerlidir; ancak, bu derslerde devam, snav ve baar hususlarnda bu Ynetmeliin hkmleri uygulanr.

(8) rencinin gerekeli bavurusu ve atanmsa tez danmannn, aksi halde program direktrnn olumlu gr zerine enstit ynetim kurulu tarafndan dier yksekretim kurumlarnn yksek lisans programlarndan ders alnmasna ve bu derslerin ve kredilerinin ders ve kredi toplamna dahil edilmesine karar verilebilir.

Tezli yksek lisansta baar denetimi

MADDE 24 (1) reniminin herhangi bir yaryl sonunda GNOsu 2.80in altnda olan renciler, izleyen yaryl boyunca snamal saylr. rencinin snamal durumu kayt sayfasnda gsterilir. Snamal renciler programn tez ksmna balayamazlar.

(2) Snamal renciler, izleyen yaryl veya yaryllarda, F aldklar dersler yannda C+ aldklar dersleri de notlarn ykseltmek amacyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde alnan son ders baar notu geerli olur.

(3) Not ykseltmek iin alnabilecek derslerin almamas nedeniyle rencinin ders tekrar yapamad hallerde, program direktrnn uygun gr zerine Enstit Ynetim Kurulu ders tekrarnn baka derslerle yaplmasna izin verebilir.

Tezli yksek lisansta ders ve tez almas sreci

MADDE 25 (1) Tezli yksek lisans programnn azami renim sresi alt yaryldr. Programn bu sre iinde baar ile tamamlayamayanlar, ilgili yaryla ilikin renim bedelini demek kouluyla kayt yaptrabilir ve renimine devam edebilir. Bu ekilde kayt yaptranlarn rencilik statleri ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn devam eder.

(2) Ders ve kredi ykn (2.80) GNO ile tamamlayan ve seminer dersinden baarl olan renci tezli yksek lisans programnn ders ksmn tamamlam ve tez ksmna balam olur.

(3) lgili program direktr, rencinin reniminin en ge ikinci yaryl sonunda ve ders ksmnn tamamlanm olup olmamasna bakmakszn, rencinin tez danman olarak bir retim yesi veya yksek lisans veya doktora derecesine sahip bir retim grevlisi ile tez danmannn onaylad tez konusunu Enstitye nerir. neri, Enstit Ynetim Kurulu kararyla kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danmann gerektirdii hallerde, ayn usulle ikinci tez danman atanr. Hakl gerekelerin varl halinde, rencinin veya tez danmannn bavurusu zerine tez konusu veya tez danman ayn usulle deitirilebilir.

(4) renci, reniminin nc yarylnn bandan itibaren tez almasna kayt yaptrabilir.

(5) Tez almasna kayt yaptrlmas, tez danmannn atanmas veya tez konusunun belirlenmesi rencinin ders ksmn bitirdii anlamna gelmez ve renciye reniminin ders ksmn tamamlamadan tez sunma yolunda herhangi bir olanak salamaz.

(6) Tez almas, enstit tarafndan onaylanan konuda ve tez danmannn ynlendirme ve denetimi altnda srdrlr. renci programn tez ksmna baladktan sonra her yaryl sonunda tez almalarna ilikin bir tez raporu hazrlar ve danmannn yazl gryle birlikte enstitye iletir. Tez raporunun eksik olduu hallerde, rencinin kayd yenilenemez.

(7) renci, programn tez ksmna baladktan sonra her yaryl kaydn yenilemek zorundadr. Bu Ynetmelik uyarnca veya niversite veya enstit organlarnca istenen belgeler tamamlanmadka kayt yenilenemez.

(8) Programn tez ksmna balam ve tezini bu Ynetmeliin 47 nci maddesinde ngrlen koullara uygun biimde hazrlam olan renci anlan maddede ngrlen esas ve usullerle tez snavna girebilir.

