19 ubat 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28918

YNETMELK

Devlet Su leri Genel Mdrlnden:

DEVLET SU LER GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak Devlet Su leri Genel Mdrlnde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alan Devlet memurlarnn grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Devlet Su leri Genel Mdrlnde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alan Devlet memurlarndan grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayl Devlet Su leri Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterdikleri grevleri,

c) Genel Mdr: Devlet Su leri Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Devlet Su leri Genel Mdrln,

d) Grev gruplar: Ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

e) Grevde ykselme: Bu Ynetmelikte belirtilen grevlere ayn veya baka grev gruplarndan yaplacak grevde ykselme niteliindeki atamalar,

f) Grevde ykselme snav: ube mdr ve bunla ayn dzeydeki kadrolara atanacaklar iin yaplan yazl ve szl snav, dier unvanlara atanacaklar iin yaplan yazl snav,

g) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari dier gnleri,

h) Merkez: Devlet Su leri Genel Mdrl merkez tekilatn,

) Tara: Devlet Su leri Genel Mdrl blge tekilatn,

i) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

j) st grev: 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi grev gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda atama yaplacak grev gruplar aada belirtilmitir.

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube mdr, bamhendis,

2) ef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri,

c) Aratrma, planlama ve eitim hizmetleri grubu;

1) Eitim uzman,

) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzman,

d) dari hizmetler grubu;

1) Ayniyat sayman,

2) Bilgisayar iletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, daktilograf, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, koruma ve gvenlik grevlisi, haberleme memuru, satn alma memuru,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Rasat yardmcs, teknisyen yardmcs, beki, hizmetli, datc.

(2) Unvan deiikliine tabi kadrolar aada gsterilmitir:

a) Mhendis, mimar, ehir plancs, matematiki, istatistiki, fiziki, kimyager, arkeolog, jeolog, grafiker, tekniker, teknisyen, ktphaneci, avukat, mtercim, veteriner hekim, biyolog, sosyal almac, psikolog, diyetisyen, ocuk geliimcisi, hemire, salk memuru, programc, teknik ressam, haberleme teknisyeni, rasat.

Grevde ykselme snavna tabi olarak atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen unvanlara grevde ykselme suretiyle atanabilmek iin;

a) 657 sayl Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet sresine sahip olmak,

b) Grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

Grevde ykselme snavna tabi olarak atanlacak kadrolarda aranacak artlar

MADDE 7 (1) Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda genel artlarn yannda aadaki zel artlar aranr:

a) Merkez ve tara birimlerinde ube mdr unvanl kadrolara atanabilmek iin;

1) Ayniyat sayman, ef kadrosunda ayr ayr ya da birlikte en az 3 yl, mhendis, mimar, ehir plancs, jeolog, fiziki, matematiki, istatistiki, biyolog, veteriner hekim, kimyager, ktphaneci, arkeolog, APK uzman, eitim uzman, sivil savunma uzman, sosyal almac, psikolog, ocuk geliimcisi kadrolarnda ayr ayr ya da birlikte en az 5 yl, mtercim, programc, tekniker, grafiker, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur veya teknisyen kadrolarnda ayr ayr ya da birlikte en az toplam 8 yl hizmet sresine sahip olmak,

2) EK-1de belirtilen renim niteliklerine sahip olmak,

b) Bamhendis kadrosuna atanabilmek iin;

1) EK-1de belirtilen renim niteliklerine sahip olmak,

2) Genel Mdrlkte mhendis kadrosunda en az 5 yl alm olmak,

c) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Genel mdrlkte bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, daktilograf, haberleme memuru, satn alma memuru kadrolarnda en az 3 yl hizmet sresine sahip olmak,

) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltelerinden ya da bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilmi yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmak,

d) Eitim uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn eitim ile ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Genel Mdrlkte ef, mtercim, programc, tekniker, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur veya teknisyen kadrolarnda en az 3 yl hizmet sresine sahip olmak,

e) Sivil savunma uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Genel Mdrlkte ef, mtercim, programc, tekniker, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur veya teknisyen kadrolarnda en az 8 yl hizmet sresine sahip olmak,

f) Ayniyat sayman kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Genel Mdrlkte ef, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur kadrolarnda en az 8 yl hizmet sresine sahip olmak,

g) Memur, bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, ambar memuru, ayniyat memuru, satn alma memuru, daktilograf, santral memuru ile haberleme memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

) Koruma ve gvenlik grevlisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

gerekir.

Unvan deiiklii snavna tabi olarak atanlacak kadrolarda aranlacak artlar

MADDE 8 (1) Unvan deiikliine tabi olarak yaplacak atamalarda unvan deiiklii snavnda baarl olmann yannda aada belirtilen artlar aranr:

a) Mhendis, mimar, ehir plancs, matematiki, istatistiki, fiziki, kimyager, arkeolog, jeolog, grafiker kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatn alm olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yl sreli mesleki veya teknik yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Teknisyen, haberleme teknisyeni, teknik ressam ve rasat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Endstri meslek lisesi, kz meslek lisesi ve/veya dengi dier teknik liselerin ilgili blmlerinden mezun olmak,

d) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

e) Ktphaneci kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

f) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan en az (B) dzeyinde baarl olmak,

g) Veteriner hekim kadrosuna atanabilmek iin;

1) Veterinerlik fakltesi mezunu olmak,

) Biyolog, sosyal almac, psikolog, diyetisyen ve ocuk geliimcisi kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

h) Hemire, salk memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az iki yllk yksekokul veya salk meslek liselerinin ilgili blmlerinden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snav Usul ve Esaslar

Duyuru ve bavuru

MADDE 9 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak bo kadrolarn snf, unvan, derecesi, hangi birimde bulunduu, aranacak artlar ile snava ilikin usul ve esaslar yazl snavlardan krkbe gn nce duyurulur. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru sresinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadrolardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

(2) Bavuru sresi be i gnnden az olamaz. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunur. Aylksz izinde bulunanlar dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilen izinleri kullanmakta olanlarn da snava katlmalar mmkndr.

