21 ubat 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 28920

YNETMELK

Dokuz Eyll niversitesinden:

DOKUZ EYLL NVERSTES ARKEOMETR UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Dokuz Eyll niversitesi Arkeometri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Dokuz Eyll niversitesi Arkeometri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (ARKEM): Dokuz Eyll niversitesi Arkeometri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Dokuz Eyll niversitesi Rektrn,

d) Senato: Dokuz Eyll niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Dokuz Eyll niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) zmirde, Ege Blgesinde ve Trkiyede kaz almalar devam eden ve/veya tamamlanm arkeolojik yerleim yeri ii ve dndaki ile sualt buluntularn fiziksel, kimyasal, biyolojik, kronolojik, jeolojik, metalurjik, maddesel ve mekanik zelliklerini belirleyerek ilgili corafyada arkeolojik arivin oluturulmasn salamak.

b) Arkeologlarn incelenen tarihteki mhendislik sorunlarn zmlemelerine arac ve yardmc olmak.

c) Buluntulardan yola karak tersine mhendislik ile toplumsal ve devletsel yaam ekillerini, gndelik hayat ve gereksinimlerini zmlemeye dnk arkeologlara gerekli verilerin oluturulmasn ve iletilmesini salayarak tarihi doru aydnlatmak.

) Arkeometri kapsamnda yaplacak olan ilgili rneklendirme, aratrma, deney ve testler iin niversitenin mevcut olanaklar ve birimleri arasnda iletiim ve balanty salamak.

d) Arkeometri alanndaki talepleri karlayabilecekleri seviyede aratrma altyaps oluturmak.

e) Farkl disiplinlerdeki bilgilerin birleimi sonucu yksek dzeyde aratrmalar yapmak.

f) Arkeometri alannda yeni aratrma teknikleri, yntemleri ve cihazlar gelitirmek.

g) Trkiyede grev yapan yerli ve yabanc kaz bakanlar ile iletiime gemek ve arkeolojik sorunlarn zmlenmesine yardmc olmak.

) Merkezin gelitirilmesi ve arkeolojik sorunlarn zlmesine dnk finansman iin sponsorlarla grmek ve ilgili protokolleri gerekletirmek.

h) Benzer faaliyetlerde bulunan yerli ve yabanc birimler ve kurumlar arasnda iletiim kurarak bilgi al veriini salamak, personel ve aratrmac deiimi ile kltrel ve toplumsal bilgi, beceri ve teknolojilerin gelimesine arac olmak.

) zel ve kamu kurulularna seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek.

i) Merkez imkanlarn kullanarak nlisans, lisans ve lisansst rencilerin aletsel, bilimsel ve teknolojik almalar yaparak eitimlerine yardmc olmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Arkeometri alannda bilimsel aratrmalar yapmak, yaplan aratrmalar tevik etmek.

b) Arkeometri alannda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar dzenlemek, ilgili kurulara bilimsel destek vermek.

c) Kamu kurum ve kurulular ile zel sektre arkeometri alannda mhendislik, mavirlik ve danmanlk hizmetleri sunmak.

) Arkeometri alannda faaliyet gsteren kurulular arasndaki koordinasyona yardmc olmak, karlkl bilgi ve tecrbe aktarmn salamak.

d) Merkezde yaplan alma ve aratrma sonularn yurt ii ve yurt d dergilerde yaymlamak, kitap haline getirmek, ilgili veri arivlerini yedeklemek, yrtmek ve ynetmek.

e) Arkeometri ile ilgili eitim faaliyetlerini yrtmek, eitim, ynetim ve aralarnn gelitirilmesi iin almalar yapmak.

f) Ulusal ve uluslararas projelerin oluturulmas ve gereklemesi iin gerekli koordinasyonu ve faaliyetleri salamak.

g) Restorasyon almalar iin yeni rnler ve bilimsel veriler oluturmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar, Uygulama Birimleri ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan, niversitenin retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Rektre kar sorumludur. Mdrn nerisi ile niversite retim yeleri arasndan bir kii Mdr Yardmcs olarak Rektr tarafndan grevlendirilir. Mdr Yardmcs, Mdrn verecei ileri yrtr ve Mdrn grevi banda bulunmad zamanlarda vekalet eder. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni bir Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde Mdr Yardmcsnn grevi de kendiliinden sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu gndemini belirlemek ve Kurula bakanlk etmek.

c) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

) Merkezin ksa, orta ve uzun dnemli ama ve politikalarn ve bunlara dayal eitim ve aratrma ile ilgili plan ve programlarn hazrlamak ve Ynetim Kurulunun onayna sunmak.

d) Ynetim Kurulunca alnan kararlar uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacn belirleyip Ynetim Kuruluna sunmak.

f) Aratrma ve alma gruplar kurmak.

g) Her yln sonunda Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grlerini aldktan sonra Rektrn onayna sunmak.

) Danma Kurulunun gndemini belirlemek ve Kurula bakanlk etmek.

h) Merkez ve Merkez bnyesinde faaliyet gsteren uygulama birimleri ile buralarda grev yapan ynetici, idari ve teknik personel arasnda koordinasyonu ve i blmn salamak.

) lgili dier mevzuatla verilen dier grevleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ile Mdrn niversite retim yeleri arasndan nerecei ve Rektr tarafndan yllk sre iin grevlendirilecek ye olmak zere toplam be kiiden oluur. Sresi bitmeden ayrlan veya baka nedenlerle grevi sona eren yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere, ayn usulle yenileri grevlendirilir. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, ayda bir defa toplanr. Mdr gerekli grdnde veya Ynetim Kurulu yelerinin salt ounluunun talebi ile Ynetim Kurulunu olaanst toplantya arabilir. st ste kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir.

(3) Ynetim Kurulu, ye tam saysnn salt ounluuyla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma ve ynetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin almalaryla ilgili yllk faaliyet raporunu ve yllk alma programn grerek karara balamak.

c) Merkezin alma programlarnn etkin bir ekilde yrtlmesi iin gerekli tedbirleri almak.

) Danma Kurulu nerilerini deerlendirmek ve karara balamak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yllna grevlendirilen en fazla on kiiden oluur. niversite dndaki zel ve kamu kurulularndaki uzman kiiler de Danma Kurulunda grev alabilirler. Ancak, Ynetim Kurulu yeleri ayn anda Danma Kurulunda grev alamazlar. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilirler. Mdrn gerek grmesi halinde, Danma Kurulu ve Ynetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danma Kurulu ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst toplantya arabilir. Danma Kurulunun ye saysnn yardan bir fazlasnn talebi halinde Mdr, Danma Kurulunu en ge bir ay iinde olaanst toplantya arr.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planlar deerlendirerek, Ynetim Kuruluna nerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili deerlendirmeler yapmak ve nerilerde bulunmak.

Uygulama birimleri

MADDE 14 (1) Merkezin amalarn gerekletirmek iin farkl faaliyetleri yrtmek ve verimlilii arttrmaya ynelik olarak uygulama birimleri oluturulabilir.

(2) Uygulama birimleri koordinatr ve yeleri, Mdrn nerisiyle Ynetim Kurulunca belirlenir.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Dokuz Eyll niversitesi Rektr yrtr.