Yksek lisans tezinin teslimi ve tez jrisinin atanmas

MADDE 26 (1) renci, tezini, tez danmanndan alaca tezin tamamlanm olduuna dair bir yazyla birlikte, ilgili yaryl iin akademik takvimde belirlenen yaryl sonu tarihine kadar enstitye teslim eder. Tez, enstit ynetim kurulu tarafndan en az bir nsha olmak zere belirlenen sayda basl nsha ve enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen ekildeki bir elektronik kopya halinde teslim edilir. Tezin, tez jrisi yelerine datm enstit tarafndan yaplr. Tezin tamamlandna dair tez danmanndan alnan yaznn ve tezin enstitye teslim edilmedii hallerde, hi bir ekilde tez jrisi atanamaz.

(2) Enstit mdr, ilgili program direktrne tezin teslim edildiini bildirerek, tez jrisine ilikin nerisini yapmasn ister. Program direktr, jri yelerine ilikin birden ok neride bulunabilir. Biri rencinin tez danman olmak zere retim yesi veya grevlisinden oluan tez jrisi, ilgili program direktrnn nerisi dikkate alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan atanr. Jri yelerinden en az biri, baka bir enstit anabilim dalndan veya baka bir yksek lisans programnn retim yesi veya grevlilerinden veya bir baka yksekretim kurumundan atanr.

(3) Enstit ynetim kurulunun atama karar, jri yelerine, renciye ve program direktrne bildirilir. Jri yelerine, atama kararyla birlikte tez nshas da teslim edilir.

Yksek lisans tez snav

MADDE 27 (1) Tez jrisi, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde tez snav iin toplanr.

(2) Tez danman, tez danmannn niversitenin kadrolu retim yesi veya grevlisi olmad hallerde program direktr, jri yeleriyle balant kurarak tez snavnn tarihini, saatini ve yerini belirler ve belirlenen tarihten en az on gn nce enstitye bildirir. Snav tarihi, saati ve yerinde yaplacak her trl deiiklik gecikmeksizin enstit mdrnn onayna sunulur.

(3) Tez snav tarihinin belirlenmedii veya jrinin belirlenen tarihte toplanmad hallerde enstit mdr, snav tarihini, saatini ve yerini resen belirleyebilecei gibi, gerekli hallerde yeni jri atanmasn enstit ynetim kurulundan isteyebilir.

(4) Snav tarihi, saati ve yeri, enstit tarafndan jri yelerine, renciye ve program direktrne duyurulur. Bu duyurunun yaplmad hallerde tez jrisi toplanamaz.

(5) Tez snavlar, niversitenin binalarnda yaplr. Ancak, hakl nedenlerin bulunduu hallerde enstit mdr, niversite binalar dnda snav yaplmasna izin verebilir.

(6) Tez snavlar; rencinin ad/soyad, program, tez konusu ile snav yeri, saati ve tarihi belirtilerek enstit iln tahtasnda iln edilir ve kamuya ak olarak yaplr.

(7) rencinin tez snavna gelmemesi halinde, varsa hakl mazeret dikkate alnarak yukardaki bentlerde belirlenen usulle yeniden snav tarihi, saati ve yeri belirlenir. Hakl mazereti olmakszn snava ikinci kez gelmeyen renci snavda baarsz saylr. Mazeret konusunda, bu Ynetmeliin 44 nc maddesi uygulanr.

(8) Tez snav, rencinin tez almasn sunmas ve bunu izleyen soru-cevap ve eletiri blmnden oluur.

(9) Tez snav bitiminde renci ve varsa dinleyiciler snav yerinden karlr ve her bir jri yesi, tezi, sunumu ve sorulan sorulara verilen yantlar deerlendirerek kanaatini ve oyunu aklar. Tez jrisi, salt ounlukla baarl, baarsz veya dzeltme karar verir ve kararn renciye szl olarak bildirir. Karar, jri yeleri tarafndan imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve tutanak tez danman tarafndan tez snavn izleyen gn iinde enstitye ulatrlr. Tutanakta kararn oybirliiyle mi veya oy okluuyla m olduu belirtilir.