(3) Personel ve Eitim Dairesi Bakanl tarafndan bavurular incelenerek, aranan artlar tayanlar Genel Mdrlk resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yazl snav

MADDE 10 (1) Yazl snava ilikin konu balklar Genel Mdrlke belirlenerek duyuruda ilan edilir.

(2) Yazl snav Genel Mdrlke yaplabilecei gibi, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(3) Yazl snavda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(4) Snavlarda kopya ekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teebbs edenlerin, snav ktlarna belirtici iaret koyanlarn, bavuruda geree aykr bildirimde bulunduu anlalanlarn veya gerekli artlar tamad daha sonra saptananlarn snavlar geersiz saylarak, atamalar yaplmaz ve atamalar yaplm olanlarn onaylar iptal edilir. Ayrca, bu kiiler hakknda 657 sayl Kanunun disiplin hkmleri uygulanr.

(5) Snava girecek aday yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde ilgililerin snav bir tutanakla tespit edilerek geersiz saylr ve haklarnda yasal ilem yaplr.

Szl snav

MADDE 11 (1) ube mdr ve bunla ayn dzeydeki dier grevlere atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan baarl adaydan balamak zere ilan edilen kadro saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Szl snava alnacaklar listesinin son srasndaki adayla eit puan alanlar da szl snava alnr.

(2) lgili personel, Snav Kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 12 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, ube mdr ve bunla ayn dzeydeki dier kadrolara atanacaklar iin szl snav; dier kadrolara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve kurum resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Baar puanlarnn eit olmas halinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, Genel Mdrlke ihtiya duyulmas halinde baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Grevde ykselme suretiyle atanma

MADDE 13 (1) Atanmaya hak kazanan personel, baar sralamas listesinin kesinlemesini mteakiben ay iinde baar puanlarna gre atanr. Genel Mdrlke tercih alnmas durumunda ise baar puanlar esas alnarak ilgili personelin tercihlerine gre atamalar yaplr. Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, Genel Mdrlke belirlenmi olmas halinde yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(2) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadrolara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin atanmas szl snava ilikin hkmleri hari olmak zere, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snav, Genel Mdrlke belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak kadronun niteliine ilikin konularda yazl olarak yaptrlr.

(3) Bu snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar.

(4) Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Genel Mdrlk personeli bavurabilir. Bu snava katlacaklarda hizmet art aranmaz.

(5) Unvan deiiklii snavlaryla ilgili i ve ilemleri Snav Kurulu yrtr.

Snav Kurulu ve grevleri

MADDE 15 (1) Snav Kurulu, snav tarihinden en az iki ay nce Genel Mdr Onay ile oluturulur.

(2) Snav Kurulu bir bakan ve drt yeden oluur.

(3) Snav Kurulu; Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnn bal olduu Genel Mdr Yardmcs bakanlnda, Personel ve Eitim Dairesi Bakan, Hukuk Maviri ve dier birimlerin en az daire bakan dzeyindeki st yneticileri olmak zere 5 kiiden oluur.

(4) Ayn usulle yedek yeler de belirlenir. Asil yenin bulunmad toplantya yedek ye itirak eder.

(5) Snav Kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve shri hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler Snav Kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(6) Snav Kurulunu tekil eden yeler, grevde ykselme snavna alnacak personelden renim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibaryla daha dk seviyede olamazlar.

(7) Snav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca yrtlr.

(8) Snav Kurulu; snavlarn yaplmas, snav sonularnn ilan, itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(9) Snav Kurulu, ye tamsays ile toplanr. Kararlar oy okluuyla alnr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasndaki geiler

MADDE 16 (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr;

a) Ayn ana grev grubunun alt grev grubu iinde kalmak kaydyla, snav yaplmakszn ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla ayn dzey grev ve alt grevlere atanmak mmkndr.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tabidir. Ancak, Genel Mdrlkte veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere bu Ynetmelikte aranan renim ve hizmet sresi ile hizmetin yerine getirilmesi iin gerekli sertifika, ehliyet ve benzeri belgelere sahip olma artn tamas kaydyla grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalar ve bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili unvan iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

) Avukat kadrosundan hukuk maviri kadrosuna yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

d) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler. Doktora renimini bitiren personelden atanlacak grev iin aranan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Engellilerin snavlar

MADDE 17 (1) Genel Mdrlk, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alrlar.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 18 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca Genel Mdrle ilk defa yaplan atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 6200 sayl Devlet Su leri Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Su leri Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim durumu

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle, iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar dier artlara sahip olduklar takdirde 7 nci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim mezunu kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Su leri Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz