20 Şubat 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28919

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN

ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından Dolayı Uğranılan Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.