(10) Oyunu baarsz veya dzeltme olarak kullanan jri yeleri, en ge snav tarihini izleyen gn iinde teze ilikin deerlendirmelerini yazl olarak enstitye sunarlar.

(11) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renciye durum ayrca Enstit tarafndan bildirilir. rencinin tez durumu kaytlarda RE ibaresiyle gsterilir. renci, tez snavndan itibaren en ge ay iinde gerekli dzeltmeleri yaparak tezini bu Ynetmeliin 26 nc maddesinde ngrlen ekilde teslim etmek zorundadr. Dzeltilmi tezini ay iinde teslim etmeyen rencinin tezi baarsz kabul edilir. kinci tez snav bu maddedeki usul ve esaslarla yaplr; ancak bu halde jri sadece baarl veya baarsz karar verebilir.

(12) Tezi baarsz kabul edilen renci ilgili yaryla ilikin renim bedelini demek kouluyla kayt yaptrabilir ve renimine tezli veya tezsiz yksek lisans yapmak zere devam edebilir. Tezli yksek lisansa devam eden renciye yeni bir tez konusu verilir ve rencilik stats tezle ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn devam eder. Tezsiz yksek lisansa devam eden rencinin rencilik stats ise ders ve snavlara katlma ile dnem projesi hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn devam eder. Tezsiz yksek lisansa devam eden renciler ayn programda yeniden tezli yksek lisans programna balayamaz, kabul edilemez veya yatay gei yapamazlar.

Diploma iin gerekli ilemler

MADDE 28 (1) Tm koullar salayan ve tez snavnda baarl olan renci, tezinin ngrlen ekil kurallarna uygun, enstit ynetim kurulu tarafndan en az bir nsha olmak zere belirlenen sayda nshas ile enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen ekildeki bir elektronik kopyasn ve istenen dier belgeleri, tez snavn izleyen bir ay iinde enstitye teslim eder. Diplomann hazrlanmas iin istenecek belgeler renci leri Mdrlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu kararyla belirlenir.

(2) Tez nshalar ile gerekli dier belgeleri teslim eden rencinin diplomas, enstit mdrnn talebi zerine Kayt leri Mdrl tarafndan hazrlanr ve renciye teslim edilir.

(3) Tez nshalar ile gerekli dier belgeleri teslim eden renciye bir k belgesi verilir. Diploma verilirken k belgesi iade edilir.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Tezsiz yksek lisans programnn amac ve kapsam

MADDE 29 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir.

(2) Tezsiz yksek lisans program ders ve bitirme projesinin hazrlanaca dnem projesi dersi ksmlarndan oluur. Akademik Kurul, belirli bir programn veya tm programlarn bitirilmesi iin yazl ve/veya szl yeterlik snav ngrebilir.

Tezsiz yksek lisansta ders ve kredi yk

MADDE 30 (1) Tezsiz yksek lisans programnn ders ksm, standart kredi toplam en az otuz (30), AKTS kredisi toplam ise en az yetmi (70) olan en az on (10) dersten oluur. Dnem projesinin standart kredisi sfrdr (0), AKTS kredisi ise en az onbe (15) olacak ekilde belirlenir. Ancak ders ve tez ksmnn toplam AKTS kredisi doksann (90) altnda olamaz. Program alrken veya ders programlar karara balanrken daha yksek ders ve/veya kredi yk ngrlebilir.

(2) Proje dersi baarsz F ve baarl P olarak deerlendirilir ve bu not, ortalamaya katlmaz.

(3) Tezsiz yksek lisans programna kaytl renciler, AKTS kredisi yirmidrd (24) amamak zere en fazla (3) dersi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla lisans derslerinden veya niversitenin dier lisansst programlarndan seebilirler.

(4) Enstit ynetim kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir rencinin lisans programlarndan ders almasn ilgili program direktrnn veya rencinin danmannn bavurusu zerine zorunlu klabilir.

(5) Enstit kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki rencilerin veya belirli bir programn rencilerinin Akademik Kurulca karara balanan ders program dnda lisans programlarndan ders almalarn ilgili program direktrnn grn alarak zorunlu klabilir.

(6) Lisans programndan ders alnmasnn zorunlu klnd hallerde, lisans programlarndan alnacak ders says (3), AKTS kredisi ise yirmidrd (24) aamaz.

(7) Lisans programlarndan alnan derslerin kredi saylar, yksek lisans program iin de geerlidir; ancak, bu derslerde devam, snav ve baar hususlarnda bu Ynetmeliin hkmleri uygulanr.

(8) rencinin gerekeli bavurusu ve atanmsa proje danmannn, aksi halde program direktrnn olumlu gr zerine enstit ynetim kurulu tarafndan dier yksekretim kurumlarnn yksek lisans programlarndan ders alnmasna ve bu derslerin ve kredilerinin ders ve kredi toplamna dahil edilmesine karar verebilir.

Tezsiz yksek lisansta baar denetimi

MADDE 31 (1) reniminin herhangi bir yaryl sonunda GNOsu 2.80in altnda olan renciler izleyen yaryl boyunca renci saylr. rencinin snamal durumu kayt sayfasnda gsterilir. Snamal renci, takip eden yarylda GNOsunu 2.80e ykseltmek zorundadr.

(2) GNOsu 2.80in altnda olan renciler, izleyen yaryl veya yaryllarda, F aldklar dersler yannda C+ aldklar dersleri de notlarn ykseltmek amacyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde alnan son ders baar notu geerli olur.

(3) Not ykseltmek iin alnabilecek derslerin almamas nedeniyle rencinin ders tekrar yapamad hallerde, program direktrnn uygun gr zerine enstit ynetim kurulu ders tekrarnn baka derslerle yaplmasna izin verebilir.

Tezsiz yksek lisansta ders ve proje almas sreci

MADDE 32 (1) Tezsiz yksek lisans programnn azami renim sresi alt yaryldr. Programn bu sre iinde baar ile tamamlayamayanlar, ilgili yaryla ilikin renim bedelini demek kouluyla kayt yaptrabilir ve renimine devam edebilir. Bu ekilde kayt yaptranlarn rencilik statleri ders ve snavlara katlma ile proje hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn devam eder.

(2) renci ncelikle programn ders ksmn tamamlamak zorundadr, ancak azami kredi yknn izin verdii hallerde dersler yannda dnem projesine de kayt yaptrlabilir.

(3) Programn ders ksmnn tamamlanmas iin rencinin ald derslerin tmnden baarl olmas ve genel not ortalamasnn en az (2.80) olmas gereklidir. Programn ders ksmn tamamlamayan renci projesini veremez.

(4) lgili program direktr, rencinin reniminin en ge birinci yaryl sonunda, rencinin proje danman olarak bir retim yesi veya yksek lisans veya doktora derecesine sahip bir retim grevlisini enstitye nerir. neri, Enstit Ynetim Kurulu kararyla kesinleir. Proje almasnn niteliinin birden fazla proje danmann gerektirdii hallerde, ayn usulle ikinci proje danman atanr. Hakl gerekelerin varl halinde, rencinin veya proje danmannn bavurusu zerine proje konusu veya proje danman ayn usulle deitirilebilir.

(5) Proje danmannn atanmas veya rencinin proje dersine kayt yaptrmas, ders ksmnn bitirildii anlamna gelmez ve renciye reniminin ders ksmn tamamlamadan proje sunma yolunda herhangi bir olanak salamaz.

(6) lgili program direktr, rencinin reniminin en ge ikinci yaryl sonunda, rencinin proje danmannn onaylad proje konusunu enstitye nerir; neri, enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Hakl gerekelerin varl halinde, rencinin veya proje danmannn bavurusu zerine, proje konusu ayn usulle deitirilebilir. Proje almas, enstit tarafndan onaylanan konuda ve proje danmannn ynlendirme ve denetimi altnda srdrlr.

(7) renci, kayt yenileme koullarn yerine getirerek kaydn her yaryl yenilemek zorundadr.

(8) Proje dersine kayt, proje danmannn onayyla yaplr.

(9) renci, ders ksmn tamamlam olmas kaydyla proje dersine kayt yaptrd yaryln sonunda projesini teslim etmek zorundadr. Proje sunma zorunluluunu yerine getirmeyen rencinin proje dersindeki durumu baarsz F olarak gsterilir. Projesini programn ders ksmn tamamlayamamas nedeniyle sunamayan rencinin proje dersindeki durumu DP ibaresiyle gsterilir.

(10) Programn ders ksmn tamamlayamamas nedeniyle projesini veremeyen, proje sunma zorunluluunu yerine getirmeyen veya projesi baarsz olarak deerlendirilen renci proje dersini tekrarlamak zorundadr, ancak enstit ynetim kurulu kararyla proje konusunu deitirebilir.

Projenin teslimi ve deerlendirilmesi

MADDE 33 (1) renci, projesini veya nihai proje raporunu, proje danmanndan alaca projenin tamamlanm olduuna dair bir yazyla birlikte, ilgili yaryl iin akademik takvimde belirlenen yaryl sonu tarihine kadar enstitye teslim eder. Proje veya nihai proje raporu, enstit ynetim kurulu tarafndan en az bir basl nsha olarak ve enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen ekildeki bir elektronik kopya olarak teslim edilir. Projenin, projeyi deerlendirecek retim yelerine veya grevlilerine datm enstit tarafndan yaplr.

(2) Projeye ilikin deerlendirme, rencinin proje danman ile niversitenin konuyla ilgili bir retim yesi veya proje danmanl yapabilecek nitelikteki bir retim grevlisi tarafndan oluturulan bir deerlendirme komisyonu tarafndan yaplr. Ancak, ilgili program direktrnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun talebi zerine enstit kurulu belirli bir programdaki tm projelerin kiilik bir komisyonca deerlendirilmesine karar verebilir.

(3) Enstit mdr, ilgili program direktrne projenin veya nihai proje raporunun teslim edildiini bildirerek, proje danman yannda deerlendirme komisyonuna katlacak retim yeleri veya grevlilerine ilikin nerisini yapmasn ister. Program direktr, birden ok neride bulunabilir.

(4) Deerlendirme komisyonuna katlacak retim yeleri veya grevlileri, ilgili program direktrnn nerisi dikkate alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan atanr. Enstit ynetim kurulunun atama karar, deerlendirme komisyonu yelerine, renciye ve program direktrne bildirilir. Deerlendirme komisyonu yelerine, atama kararyla birlikte proje veya nihai proje raporunun birer nshas da teslim edilir.

(5) Deerlendirme komisyonu kararn, bir ay iinde yazl olarak enstitye bildirir. Deerlendirme, baarl veya baarsz olarak yaplr. kiilik komisyonlarda karar oy okluuyla alnr. yeler, deerlendirme raporlarn komisyon kararna eklerler.

(6) ki kiilik deerlendirme komisyonlarnda, yelerin kanaatlerinin rtmemesi nedeniyle baarl veya baarsz eklinde karar alnamamas halinde, enstit ynetim kurulu ilk toplantsnda, deerlendirme komisyonunda grev alma koullarn tayan ve deerlendirme komisyonu yeleriyle ayn veya daha st bir akademik unvana sahip nc bir retim yesi veya grevlisini hakem olarak atar. Hakem, projeyi veya nihai proje raporunu ve deerlendirme komisyonu yelerinin raporlarn inceleyerek kararn yazl ve gerekeli olarak enstitye sunar. Deerlendirme komisyonu karar, hakemin karar ynnde alnm olur.

(7) Proje deerlendirmesi iin zorunlu proje sunumu program mfredatnda ngrlebilir, program direktrnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu tarafndan zorunlu klnabilir veya deerlendirme komisyonu tarafndan renciden istenebilir. Bu hallerde, belirlenen tarihte proje sunumu yaplmazsa proje baarsz olarak deerlendirilir.

Diploma iin gerekli ilemler

MADDE 34 (1) Tm koullar salayan renci, projesinin veya nihai proje raporunun ngrlen ekil kurallarna uygun, enstit ynetim kurulu tarafndan en az bir nsha olmak zere belirlenen sayda nshas ile enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen ekildeki bir elektronik kopyasn ve istenen dier belgeleri, proje deerlendirmesini veya yaplmsa yeterlik snavn izleyen bir ay iinde enstitye teslim eder. Diplomann hazrlanmas iin istenecek belgeler renci leri Mdrlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu kararyla belirlenir.

(2) Proje veya nihai proje raporu nshalar ile gerekli dier belgeleri teslim eden rencinin diplomas, enstit mdrnn talebi zerine Kayt leri Mdrl tarafndan hazrlanr ve renciye teslim edilir.

(3) Proje veya nihai proje raporu nshalar ile gerekli dier belgeleri teslim eden renciye bir k belgesi verilir. Diploma verilirken k belgesi iade edilir.

YEDNC BLM

Doktora Program

Doktora programnn amac ve kapsam

MADDE 35 (1) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora program ders, doktora yeterlik snav, tez nerisi, tez almas ve tez savunmas ksmlarndan oluur.

(3) Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktorada ders ve kredi yk

MADDE 36 (1) Doktora programnn ders ksm;

a) Yksek lisans derecesiyle kabul edilmi renciler iin standart kredi toplam en az yirmibir (21), AKTS kredisi toplam ise en az altm (60) olan en az yedi (7) dersten;

b) Lisans derecesiyle kabul edilmi renciler iin standart kredi toplam en az krkiki (42), AKTS kredisi toplam ise en az yzyirmi (120) olan en az ondrt (14) dersten oluur.

(2) Yeterlik snavnn AKTS kredisi otuzdur (30). Tezin AKTS kredisi ise en az doksan (90) olarak belirlenir.

(3) Program alrken veya ders programlar karara balanrken daha yksek ders ve/veya kredi yk ngrlebilir.

(4) Yeterlik snav ile tez baarsz F veya baarl P olarak deerlendirilir ve bu not, ortalamaya katlmaz.

(5) Lisans veya yksek lisans retimi srasnda alnm doktora dersleri doktora ders ykne ve kredisine saylamaz.

(6) Doktora programna kaytl renciler, AKTS kredisi otuzu (30) amamak zere en fazla (3) dersi, lisans veya yksek lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla yksek lisans derslerinden veya enstitnn dier doktora programlarndan seebilirler. Ancak alnan yksek lisans derslerinin says ikiyi (2), AKTS kredisi ise yirmiyi (20) aamaz.

(7) Enstit ynetim kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir rencinin lisans veya yksek lisans programlarndan ders almasn resen veya ilgili program direktrnn veya rencinin danmannn bavurusu zerine zorunlu klabilir; ancak, alnan derslerin baarlmasnn gerekli olduu hallerde dahi alnan lisans dersleri doktora ders ykne ve kredisine saylamaz ve not ortalamas hesaplarnda dikkate alnmaz.

(8) Enstit kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki rencilerin veya belirli bir programn rencilerinin Akademik Kurulca karara balanan ders program dnda lisans veya yksek lisans programlarndan ders almalarn ilgili program direktrnn grn alarak zorunlu klabilir; ancak, alnan derslerin baarlmasnn gerekli olduu hallerde dahi alnan lisans dersleri doktora ders ykne ve kredisine saylamaz ve not ortalamas hesaplarnda dikkate alnmaz.

(9) Lisans veya yksek lisans programndan ders alnmasnn zorunlu klnd hallerde, alnacak ders says ikiyi (2), AKTS kredisi ise yirmiyi (20) aamaz.

(10) Lisans veya yksek lisans programlarndan alnan derslerin kredi saylar, yksek lisans program iin de geerlidir; ancak, bu derslerde devam, snav ve baar hususlarnda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(11) rencinin gerek